Разлика помеѓу преработките на „Нумеричка анализа“

(Средено цело имам уште малку да додадам)
==== '''Поважни гранки''' ====
'''Конвексното програмирање''' ги проучува случаите кога функцијата на целта е конвексна (минимизација) или конкавна (максимизација) и допустливото множество е конвексно. Ова може да се разгледува и како специјален случај на нелинеарно програмирање или како генерализација на линеарното или конвексното квадратно програмирање.
 
'''Линеарното програмирање''' како тип на конвексно програмирање, ги проучува случаите во кои функцијата на целта f е линеарна и ограничувањата се дадени со линеарни равенства и неравенства. Таквото множество е наречено полихедрон или политоп ако е ограничено.
 
'''Конусното програмирање''' од втор ред вклучува одредени типови на квадратно програмирање.
 
'''Семидефинитно програмирање''' е подгранка на конвексната оптимизација каде основните променливи се семидефинитни матрици. Тоа е генерализација на линеарното и конвексното квадратно програмирање.
 
'''Геометриското програмирање''' е техника со која ограничувањата во облик на неравенства изразени како полиноми и ограничувњата ограничувањата во облик на равенства изразени како мономи, да можат да се трансформираат во конвексна програма.
 
'''Целобројното програмирање''' го проучува линеарното програмирање во кое некои или сите променливи се ограничени да примаат целобројни вредности. Ова не е конвексно, и обично е многу потешко отколку вообичаеното линеарно програмирање.
 
'''Квадратното програмирање''' е такво што и дозволува на функцијата на целта има квадратни членови, додека допустливото множество мора да биде одредено со линеарни равенстава и неравенства. За специфични форми на квадратните членови односно, ова е тип на конвексно програмирање.
 
'''Дробно- рационално програмирање''' ја проучува оптимизацијата на количникот (односот) на две нелинеарни функции. Специјалната класа на конкавни дробно-рационални програми може да биде трансформирана во конвексен оптимизациски проблем.
 
'''Нелинеарното програмирање''' ги проучува општите случaи во кои функцијата на целта содржи нелинеарни делови. Ова може, а и не мора да биде конвексна програма. Главно, дали програмата е конвексна или не влијае врз потешкотиите при решавањето на проблемот.
 
'''Стохастичкото програмирање''' ги проучува случаевите во кои некои од ограничувањата или параметрите зависат од случајни променливи.
 
'''Робусното програмирање''' е, како и стохастичкото, обид да се опфатат неодреденостите во податоците кои подлежат на оптимизацискиот проблем. Робусната оптимизација тежнее да најде решенија што се точни за сите можни реaлизации на променливите.
Комбинаторската оптимизација се занимава со проблемите каде што множеството од возможни решенија е дискретно, или може да се сведе на едно дискретно множество од решенија.
29

уредувања