Разлика помеѓу преработките на „Начело на неопределеност“

с
нема опис на уредувањето
с
с
СИГНАЛНО ПРОЦЕСИРАЊЕ 
 
Во контекст на [[сигналното процесирање]] и во одредена [[временско -фрекфентната анализа]] , неизвесните принципи се однесуваат на габоровиот лимит, по [[Денис Габор]] или понекогаш Хајзенберг – Габор лимит .Основниот резултат кој произлегува од Бенедиктовата теорема е дека функцијата неможе да биде временски ограничена .
 
Изјавената алтернатива, неможе симултано , прецизно да се локализира сигналот во [[временски домен]] и [[фрекфентен домен]].
 
Кога се применува за филтри резултатот посочува дека неможе да се постигне висока резулуција и фрекфентна резолуција во исто време , конкретен пример се прашањата за резолуција на краткотрајната фуриер трансформација – доколку некој употреби широк прозорец, некој постигне добра фрекфентна резулуција за трошок на време на резолуција , додека тесен прозорец има спротивно .
Амреин Бертин и Бенедиктовата теорема интуитивно вели дека сетот на точки каде Ф не е 0 и сетот на точки каде е нула неможе да биде мал .
 
Специфично, невозможно е за функцијата Ф во Л 2 и неговата Фуриер Трансформација двете да бидат [[подржани]] во сетовите за конечниконечните [[Лебезгу |мерења на Лебезгу]]. Се очекува дека факторот Ц може да биде заменет со Ц2 кој може да биде познат доколку  С или сигма е ковексно .
 
ХАРДИЕВ НЕИЗВЕСЕН ПРИНЦИП
 
Математичарот [[Харолд годфреј|Г . Х . Харди]] го формулирал следниов неизвесен принцип – не е возможно за Ф и Ф1 да бидат силно опаѓачки . Особено, доколку Ф во л2 е такво каде П е полином од степенот Н-Д/2  а А е реална ДхД позитвивна дефинирачка матрица .
 
Хомандер- Берлинговата верзија посочува случај во А Б > 1  во Фардиевата теорема додека верзијата на Бонами деманж- јаминг ја покрива целата сила на хардиевата теорема . Различен доказ за ерлинговата теорема базирана на Луивиловата теорема се прикажува во референцата .
ИСТОРИЈА
 
[[Вернер Хајзенберг]] го формулирал неизвесниот принцип во [[Нилс Бор|Нилс Боровиот]] институт во Копенхаген , додека работел на математичко основање на квантната механика .
 
Во 1925г , следнава пионерска работа со Хендриг[[Хендрик Антониј Крамерс|Хендрик Крамерс]] , Хајзенберг развил механичка матрица[[матрична механика]], со која ја заменил   атхок страта[[Квантна теорија|старата квантна теорија]] со модерна квантна механика. Главната премиса била дека класичниот концепт за движењето не се вклопува во квантното ниво како [[Електрон|електроните]] во атомот што не патуваат во дефинирани орбити . Нивното движење е усмерено во чуден правец –Фуриеровата–[[Фуриеровата трансофрмација|Фуриеровата трансформација]] само ги вклучува тие фрекенции кои може да бидат набљудувани во квантните скокови во нивната радијација .
 
Хајзенберговиот материјал не признава ненабљудувани квантитети како точната позиција на електронот во орбитата во било кое време , тој само му дозволува теоретичарот да зборува за Фуриеровите компоненти за движењето . Бидејки Фуриеровите компоненти не беа дефинирани во класичните фрекфенции, не може да бидат употребени за конструкција на точна [[траекторија]] , така што формално неможат да одговорат на одредени прецизни прашања за тоа каде е електронот или колку брзо се движи .
 
