Разлика помеѓу преработките на „Народна банка на Србија“

(→‎Историја: ситна поправка)
 
 
== Управување и раководење ==
== Органи на Народна банка на Србија ==
Извршниот одбор, гувернерот и Советот на гувернери претставуваатсе главните органи на НароднаНародната банка на Србија.
 
''Извршниот одбор'' се состои од гувернер, директор на Управата за надзор и вицегувернерите на Народната банка. Во надлежностите на Извршниот одбор е утврдување на [[Монетарна политика|монетарната]] и [[Девизна политика|девизната политика]], како и извршување на активности за одржување и јакнење на стабилноста на финансискиот систем. Одборот ги утврдува посебните услови и начини на издавање на [[хартии од вредност]] на Народната банка на Србија, условите и начините според кои се спроведуваат [[Операции на отворениот пазар|операции на отворен пазар]] и се извршуваат [[Дисконтна политика|дисконтни]] работи. Политиката на одобрување на краткорочни кредити[[кредит]]и и политиката на курс на динарот[[динар]]от се дел од надлежностите на одборот. Исто така, начинот на управување на [[Девизни резерви|девизните резерви]], референтниереферентните [[Каматна стапка|каматни стапки]] и другите каматни стапки на Народна банка на Србија, односно основата за пресметување на [[Задолжителна резерва|задолжителната резерва]] и стапките на задолжителните резерви ги поставува Извршниот одбор. Извршниот одбор утврдува мерки и активности, во округ на надлежноста на Народна банка на Србија, за одржување на ликвидноста на банките. Извршниот одбор одлучува за давање и одземање на дозвола за работа на [[Банка|банките]], друштвата за [[осигурување]], за извршување работи на [[Финансиски лизинг|финансискиот лизинг]] и друштвото за управување на доброволниот [[пензиски фонд]]. Одборот ги донесува своите одлуки на седниците, врз основа на мнозинството на гласови. Доколку постои изедначеност на гласовите, одлуката ја донесува гувернерот.<ref>[https://www.nbs.rs/internet/cirilica/10/index.html Официјално мрежно место на Народна банка на Србија (пристапено на 10.5.2020)]</ref>
Извршниот одбор, гувернерот и Советот на гувернери претставуваат органи на Народна банка на Србија.
 
''Советот на гувернери'' се состои од пет члена, вклучувајќи го и претседателот. Членовите се бираат на секои пет години, со право на повторен избор. Советот на гувернери, на предлог на извршниот одбор, во согласност со Владата, го утврдува режимот на курсот на динарот, донесува Статут на Народната банка на Србија, како и стратегија за управување со девизните резерви. Советот го донесува и финансискиот план и усвојува годишни финансиски извештаи на Народна банка на Србија. Исто така избира надворешен [[Ревизија|ревизор]], поставува раководител и извршител на [[Внатрешна ревизија|внатрешната ревизија]] и будно го следи нивното работење. Советот врши надзор на системот на финансиското[[Финансиско известување|финансиското известувањ]]е, управувањето со ризиците и [[Внатрешна контрола|внатрешната контрола]] во Народната банка на Србија, и оценува дали [[Сметководство|сметководствените]] политики и процедури одговараат на поставените стандарди. Врши надзор и усвојува годишен [[план]] за извршувањето на интерната ревизија во Народна банка на Србија. И како една од поглавните функции на Советот е одлучувањето за членство во меѓународнтемеѓународните финансиски организации и институции. Покрај наведеното, Советот најмалку еднаш годишно во [[Народно собрание на Република Србија|Народното собрание на Република Србија]] поднесува извештај за работата, за годишната сметка на Народната банка на Србија. Советот одлучува на седницата со мнозинство гласови во вкупниот број на членови на Советот.<ref>[https://www.nbs.rs/internet/cirilica/10/index.html Официјално мрежно место на Народна банка на Србија (пристапено на 10.5.2020)]</ref>
''Извршниот одбор'' се состои од гувернер, директор на Управата за надзор и вицегувернерите на Народната банка.
Во надлежностите на Извршниот одбор е утврдување на монетарната и девизната политика, како и извршување на активности за одржување и јакнење на стабилноста на финансискиот систем. Одборот ги утврдува посебните услови и начини на издавање на хартии од вредност на Народната банка на Србија, условите и начините според кои се спроведуваат операции на отворен пазар и се извршуваат дисконтни работи. Политиката на одобрување на краткорочни кредити и политиката на курс на динарот се дел од надлежностите на одборот. Исто така, начинот на управување на девизните резерви, референтние каматни стапки и другите каматни стапки на Народна банка на Србија, односно основата за пресметување на задолжителната резерва и стапките на задолжителните резерви ги поставува Извршниот одбор. Извршниот одбор утврдува мерки и активности, во округ на надлежноста на Народна банка на Србија, за одржување на ликвидноста на банките. Извршниот одбор одлучува за давање и одземање на дозвола за работа на банките, друштвата за осигурување, за извршување работи на финансискиот лизинг и друштвото за управување на доброволниот пензиски фонд. Одборот ги донесува своите одлуки на седниците, врз основа на мнозинството на гласови. Доколку постои изедначеност на гласовите, одлуката ја донесува гувернерот.
 
