Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи: Разлика помеѓу преработките

нема опис на уредувањето
[непроверена преработка][непроверена преработка]
Нема опис на уредувањето
Нема опис на уредувањето
}}
 
'''Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи на Република Македонија''' е само­сто­­ен орган на државната управа, надлежен за односите помеѓу верските заедници и ре­­ли­гиозните групи и државата. Комисијата ја следи работата на 26 цркви, верски заедници и религиоз­ни гру­пи во Република Македонија. Сегашен директор е м-р [[Звонко Муцунски]]. Центалата се наоѓа во [[Скопје]].
 
 
 
==Основна цел и организациона структура==
Основна задача на Комисијата за односи со верските заедници и ре­лиги­оз­­ни групи е да помага при разрешува­ње на прашањата кои ќе се појават по­ме­ѓу вер­ски­те заедници и ре­лигиозни групи во [[Република Македонија]] и држав­ни­те органи, односно, таа се јавува ка­ко врзна точка меѓу државата и црквата.
Активностите на Комисијата произлегуваат од нејзи­ни­те ов­ла­стув­ања од Законот за државната управа, Законот за верските заедници и ре­ли­гиозни гру­пи, како и од обврските кои Комисијата ги има или од неа се бараат да бидат исполнети од стра­­на на [[Собранието на Република Македонија]] и од страна на [[Владата на Република Македонија]], а се од­ви­­ваат спо­­ред ут­врдена програма за работа на Комисијата.
 
 
Комисијата ја следи работата на 26 цркви, верски заедници и религиоз­ни гру­пи во РМ. Сегашен директор е м-р [[Звонко Муцунски]].
Во Комисијата постојат следните организациони облици:
 
# Сектор за прашања на односите со верските заедници и религиозни гру­пи со две одделенија и тоа:
 
## Одделение за утврдување на правната положба на верските заедници и ре­лигиозните групи;
 
## Одделение за утврдување на односите помеѓу државата, верските заед­ни­ци и религиозните групи.