Катакана: Разлика помеѓу преработките

Додадени 239 бајти ,  пред 13 години
уредување
Нема опис на уредувањето
(уредување)
'''Катакана''' (片仮名, カタカナ или かたかな?) е дел од јапонскиот систем на пишување заедно со [[хирагана]] и [[канџи]]. Секој знак од катаканата е слоговен и најчесто се користи за пишување на јапонски зборови од странско потекло.
 
=== Стандардна катакана ===
==Симболи==
{| border="0" cellspacing="2px" cellpadding="2px" width="100%"
 
|-
|-bgcolor="#BECFEB" valign="top" align="center" colspan = 5 | самогласки
|ア '''''а'''''||イ '''''и'''''||ウ '''''у'''''||エ '''''е'''''||オ '''''о'''''
|bgcolor="#D4D4D4" colspan = 3 align="center"|[[yōon]]
|bgcolor="#D4D4D4"|'''(''ја'')'''
|-bgcolor="#BECFEB" valign=top align="center"
|bgcolor="#D4D4D4"|'''(''ју'')'''
![[ア]] ''a''
|bgcolor="#D4D4D4"|'''(''јо'')'''
![[イ]] ''i''
 
![[ウ]] ''u''
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
![[エ]] ''e''
|カ '''''ка'''''||キ '''''ки'''''||ク '''''ку'''''||ケ '''''ке'''''||コ '''''ко'''''
![[オ]] ''o''
!|bgcolor="#D4D4D4F3F5DE" | キャ '''''кја'''ya''
!|bgcolor="#D4D4D4F3F5DE" | キュ '''''кју'''yu''
!|bgcolor="#D4D4D4F3F5DE" | キョ '''''кјо'''yo''
 
|-
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|colspan="8"|
|サ '''''са'''''||シ '''''ши'''''||ス '''''су'''''||セ '''''се'''''||ソ '''''со'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|シャ '''''ша'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|シュ '''''шу'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ショ '''''шо'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|タ '''''та'''''||チ '''''чи'''''||ツ '''''цу'''''||テ '''''те'''''||ト '''''то'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|チャ '''''ча'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|チュ '''''чу'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|チョ '''''чо'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ナ '''''на'''''||ニ '''''ни'''''||ヌ '''''ну'''''||ネ '''''не'''''||ノ '''''но'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ニャ '''''ња'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ニュ '''''њу'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ニョ '''''њо'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ハ '''''ха'''''||ヒ '''''хи'''''||フ '''''фу'''''||ヘ '''''хе'''''||ホ '''''хо'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ヒャ '''''хја'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ヒュ '''''хју'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ヒョ '''''хјо'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|マ '''''ма'''''||ミ '''''ми'''''||ム '''''му'''''||メ '''''ме'''''||モ '''''мо'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ミャ '''''мја'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ミュ '''''мју'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ミョ '''''мјо'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ヤ '''''ја'''''||bgcolor="#E9E9E9"| ||ユ '''''ју'''''||bgcolor="#E9E9E9"| ||ヨ '''''јо'''''
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ラ '''''ра'''''||リ '''''ри'''''||ル '''''ру'''''||レ '''''ре'''''||ロ '''''ро'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|リャ '''''рја'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|リュ '''''рју'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|リョ '''''рјо'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ワ&nbsp;'''''ва'''''||<font color="red">ヰ&nbsp;'''''ви'''''</font>†||bgcolor="#E9E9E9"| ||<font color="red">ヱ&nbsp;'''''ве'''''</font>†||<font color="blue">ヲ&nbsp;'''''во'''''</font>‡
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="4"| ||ン&nbsp;'''''н'''''
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ガ&nbsp;'''''га'''''||ギ&nbsp;'''''ги'''''||グ&nbsp;'''''гу'''''||ゲ&nbsp;'''''ге'''''||ゴ&nbsp;'''''го'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ギャ&nbsp;'''''гја'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ギュ&nbsp;'''''гју'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ギョ&nbsp;'''''гјо'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ザ&nbsp;'''''за'''''||ジ&nbsp;'''''џи'''''||ズ&nbsp;'''''зу'''''||ゼ&nbsp;'''''зе'''''||ゾ&nbsp;'''''зо'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ジャ&nbsp;'''''џа'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ジュ&nbsp;'''''џу'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ジョ&nbsp;'''''џо'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|ダ&nbsp;'''''да'''''||ヂ&nbsp;'''''(џи)'''''||ヅ&nbsp;'''''(зу)'''''||デ&nbsp;'''''де'''''||ド&nbsp;'''''до'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ヂャ&nbsp;'''''(џа)'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ヂュ&nbsp;'''''(џу)'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ヂョ&nbsp;'''''(џо)'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|バ&nbsp;'''''ба'''''||ビ&nbsp;'''''би'''''||ブ&nbsp;'''''бу'''''||ベ&nbsp;'''''бе'''''||ボ&nbsp;'''''бо'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ビャ&nbsp;'''''бја'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ビュ&nbsp;'''''бју'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ビョ&nbsp;'''''бјо'''''
 