''Гувернерот'' на Народна банка на Србија, кој раководи, ја застапува и ја претставува оваа банка, го одбира Народно собрание на Република Србија со мандат од шест години, но со право на повторен избор. Гувернерот е надлежен и одговорен за остварување на целите на Народна банка на Србија, а особено за спроведување на одлуките на Извршниот одбор и Совет. Тој донесува прописи, општи и поединечни акти на надлежностите на Народната банка на Србија, кои не се определени со закон во работата на Извршниот одбор и Советот. Ја уредува внатрешната [[организација]] на банката и систематизацијата на работните места, како и работните односи на вработените, ги именува и разрешува вработените кои раководат со организационите единици во Народната банка на Србија. Гувернерот, како претседател на Извршниот одбор, ги потпишува решенијата кои ги донесува одборот.<ref>[https://www.nbs.rs/internet/cirilica/10/index.html Официјално мрежно место на Народна банка на Србија (пристапено на 10.5.2020)]</ref>
''Советот на гувернери'' се состои од пет члена, вклучувајќи го и претседателот. Членовите се бираат на секои пет години, со право на повторен избор. Советот на гувернери, на предлог на извршниот одбор, во согласност со Владата, го утврдува режимот на курсот на динарот, донесува Статут на Народната банка на Србија, како и стратегија за управување со девизните резерви. Советот го донесува и финансискиот план и усвојува годишни финансиски извештаи на Народна банка на Србија. Исто така избира надворешен ревизор, поставува раководител и извршител на внатрешната ревизија и будно го следи нивното работење. Советот врши надзор на системот на финансиското известување, управувањето со ризиците и внатрешната контрола во Народната банка на Србија, и оценува дали сметководствените политики и процедури одговараат на поставените стандарди. Врши надзор и усвојува годишен план за извршувањето на интерната ревизија во Народна банка на Србија. И како една од поглавните функции на Советот е одлучувањето за членство во меѓународнте финансиски организации и институции. Покрај наведеното, Советот најмалку еднаш годишно во Народното собрание на Република Србија поднесува извештај за работата, за годишната сметка на Народната банка на Србија. Советот одлучува на седницата со мнозинство гласови во вкупниот број на членови на Советот.
 
''Гувернерот'' на Народна банка на Србија, кој раководи, ја застапува и ја претставува оваа банка, го одбира Народно собрание на Република Србија со мандат од шест години, но со право на повторен избор. Гувернерот е надлежен и одговорен за остварување на целите на Народна банка на Србија, а особено за спроведување на одлуките на Извршниот одбор и Совет. Тој донесува прописи, општи и поединечни акти на надлежностите на Народната банка на Србија, кои не се определени со закон во работата на Извршниот одбор и Советот. Ја уредува внатрешната организација на банката и систематизацијата на работните места, како и работните односи на вработените, ги именува и разрешува вработените кои раководат со организационите единици во Народната банка на Србија. Гувернерот, како претседател на Извршниот одбор, ги потпишува решенијата кои ги донесува одборот.
 
Народна банка на Србија е правно лице со седиште во [[Белград]]. Таа може да образува филијали кои немаат статус на правно лице, а нивната внатрешна организација, делокруг и должност се одредени со Статутот на Народна банка на Србија.
Народна банка на Србија во својот состав има специјализирани организации, Завод за изработка на книжни пари и монети – Топчидер, чии обврски и одговорности се одредуваат со законот за Народна банка на Србија и Статутот на Народната банка на Србија.<ref>[http://www.nbs.rs/internet/cirilica/10/index.html Народна банка на Србија]</ref>
 
Народна банка на Србија е правно лице со седиште во [[Белград]]. Таа може да образува филијали кои немаат статус на правно лице, а нивната внатрешна организација, делокруг и должност се одредени со Статутот на Народна банка на Србија. Народна банка на Србија во својот состав има специјализирани организации, Завод за изработка на книжни [[пари]] и монети – [[Топчидер]], чии обврски и одговорности се одредуваат со законот за Народна банка на Србија и Статутот на Народната банка на Србија.<ref>[http://www.nbs.rs/internet/cirilica/10/index.html Официјално мрежно место на Народна банка на Србија (пристапено на 10.5.2020]</ref>
 
== Наводи ==