Разлика помеѓу преработките на „Показател на прекршување“

===Импулс (Абрахам–Минковскиева противречност)===
{{Main|Абрахам–Минковскиева противречност }}
Во 1908 година, [[Херман Минковски]] го преметал импулсот ''p'' на прекршен зрак на следниов начин:<ref>{{cite journal|last=Minkowski|first=Hermann|year=1908|title=Die Grundgleichung für die elektromagnetischen Vorgänge in bewegten Körpern|journal=Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse|volume=1908|issue=1|pages=53–111|url=http://www.digizeitschriften.de/resolveppn/GDZPPN00250152X}}</ref>
:<math>p = \frac{nE}{\mathrm{c}},</math>
where ''E'' is the energy of the photon, c is the speed of light in vacuum and ''n'' is the refractive index of the medium. In 1909, [[Max Abraham]] proposed the following formula for this calculation:<ref>{{cite journal|first=Max|last=Abraham|title=Zur Elektrodynamik bewegter Körper |journal=Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo|volume=28|year=1909|issue=1|title-link=:de:s:Zur Elektrodynamik bewegter Körper (Abraham)|url=https://zenodo.org/record/1428462/files/article.pdf}}</ref>
:<math>p = \frac{E}{n\mathrm{c}}.</math>
 
Истражување спроведено во 2010 година укажува дека и ''двете'' равенки се точни, со тоа што Абрахамовата равенка е [[импулс|кинетичкиот импулс]] а пак Минковскиевата равенка е пак [[канонични координати|каноничен импулс]], и ги разјаснува спротиставените експериментални резултати.<ref>{{cite journal |doi=10.1103/PhysRevLett.104.070401 |title=Resolution of the Abraham-Minkowski Dilemma |first=Stephen |last=Barnett |journal=Phys. Rev. Lett. |date=2010-02-07 |volume=104 |issue=7 |page=070401 |pmid=20366861|bibcode = 2010PhRvL.104g0401B |url=https://strathprints.strath.ac.uk/26871/5/AbMinPRL.pdf }}</ref>
 
===Други односи===
Како што е прикажано во [[Физоов експеримент|Физовиоот експеримент]], кога светлината минува низ подвижна средина, со брзина релативна со брзината на движење на набљудувачот ''v'', во иста насока како и светлината:
 
:<math>V = \frac{\mathrm{c}}{n} + \frac{v\left(1-\frac{1}{n^2}\right)}{1+\frac{v}{cn}}\approx \frac{\mathrm{c}}{n} + v\left(1-\frac{1}{n^2}\right) \ .</math>
 
Показателот на прекршување на супстаниција може да се надоврзе со нејзината [[поларизативност]]а и [[Клаузиус-Мосотиева равенка|Лоренц-Лоренцовата равенка]] или пак со [[моларно прекршување|моларното прекршување]] на составните делови преку [[Гладстон–Дејлов однос|Гладстон-Дејловиот однос]].
 
===Рефрактивност===
При атмосфферски примени, ''рефрактивноста'' се разгледува како ''N'' = ''n'' – 1. Атмосферската рефрактивност честопати е изразена или преку<ref>{{Citation | last = Young | first = A. T. | title = Refractivity of Air | year = 2011 | url = http://mintaka.sdsu.edu/GF/explain/atmos_refr/air_refr.html | accessdate = 31 July 2014 | url-status = live | archiveurl = https://web.archive.org/web/20150110053602/http://mintaka.sdsu.edu/GF/explain/atmos_refr/air_refr.html | archivedate = 10 January 2015 }}</ref> ''N'' = {{val|e=6}}(''n'' – 1)<ref>{{Citation | last = Barrell | first = H. | last2 = Sears | first2 = J. E. | title = The Refraction and Dispersion of Air for the Visible Spectrum | journal = Philosophical Transactions of the Royal Society of London | series = A, Mathematical and Physical Sciences | volume = 238 | issue = 786 | pages = 1–64 | year = 1939 | url = | jstor = 91351 | doi=10.1098/rsta.1939.0004|bibcode = 1939RSPTA.238....1B }}</ref><ref>{{cite journal |last=Aparicio |first=Josep M. |last2=Laroche |first2=Stéphane |date=2011-06-02 |title=An evaluation of the expression of the atmospheric refractivity for GPS signals |journal=Journal of Geophysical Research |volume=116 |issue=D11 |pages=D11104 |doi=10.1029/2010JD015214 |bibcode=2011JGRD..11611104A |df= }}</ref> или ''N'' = {{val|e=8}}(''n'' – 1)<ref>{{Citation | last = Ciddor | first = P. E. | title = Refractive Index of Air: New Equations for the Visible and Near Infrared | journal = Applied Optics | volume = 35 | issue = 9 | pages = 1566–1573 | year = 1996 | url = | jstor = | doi=10.1364/ao.35.001566| pmid = 21085275 |bibcode = 1996ApOpt..35.1566C }}</ref> Факторите на мултипликација се користат поради тоа што показателот на прекршување во воздухот, ''n'' се менува од единица до неколку делови десет илијадитинки.
 
[[Моларно прекршување|Моларното прекршување]], од друга страна, е мерка за тоталната [[поларизативност]] на [[мол (единица)|мол]] супстанција и може да се пресмета од показателот на прекршување на следниов начин:
:<math>A = \frac{M}{\rho} \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2},</math>
каде''ρ'' е [[густина]]та, и ''M'' е [[моларна маса|моларната маса]].<ref name = bornwolf />{{rp|93}}
 
==Нескаларно, нелиниско, или нехомогено прекршување==
Досега, се претпоставуваше дека прекршувањето е определено преку линиски равенки со просторна константа, скаларен показател на прекршување. Овие претпоставки може да се разгледуваат на различни начини, кои се опишани во следните поднаслови.
 
===Дволомност===
{{Main|Дволомност}}
 
==Поврзано==