|-bgcolor="#E7F5DE" valign="top" align="center"
|パ&nbsp;'''''па'''''||ピ&nbsp;'''''пи'''''||プ&nbsp;'''''пу'''''||ペ&nbsp;'''''пе'''''||ポ&nbsp;'''''по'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ピャ&nbsp;'''''пја'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ピュ&nbsp;'''''пју'''''
|bgcolor="#F3F5DE"|ピョ&nbsp;'''''пјо'''''
|}
 
=== Проширена катакана ===
Аовие знаци главнос е користат за странски зборови. Речиси сите овие не се формално стандардизирани.
{| border="0" width="62.5%" cellpadding="2px" cellspacing="2px"
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|-bgcolor="#E7F5DEE9E9E9" valign=top aligncolspan="center3"|
|イェ&nbsp;'''''је'''''
|[[カ]] ''ka''
|[[キ]] ''ki''
|[[ク]] ''ku''
|[[ケ]] ''ke''
|[[コ]] ''ko''
|bgcolor="#F3F5DE"|キャ ''kya''
|bgcolor="#F3F5DE"|キュ ''kyu''
|bgcolor="#F3F5DE"|キョ ''kyo''
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|[[サ]] ''sa''
|[[シ]] ''shi''
|[[ス]] ''su''
|[[セ]] ''se''
|[[ソ]] ''so''
|bgcolor="#F3F5DE"|シャ ''sha''
|bgcolor="#F3F5DE"|シュ ''shu''
|bgcolor="#F3F5DE"|ショ ''sho''
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|[[タ]] ''ta''
|[[チ]] ''chi''
|[[ツ]] ''tsu''
|[[テ]] ''te''
|[[ト]] ''to''
|bgcolor="#F3F5DE"|チャ ''cha''
|bgcolor="#F3F5DE"|チュ ''chu''
|bgcolor="#F3F5DE"|チョ ''cho''
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|[[ナ]] ''na''
|[[ニ]] ''ni''
|[[ヌ]] ''nu''
|[[ネ]] ''ne''
|[[ノ]] ''no''
|bgcolor="#F3F5DE"|ニャ ''nya''
|bgcolor="#F3F5DE"|ニュ ''nyu''
|bgcolor="#F3F5DE"|ニョ ''nyo''
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|[[ハ]] ''ha''
|[[ヒ]] ''hi''
|[[フ]] ''fu''
|[[ヘ]] ''he''
|[[ホ]] ''ho''
|bgcolor="#F3F5DE"|ヒャ ''hya''
|bgcolor="#F3F5DE"|ヒュ ''hyu''
|bgcolor="#F3F5DE"|ヒョ ''hyo''
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|[[マ]] ''ma''
|[[ミ]] ''mi''
|[[ム]] ''mu''
|[[メ]] ''me''
|[[モ]] ''mo''
|bgcolor="#F3F5DE"|ミャ ''mya''
|bgcolor="#F3F5DE"|ミュ ''myu''
|bgcolor="#F3F5DE"|ミョ ''myo''
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|[[ヤ]] ''ya''
|{{color|red|[[Image:katakana obsolete yi.svg|24px]] ''yi''<sup>1</sup>}}
|[[ユ]] ''yu''
|{{color|red|[[Image:katakana obsolete ye.svg|24px]] ''ye''<sup>1</sup>}}
|[[ヨ]] ''yo''
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|[[ラ]] ''ra''
|[[リ]] ''ri''
|[[ル]] ''ru''
|[[レ]] ''re''
|[[ロ]] ''ro''
|bgcolor="#F3F5DE"|リャ ''rya''
|bgcolor="#F3F5DE"|リュ ''ryu''
|bgcolor="#F3F5DE"|リョ ''ryo''
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|[[ワ]] ''wa''
|<font color=red>[[ヰ]]&nbsp;''wi''</font>
|{{color|red|[[Image:katakana obsolete wu.svg|24px]] ''wu''<sup>1</sup>}}
|<font color=red>[[ヱ]]&nbsp;''we''</font>
|[[ヲ]] ''wo'' <sup>2</sup>
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|ウィ&nbsp;'''''ви'''''