Во март во 1926 работејки во боровиот институт , хајзенберг одкрилодредениодкрил одредени работи кои влијаат врз неизвесниот принцип. Овие влијанија обезбедуваат јасна физичка интерпретација за не комтитативноста и ја пооставува основата за тоа што е познато кко [[Копенхагенова итерпретација]] на квантната механика. ХАјзенберг покажал дека комутитативните врски посочуваат неизвесност или во Боровиот јазик [[комлементарност]]. Било кои две варијабли кои не се комтитативни неможе да се мерат симултано , еднта е помалку а другата повеке прецизно позната.
 
Може да биде изразено во наједноставна форма како што следи –нешто никогаш неможе да биде познато со перфектна прецизност за две од овие важни фактори кои го детерминираат движењето на една од најмалите честички , нејзината позиции и брзина.не е возможно да се детерминира прецизно позицијата, насоката и брзината на честичката во исто време.
Принципот е доста бројчано интуитивен , така што новите студенти за квантна теорија мора да бидат сигурни дека наивните мерења  беа спроведени за да се покаже нефункционирањето Еден начин со кој Хајзенберг оригинално ја илустрирал вродената неспособност за прекршување на неизвесниот принцип е со употреба на имагинарен микроскоп како мерна направа .
 
Тој замислува експеримент обидувајки се да ја измери позицијата и времето на [[Електрон|електронот]] со насочувајки [[фотон]] кон него .
 
Проблем 1 -  ако фотонот има краток бран и [[долго време]] , позицијата може да биде измерена прецизно . Но Фотонот се движи во разни правци , трансверирајки големи и неизвесни количини на време на електронот .
 
Доколку фотонот има долг бран и кратко време , колизијата не му смета на електронското време но неговата позиција ке биде нејасна .
 
Проблем 2 – доколку се користи големголема микроскопмикроскопска позицијата наза електронот да може да биде утврдена утврден, но со принципот за [[конзервација на времето]] , трансверзното време на доаѓачкиот фотон влијае на времето на елктронот и затоа новото време на електронот се утврдува оскудно . Доколку се користи помала апаратура , прецизноста за двете резолуции е поинаква.
 
Комбинација на овие замени посочува дека без оглед на должината на бранот на фотонот и големината на апаратурата која се користи , производот од неизвесноста во мерената позиција и мереното време е поголемо или еднакво на долниот лимит , кој е еднаков на [[Планкова константа|планковата константа]] . Хајзенберг не се грижел да го формулира неизвесниот принцип како одреден лимит и преферирал да го користи како хеуристички квантитативна состојба , корегирана со мали нумерички фактори , кој го прави радикално нов некумутативен на квантната механика.
 
КРИТИЧКИ РЕАКЦИИ
 
Копенхагенската интерпретација на квантаната механика и Хајзенберговиот неизвесен принцип беа видени како близнаци таргети од страна на клеветниците кои веруваат во нереален [[Детерминанта|детерминизам]] и [[Реализам (сликарство)|реализам]]. Според [[Копенхагенската интерпретација]] на квантната механика , нема фундаметална реалност која ја опишува [[Квантна состојба|квантната состојба]] , само белешка за калкулирање на експерименталните резултати . Нема начин да се каже која фундаментална состојба на системот , само кои може да бидат резултатите од набљудувањето.
 
Албер[[Алберт Ајнштајн]] верувал дека случајноста е рефлексија на нашето игнорирање на некои фундаментален дел на реалноста , додека Хилс[[Нилс Бор]] верувал дека веројатните дистрибуции се фундаметални и нередуцирачки и зависат од мерењата кои ги одбираме за да ги извршиме. Ајнштајн и Бор дебатирале  за неизвеснот принцип многу години . Некои експерименти во првата декада од Дваесетиот век имале сомнеж за проширеноста и применсливоста на неизвесниот принцип. 
 
АЈНШTАЈНОВИОТ ОТВОР
Одговорот на Бор бил дека ѕидот е квантно механички и дека за мерење на одвраќањето со прецизност П , времето на ѕидот мора да биде познато со оваа прецизност пред да помине честичката . Ова ја преставува неизвесноста во позиција на ѕидот и затоа позицијата на отворот е еднаков на Х / П  и доколку времето на ѕидот е познато прецизно за да се мери одвраќањето , позицијата на отворот е доволно неизвесна да не дозволи мерење на позицијата .
 
