Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи: Разлика помеѓу преработките

нема опис на уредувањето
[непроверена преработка][непроверена преработка]
(нова)
 
Нема опис на уредувањето
'''Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи на Република Македонија''' е само­сто­­ен орган на државната управа, надлежен за односите помеѓу верските заедници и ре­­ли­гиозните групи и државата.
 
Основна задача на Комисијата за односи со верските заедници и ре­лиги­оз­­ни групи е да помага при разрешува­ње на прашањата кои ќе се појават по­ме­ѓу вер­ски­те заедници и ре­лигиозни групи во [[Република Маке­донијаМакедонија]] и држав­ни­те органи, односно, таа се јавува ка­ко врзна точка меѓу државата и црквата.
Активностите на Комисијата произлегуваат од нејзи­ни­те ов­ла­стув­ања од Законот за државната управа, Законот за верските заедници и ре­ли­гиозни гру­пи, како и од обврските кои Комисијата ги има или од неа се бараат да бидат исполнети од стра­­на на [[Со­бра­­ниетоСобранието на Република Македонија]] и од страна на [[Владата на Република Маке­донијаМакедонија]], а се од­ви­­ваат спо­­ред ут­врдена програма за работа на Комисијата.
 
Комисијата ја следи работата на 26 цркви, верски заедници и религиоз­ни гру­пи во РМ. Сегашен директор е м-р [[Звонко Муцунски]].