Разлика помеѓу преработките на „КБ Прво пензиско друштво“

Средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се инвестираат согласно строго утврдени законски правила и други прописи од областа на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување и согласно инвестиционата стратегија и инвестиционата тактика на Фондот.
Инвестирањето на средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се врши на начин кој обезбедува: сигурност на средствата, диверсификација на ризикот од инвестициите и одржување на адекватна ликвидност.<ref>[http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/kbprvotvoren Прв задолжителен пензиски фонд]</ref> Структурата на портфолиото на КБ прв отворен задолжителен пензиски фонд е дадена во табелата бр. 1.
 
 
''Табела 1: Структура на портфолиото на КБ прв отворен задолжителен пензиски фонд (31.12.2013)''<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref>
|}
 
Притоа, во однос на географската структура на инвестираните средства, во 2013 година, најголем дел од средствата биле инвестирани во македонски финансиски инструменти (77,31%), а потоа следеле германските и американските [[финансиски инструменти]] (11,49% и 11,20%, соодветно).<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref> Во [[2014]] година, 72% од средствата на фондот биле инвестирани во македонски финансиски инструменти, 11,36% во американски, 6,15% во германски, 2,27% во француски, 1,88% во британски инструменти итн.<ref>''Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година''.</ref> На крајот[[31 декември]] [[2014]] година, средствата на фондот достигнале 17,738 милијарди денари, од кои 10,612 милијарди денари (59,83% од вкупните средства) биле инвестирани во државни [[Обврзница|обврзници]], 4,95 милијарди денари (27,91%) во странски индексни фондови, 1,481 милијарди денари (8,35%) во [[Депозит|депозити]] кај [[Банка|банки]] и 447 миллиони денари (2,52%) во [[Акција (финансии)|акции]] на македонски компании.<ref>„Пензиските друштва им заработија 100 милиони евра на идните пензионери“, ''Дневник'', година XIX, број 5687, понеделник, 9 февруари 2015, стр. 7.</ref> <ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година.</ref> На 31.12.2015, вкупните средства со кои управувал фондот биле 21.440.206.958 денари,<ref>„Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје (КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје – 2 столб) во 2015 година“, стр. 2.</ref> а во структурата на активата на фондот, најголем дел (61,62%) заземале македонски државни обврзници, 29,31% било учеството на странските акции преку индексните фондови, 5% биле вложени во вид на депозити во македонски банки и 2,15% во македонски акции.<ref>„До крајот на март 198.402 граѓани ќе добијат извештај за пензиската заштеда од КБ прво пензиско друштво“, ''Дневник'', година XX, број 5992, четврток, 18 февруари 2016, стр. 8.</ref> <ref>„Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје (КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје – 2 столб) во 2015 година“, стр. 2.</ref>
 
На [[31 декември]] [[2014]] година, средствата на фондот достигнале 17,738 милијарди денари, од кои 10,612 милијарди денари (59,83% од вкупните средства) биле инвестирани во државни [[Обврзница|обврзници]], 4,95 милијарди денари (27,91%) во странски индексни фондови, 1,481 милијарди денари (8,35%) во [[Депозит|депозити]] кај [[Банка|банки]] и 447 миллиони денари (2,52%) во [[Акција (финансии)|акции]] на македонски компании.<ref>„Пензиските друштва им заработија 100 милиони евра на идните пензионери“, ''Дневник'', година XIX, број 5687, понеделник, 9 февруари 2015, стр. 7.</ref> <ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година.</ref>
 
 
КБ прво пензиско друштво на своите членови им наплатува надоместоци за управување со средствата. Надоместоците за управување со средствата, кои се наплаќаат од уплатените придонеси за пензиско осигурување, се менувале со текот на времето, паралелно со зголемувањето на бројот на членовите во друштвото.
 
