Разлика помеѓу преработките на „Народна банка на Србија“

 
== Функции на Народна банка на Србија ==
Основната цел на Народната банка на Србија е грижата за стабилноста на валутата, односно [[Ценовна стабилност|ценовната стабилност]], како и грижата за стабилноста на [[Финансиски систем|финансискиот систем]]. Исто така, Народната Банка на Србија:<ref>[https://www.nbs.rs/internet/cirilica/10/index.html Официјално мрежно место на Народна банка на Србија (пристапено на 10.5.2020)]</ref>
* управува со парите и каматните стапки за да оствари ниска, стабилна и предвидлива стапка на [[инфлација]], со која би се создал амбиент за одржлив [[економски раст]] и [[Економски развој|развој]] и раст на вработеноста.
* со грижата за вредноста на националната валута, допринесува за раст на животниот стандард на граѓаните.
* со управувањето со [[пари]]те и [[кредит]]ите, Народната Банка на Србија влијае на јакнење и одржување на довербата на јавноста во динарот, што им олеснува на стопанствениците и на граѓаните во донесувањето на работните одлуки и планирање на иднината.
* Народната Банка на Србија влијае на [[Финансиска стабилност|финансиската стабилност]], обезбедувајќи сигурност и ефикасност на платниот систем и ги надгледува и контролира активностите на банките и другите финансиски организации.
* Народната Банка на Србија е банкар на државата и управува со девизните резерви на земјата.
 
Народната банка на Србија ги има следниве функции:
* Издава и одзема дозволи за работа и врши контрола на бонитетот и законитостите за работење на банките и извршува и други работи согласно со законот за уредување на банките
* Издава и одзема дозволи за работа на друштва за управување на доброволни пензиски фондови, врши надзор на овие дејности и извршува други работи, согласно со законот со кој се уредуваат доброволните пензиски фондови
* Издава и одзема дозволи за извршување работи на лизингот[[лизинг]]от, врши надзор на извршувањето на овие работи и извршува други работи, согласно со законот со кој се уредува лизингот
* Издава пари[[Банкнота|банкноти]] и монети и управува со текот на готовината
* Го уредува, надгледува и унапредува избалансираното функционирање на платниот промет во земјата и со странство, согласно со законот
* Го остварува законот, односно договорот за утврдените работи на [[Република Србија]] не загрозувајќи ја притоа својата самостојност и независност
* Ги остварува работните заштитни права и интереси на корисниците на услугите кои ги нуди банката, друштвата за осигурување, давателите на финансиски лизинг и друштвата за управување со доброволните пензиски фондови, согласно со законот.
 
 
== Управување и раководење ==