Слична анализа со честички кои проаѓаат кроз повеќе отвори е направено од страна на ричард[[Ричард фејманФајнман|Ричард Фејнман]] .
 
Во друг мисловен експеримент Лоренс Марк Голдберг теоретизирал дека , може да се детерминира позицијата на честичката и да се врати назад до времето во точка пред првото читање за мерење на движењето , потоа временско патување назад до точка пред второточитање да биде направено за да ги испорача резултатите од ммерењето пред честичката да биде дистрибуирана така што мерењата нема потреба да бидат направени . Ова , се разбира е парадокс . Но ја подржува содржината дека проблемите својствени за неизвесниот принцип лежат во мерењата не во неизвесноста во физиката . 
АЈНШТАЈНОВАТА КУТИЈА
 
Бор презентирал кога Ајнштајн предложил мисловен експеримент кој станал познат како [[Ајнштајнова кутија]] . Ајштајн дискутирал дека Хајзенберговата неизвесна равенка посочува дека неизвесноста во време е поврзана со неизвесноста на енергијата , производот на , продукт поврзан со Плантовата[[Планковата константа]] .Сметајки тој рекол дека идеална кутија обложена со огледала така што може да содржи светлина на неодредено време.
 
Кутијата може да биде мерена пред часовен механизам отварајки идеалена бленда која дозволува само еден фотон да избега . Не сега знаеме , како што рекол Ајнштајн точно во кое време фотонот ја напуштил кутијата. Сега , измерете ја кутијата повторно . Промената на  масата ја кажува енергијата од емитираната светлина. Ова значи дека може да се измери емитираната енергија и времето во кое е ослободена со посакувана прецизност во контрадикциј со неизвесниот принцип .
 
Бор потрошил многу ноќи размислувајки го овој аргумент и конечно сватил дека тој има недостатоци .Тој потенцирал дека доколку кутијата се мери ке има неизвесност во вертикалната брзина и затоа неизвесноста е прикажана погоре во табелата . Понатаму неизвесноста за височината над површината на земјата ке резултира со неизвесност во стапката на часовникот , заради Ајнштајновата теорија за [[гравитациски ефекти врз времето]] . Преку овој ланец на извесности , бор покажал дека Ајштајновиот експеримент со светлечка кутија неможе симултано да ги мери енергијата на фотонот и времето за да излезе. 
 
ЕРП ПАРАДОКС ЗА ЗАПЛЕТКАНИ ЧЕСТИЧКИ 
 
Бор бил приморан да го модифицира неговото размислување за неизвесниот принцип после друг мисловен експеримент од Ајнштај . 1935, Ајнштајн ;Подолски и Розен издадоа анализа за широко поделени [[заплеткани]] честички . Мерејки една честичка Ајнштајн сватил дека би ја сменив веројатната дистрибуција на друга , каде што другта честичка не и било можно да биде дистрибуирана . Овој пример го натерало Бор да го ревидира неговото размислување за принципот , заклучувајки дека неизвесноста не е предизвикана од дирекна интеракција.
 
Но Ајнштајн дошол до повеќе заклучоци од истиот експеримент тој верувал дека основните претпоставки кој опишуваат реалноста би требало да ги предвидат резултатите на експериментот од локално пороменлите детерминистички квантитети и затоа би требало да вклучи повеке информации  од максимум возможните дозволини од страна на неизвесниот принцип .
 
Во 1964 [[Џон Бел]] покажал дека претпоставките можат да бидат фалсификувани бидејки би посочувале одредена нееднаквост помеѓу можностите и разните експерименти .Експерименталните резултати ги потврдуваат предвидувањата на квантната механика , владеејки со Ајнштајновите основни претпоставки кои го водат кон препораките на неговите скриени варијаблии .Иронично овој факт е еден од најдобрите делови за доказ подржувајки ја филозофијата на [[Карл ПопероватаПопер]] филозофија  за невалдност на [[теоријата со фалсификувани експерименти]] .Што би се рекло , тука Ајнштајновата основна претпоставка станува фалсификувана од [[експериментите базирани на беловитеБеловите нееднаквости]] .За приговорите на Карл Попер за Хајзеберговата нееднаквост видете подоле.
 