''Табела 2: Надомест за управување со средствата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје''<ref>Информатор„Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.година“</ref> <ref>Информатор„Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 годинагодина“</ref> <ref>„Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје (КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје – 2 столб) во 2015 година“, стр. 1.</ref>
 
''Табела 2: Надомест за управување со средствата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје''<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref> <ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година.</ref>
 
{| class="wikitable"
|-
| 1.1.2014 - 31.12.2014 || 3,5%
|-
| 1.1.2015 - 31.12.2015 || 3,25%
|-
|}
 
Исто така, КБ прво пензиско друштво наплаќа и месечен надомест, кој се пресметува врз основа на вкупниот износ на нето-средствата на отворениот задолжителен пензиски фонд. Висината на овој надомест е даден во табелата бр. 2.
 
''Табела 3: Месечен надомест од вкупните нето-средства на КБ прво пензиско друштво АД Скопје''<ref>Информатор„Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.година“</ref> <ref>Информатор„Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 годинагодина“</ref> <ref>„Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје (КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје – 2 столб) во 2015 година“, стр. 1.</ref>
 
''Табела 3: Месечен надомест од вкупните нето-средства на КБ прво пензиско друштво АД Скопје''<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref> <ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година.</ref>
 
{| class="wikitable"
|-
| 1.6.2013 - 31.12.2014 || 0,045%
|-
| 1.6.2015 - 31.12.2015 || 0,004%
|-
|}
 
Покрај овие надомести, во периодот од [[31 декември]] [[2006]] до [[31 декември]] [[2013]] година, КБ„КБ прво пензиско друштводруштво“ наплатило трансакциони провизии во вкупен износ од 13.145.435 денари, или 0,1408 денари по една сметководствена единица. Набљудувано само во текот на 2013 година, трансакционите трошоци изнесувале 1.053.282 [[Денар|денари]], или 0,0113 [[Денар|денари]] по една [[Сметководство|сметководствена]] единица. Во периодот од [[31 декември]] [[2007]] година до [[31 декември]] [[2014]] година, фондот наплатил трансакциони провизии во вредност од 9.751.128 денари или 0,091 денар по една сметководствена единица. Набљудувано само во текот на 2014 година, трансакционите трошоци изнесувале 558.162 [[Денар|денари]], или 0,005 [[Денар|денари]] по една [[Сметководство|сметководствена]] единица. Најпосле, за премин на осигурениците во друго друштво за управување со пензиски фондови, КБ„КБ прво пензиско друштводруштво“ наплаќа надомест од 15 [[Евро|евра]], кој се наплаќа само ако лицето било член во фондот помалку од 270 денови.<ref>Информатор„Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.година“</ref> <ref>Информатор„Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година“</ref> Во 2015 година, фондот наплаќал трансакциони провизии во висина од 0,006 денари по една сметководствена единица.<ref>„Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје (КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје – 2 столб) во 2015 година“, стр. 1.</ref>
 
Покрај овие надомести, во периодот од [[31 декември]] [[2006]] до [[31 декември]] [[2013]] година, КБ прво пензиско друштво наплатило трансакциони провизии во вкупен износ од 13.145.435 денари, или 0,1408 денари по една сметководствена единица. Набљудувано само во текот на 2013 година, трансакционите трошоци изнесувале 1.053.282 [[Денар|денари]], или 0,0113 [[Денар|денари]] по една [[Сметководство|сметководствена]] единица. Во периодот од [[31 декември]] [[2007]] година до [[31 декември]] [[2014]] година, фондот наплатил трансакциони провизии во вредност од 9.751.128 денари или 0,091 денар по една сметководствена единица. Набљудувано само во текот на 2014 година, трансакционите трошоци изнесувале 558.162 [[Денар|денари]], или 0,005 [[Денар|денари]] по една [[Сметководство|сметководствена]] единица. Најпосле, за премин на осигурениците во друго друштво за управување со пензиски фондови, КБ прво пензиско друштво наплаќа надомест од 15 [[Евро|евра]], кој се наплаќа само ако лицето било член во фондот помалку од 270 денови.<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref> <ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година.</ref>
 
==КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд==