Разлика помеѓу преработките на „Брзина на светлината“

}}</ref> Сé уште не постојат убедливи докази за такви промени, меѓутоа, преку натамошни истражувања, по нив и понатаму се трага.<ref name="Uzan">
{{cite journal|last=Узан|first=Ж.-Ф.|date=|year=2003|title=„Фундаменталните константи и нивната променливост: набљудувачки статус и теоретски мотивации“|url=|journal=„Reviews of Modern Physics“|volume=75|issue=2|page=403|pages=|bibcode=2003RvMP...75..403U|doi=10.1103/RevModPhys.75.403}}</ref><ref name=Camelia>
{{cite journal
|last=Амелино-Камелија |first=Г.
|year=20082013
|title=Квантно-гравитациона феноменологија
|title=„Феноменологија на квантна гравитација“
|eprintarxiv=0806.0339
|class=gr-qc
|doi=10.12942/lrr-2013-5
|eprint=0806.0339
|pmid=28179844
}}</ref>
|pmc=5255913
|volume=16
|issue=1
|pages=5
|journal=Living Reviews in Relativity
|bibcode=2013LRR....16....5A
}}</ref>
 
Уште една општа претпоставка е дека брзината на светлината е [[изотропија|изотропна]] – нејзината вредност е еднаква без разлика на насоката на мерење. Можната двонасочна анизотропија има добиено строги гранични вредности како резултат на набљудувањата на емисија од нуклеарните [[енергетско ниво|енергетски нивоа]], како фунција од ориентираноста на [[атомско јадро|јадрата]] во магнетното поле (експеримент на Хјуз и Древер) и на ротирачки [[оптички резонатор]]и.<ref name=Herrmann>{{cite journal