Додека е возможно да се претпостави дека квантните механички предвидувања не се локални , скриени варијабли и всушност Дејбом[[Давид Бохм]] измисли таква формулација, оваа резулуција нее е задоволувачка за мнозинството физичари . Прашањето дали случаен излез е детерминиран од нелокална теоријаможе да биде филозовско и може да биде потенцијално неконтролирано . Доколку скриените варијабли не се ограничени , тие би можеле да бидат листа на случајни цифри кои се  употребени за да ги произведат резултатите од мерењето . За да биде разумно , претпоставката за не локално скриени варијабли некогаш е аргументирано со втора претпоставка – која големината на набљудувањето до става во лимит на на пресметките кои овие варијабли можат да ги направат . не локална теорија  на ова кратко предвидува дека [[Квантен компјутер|квантниот компјутер]] кеќе пресмета фундаментали пречки при обидот да се факторизираат бројките на приближно 10000 цифри или повеќе , потенцијално [[достижна задача]] во квантната механика .
 
ПОПЕРОВИОТ КРЕТИЦИЗАМ
 
[[Карл поперПопер]] пристапил на проблемот на индетерминираност како логичен и [[метафизички реалист]] .Тој го занемарил пристапот на неизвесни релации за индивидуални честички со група[[ансамбли]] идентичнана идентични подготвени честички , однесувајки се кон нив како кон статистички врски .Во оваа статистичка интерпретација , оделните мерења можат да бидат направени со арбитражна прецизност без навлегување во квантната теорија.Овие директно се спротиставува со копенхагенската[[Копенхагенската интерпретација]] на квантната механика која е [[недетерминистичка]] но има недотаток од локално скриени варијабли .
 
Во 1934 Попер ја издал Критика на неизвесните врски и во истата година логика на научно откритие наведувајки ги неговите аргументи за статистичката интерпретација .Во 1982 тој ја развил неговата теорија во квантната теорија и поделба во физиката .
Хајзенберговите формули се без сомнеж дериватни статистички формули на квантаната теорија . Но тие биле погрешно интерпретирани од тие квантни теоретичари кои велеле дека овие формули можат да бидат интерпретирани при детерминирање поголем лимит на прецизност за нашите мерења .
 
Попер предлагал експеримент за да ги унапреди неизвесните релаци , иако подоцна ја повлекол неговата иницијална верзија после разговор со [[Висакер]] ,[[Хајзенберг]] и [[Алберт Ајнштајн|Ајнштајн]] , овој експеримен може би влијаел врз формулација на [[ЕПР експеримент|ЕПР експериментот]] .
 
ПОВЕЌЕ СВЕТОВНА НЕИЗВЕСНОСТ
 
[[Повеќе световната интерпретација]] оргинлно изнесена од [[Хју еверетЕверет]] во 1957 делумно значи да се померат разликите помеѓу Ајнштајн и Бор заменувајки го Боровиот [[брановиден функционален колабс]] со група на детерминистички и независни универзуми чија дистрибуција е управувана од [[брановидните функции]] и [[Шродингеровата равенка]]. Затоа, неизвесноста во многу световната интерпретација зависи од секој набљудувач од секој универзум без да има знаење што се случува во другите универзуми .
 
Free will
 
Некои од научниците вклучувајки ги и [[Артур Комптон]] и [[Мартин Хајзенберг]] , предложиле принципот на неопределеност или барем општата веројатна природата на квантната механика, може да биде доказ за моделот на две фази на слободна волја .Стандардниот приказ , сепак, е дека за разлика од основната улога на квантната механика како основа за хемија, нетривијални билиошки механизми кои бараат квантната механика
 
== Поврзано ==
7

уредувања