|bgcolor="#E9E9E9"|
|ウェ&nbsp;'''''ве'''''
|ウォ&nbsp;'''''во'''''
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|ヷ&nbsp;'''''ва'''''
|<font color="red">ヸ&nbsp;'''''ви'''''</font>†
|bgcolor="#E9E9E9"|
|<font color="red">ヹ&nbsp;'''''ве'''''</font>†
|bgcolor="#E9E9E9"|
|ヺ&nbsp;'''''во'''''
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|[[ン]] ''n''
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|-
|colspan="8"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|[[ガ]] ''ga''
|[[ギ]] ''gi''
|[[グ]] ''gu''
|[[ゲ]] ''ge''
|[[ゴ]] ''go''
|bgcolor="#F3F5DE"|ギャ ''gya''
|bgcolor="#F3F5DE"|ギュ ''gyu''
|bgcolor="#F3F5DE"|ギョ ''gyo''
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|[[ザ]] ''za''
|[[ジ]] ''ji''
|[[ズ]] ''zu''
|[[ゼ]] ''ze''
|[[ゾ]] ''zo''
|bgcolor="#F3F5DE"|ジャ ''ja''
|bgcolor="#F3F5DE"|ジュ ''ju''
|bgcolor="#F3F5DE"|ジョ ''jo''
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|[[ダ]] ''da''
|[[ヂ]] (''ji'')
|[[ヅ]] (''zu'')
|[[デ]] ''de''
|[[ド]] ''do''
|bgcolor="#F3F5DE"|ヂャ (''ja'')
|bgcolor="#F3F5DE"|ヂュ (''ju'')
|bgcolor="#F3F5DE"|ヂョ (''jo'')
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|[[バ]] ''ba''
|[[ビ]] ''bi''
|[[ブ]] ''bu''
|[[ベ]] ''be''
|[[ボ]] ''bo''
|bgcolor="#F3F5DE"|ビャ ''bya''
|bgcolor="#F3F5DE"|ビュ ''byu''
|bgcolor="#F3F5DE"|ビョ ''byo''
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|ヴァ&nbsp;'''''ва'''''
|[[パ]] ''pa''
|ヴィ&nbsp;'''''ви'''''
|[[ピ]] ''pi''
|ヴ&nbsp;'''''ву'''''
|[[プ]] ''pu''
|ヴェ&nbsp;'''''ве'''''
|[[ペ]] ''pe''
|ヴォ&nbsp;'''''во'''''
|[[ポ]] ''po''
|bgcolor="#F3F5DE"|ピャ ''pya''
|bgcolor="#F3F5DE"|ピュ ''pyu''
|bgcolor="#F3F5DE"|ピョ ''pyo''
|-
|colspan="8"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
|シェ&nbsp;'''''ше'''''
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|{{color|green|イェ ''ye'' }}
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
|{{color|green|ヴァ ''va''}}
|ジェ&nbsp;'''''џе'''''
|{{color|green|ヴィ ''vi''}}
|{{color|green|ヴ ''vu''}}
|{{color|green|ヴェ ''ve''}}
|{{color|green|ヴォ ''vo''}}
|bgcolor="#F3F5DE"|{{color|green|ヴャ ''vya''}}
|bgcolor="#F3F5DE"|{{color|green|ヴュ ''vyu''}}
|bgcolor="#F3F5DE"|{{color|green|ヴョ ''vyo''}}
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|{{color|green|シェ ''she''}}
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="3"|
|チェ&nbsp;'''''че'''''
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|{{color|green|ジェ ''je''}}
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9"|
|ティ&nbsp;'''''ти'''''
|bgcolor="#E9E9E9"|
|トゥ&nbsp;'''''ту'''''
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|{{color|green|チェ ''che''}}
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|テュ&nbsp;'''''тју'''''
|{{color|green|スィ ''si''}}
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9"|
|ディ&nbsp;'''''ди'''''
|{{color|green|ズィ ''zi''}}
|ドゥ&nbsp;'''''ду'''''
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|デュ&nbsp;'''''дју'''''
|{{color|green|ティ ''ti''}}
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|{{color|green|トゥ ''tu''}}
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#F3F5DE"|{{color|green|テュ ''tyu''}}
|bgcolor="#E9E9E9"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|ツァ&nbsp;'''''ца'''''
|bgcolor="#E9E9E9"|
|{{color|green|ディ ''di''}}
|{{color|green|ドゥ ''du''}}
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#F3F5DE"|{{color|green|デュ ''dyu''}}
|bgcolor="#E9E9E9"|
|ツェ&nbsp;'''''це'''''
|ツォ&nbsp;'''''цо'''''
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|ファ&nbsp;'''''фа'''''
|{{color|green|ツァ ''tsa''}}
|フィ&nbsp;'''''фи'''''
|{{color|green|ツィ ''tsi''}}
|bgcolor="#E9E9E9"|
|{{color|green|ツェ ''tse''}}
|{{color|green|ツォ ''tso''}}
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|フェ&nbsp;'''''фе'''''
|フォ&nbsp;'''''фо'''''
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|{{color|green|ファ ''fa''}}
|フュ&nbsp;'''''фју'''''
|{{color|green|フィ ''fi''}}
|bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"|
|{{color|green|ホゥ ''hu''}}
|{{color|green|フェ ''fe''}}
|{{color|green|フォ ''fo''}}
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#F3F5DE"|{{color|green|フュ ''fyu''}}
|bgcolor="#E9E9E9"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|bgcolor="#E9E9E9"|
|{{color|green|ウィ ''wi''}}
|bgcolor="#E9E9E9"|
||{{color|green|ウェ ''we''}}
||{{color|green|ウォ ''wo''}}
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|{{color|red|(クヮ)}} {{color|green|クァ ''kwa''}}
|{{color|green|クィ ''kwi''}}
|bgcolor="#E9E9E9"|
|{{color|green|クェ ''kwe''}}
|{{color|green|クォ ''kwo''}}
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|-bgcolor="#E7F5DE" valign=top align="center"
|{{color|red|(グヮ)}} {{color|green|グァ ''gwa''}}
|{{color|green|グィ ''gwi''}}
|bgcolor="#E9E9E9"|
|{{color|green|グェ ''gwe''}}
|{{color|green|グォ ''gwo''}}
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|bgcolor="#E9E9E9"|
|}
 
<ul>
<li>† — Знаците со <font color="red">црвено</font> се исфрлени од современата употреба.</li>
<li>‡ — Знакот <font color="blue">ヲ ''во''</font> треба фонетски да се пишува ''o'' во современиот јапонски кога има улога на честица, а само понекогаш означува ''во'' кај некои заемки (како нестандардниот збор ヲッカ ''вокка'' - „вотка“).</li>
<li>Загради — Знаците во загради се користат само кога се јавува [[рендаку]] (секвенцијално озвучување) на ち ''чи'' или つ ''цу''.</li>
</ul>
 
==Примери==