Разлика помеѓу преработките на „Начело на неопределеност“

с
нема опис на уредувањето
с
 
=== Толкување на брановата механика ===
Според [[хипотезата на Брогул]] , секој предмет во универзумот е [[бран]] , ситуација која го зголемува овој феномен .Позицијата на честичката е опишана со [[брановидна функција]]. Временски независна брановидна функција на единечен модел за рамен бран на бројот на бранот К или времето П .
 
[[Борновото правило]] тврди дека ова треба да биде интерпретирано како веројатна функција во смисла дека веројатноста за наоѓање на честичката помеѓу А и Б е 
 
Во случајов на единечниот рамен брановиден модел е [[унифицирана дистрибуција]] . Со други зборови позицијата на честичката е екстремно неизвесна во смисла дека може да биде било каде во брановидниот пакет .Сметајки дека брановидната функција која е збир на повеќе бранови , ние може да напишеме дека а преставува релативен придонес на модулот П во вкупниот тотал. Елементите од десно покажуваат како со дополнување на повеќе рамни бранови , брановидниот пакет може да стане полокализиран . Може да одиме чекор понатаму кон континиумскиот лимит , каде брановидната функција е интеграл во сите можни модови со Ф преставувајки ја амплитудата на овие модови и е наречена брановидна функција во временски простор .Во математички услови , ние велиме дека Ф е Фурер трансформација на # и дека х и п се коњугативни варијабли . Додавајки ги заедно сите овие рамни бранови има трошок , имено времето стана по непецизно , имајки микс на бранови од многу разни моменти .
 
Елементите од десно покажуваат како со дополнување на повеќе рамни бранови , брановидниот пакет може да стане полокализиран . Може да одиме чекор понатаму кон континиумскиот лимит , каде брановидната функција е [[Интегрално сметање|интеграл]] во сите можни модови со Ф преставувајки ја амплитудата на овие модови и е наречена брановидна функција во [[временски простор]] .Во математички услови , ние велиме дека Ф е [[Фурерова трансформација]] на # и дека х и п се [[коњугативни варијабилности]]. Додавајки ги заедно сите овие рамни бранови има трошок , имено времето стана по непецизно , имајки микс на бранови од многу разни моменти .
Еден начин да се квантифицира прецизноста на позицијата е стандардната девијација. Бидејки ------ е функција за веројтна густина за позицијата , ние ја калкулираме нивната стандардна девијација. Прецизноста на позицијата е подобрена со користење повеќе рамни бранови , затоа ослабувајки ја прецизноста на времето . Друг начин на утврдување е дека Х и П имаат инверзна врска или се долна граница . ова е неизвесниот принцип , конкретниот лимит кон кој се стреми Кенард . Кликнете го копчето ппокажи подоле за да видите полуформална деривација на Кенардовата нееднаквост користејки брановидни машини . 
 
Еден начин да се квантифицира прецизноста на позицијата е [[стандардната девијација]]. Бидејки ------ е функција за веројтна густина за позицијата , ние ја калкулираме нивната стандардна девијација. Прецизноста на позицијата е подобрена со користење повеќе рамни бранови , затоа ослабувајки ја прецизноста на времето . Друг начин на утврдување е дека Х и П имаат [[инверзна врска]] или се долна граница . ова е неизвесниот принцип , конкретниот лимит кон кој се стреми Кенард . Кликнете го копчето ппокажи подоле за да видите полуформална деривација на Кенардовата нееднаквост користејки брановидни машини . 
 
===Толкување на матричната механика===
 
Во матрична механика набљудувањата како што се позицијата и времето се преставени од [[само додавачки оператори]] . Кога се сметаатпресметуваат паровипаровите на набљудувања, битен квантитет е прикаченото комутаторот. За пар А и Б , еден ги дефинира нивните прикачувања како
 
Во случај на време и место , прикачувачоткомутатторот е комутативна врска
 
Физичкото значење на некомутативноста може да биде разберена со сметање на ефектот на прикачувачот во место и време состојби .Да речеме #  е десна состојба на позицијата со конзистентна вреност Х . По дефиниција ова значи де ====:
Ова посочува даека ниедна квантна состојба неможе симултано да биде и место и време .
 
Кога состојбата е мерена , тоа е проектирано на состојба во основа на релевантно набљудување. Ова значи дека состојбата не е временска состојба, туку може да биде преставена како збир на повеќе временски состојби . Со други зборови времето мора да биде помалку прецизно .Оваа прецизност може да биде квантифицирана од [[Девијација|стандардните девиациидевијации]].
 
РОБЕРТСОН-ШРОДИНГЕР  неизвесни релации 
 
Највообичаена општа форма на неизвесен принцип е роберцоноватаРоберцоновата неизвесна релација .За арбитражен Хермитен[[Хермитиан оператор]] може да поврземе стандардна девијација каде заградите посочуваат [[очекувана вредност]]. За пар оператори  А и Б, Робертсоновата неизвесна веднаш следена од малку појака нееднаквост , Шродингеровата неизвесна релација .
 
Робертсоновата неизвесна веднаш следена од малку појака нееднаквост , Шродингеровата неизвесна релација .
 
Бидејки Робертсоновите и Шродингеровите релации се за општи операции , релациите може да бидат применети во две набљдувања за да се постигнат специфични неизвесни релации. Неколку од највообичаените релации во литературата . 
 
-За позиција и линеарно време , [[Канонската врска|канонската прикачена врска]] ---------ја посочува кенердовата нееднаквост од погоре .
 
-за две ортогонални компоненти за [[Аголно време|вкупното аголно време]] на на предметот ---------- каде  И , Ј , К се различни а Ј го покажува аголното време на Х оската.
 
Оваа релација покажува дека освен ако овие три компоненти не исчезнат заедно , само една компонента од системското аголно време може да биде дефинирана со арбитражна прецизност, нормално копонентата паралелна на надворешното поле
 
-        Во нерелатвивна механика времето е привилигирано како [[независна варијаблаваријабилност]]. Сепак во 1945  , Мандел[[Леонид ШтамМанделштам]] и [[Игор Там]] извеле не релативна временско енергетска неизвесна релација како што следи . За квантен систем во нестационарна и набљудување Б преставено од само додавачки оператор , формулата што следи содржи :
 
Kade Q  е стандардна девијација во енергетскиот  оператор во состојбата ------, Q Б стои за стандардна девијација за Б .Иако вториот фактор од левата страна има димензија на време , тој е различен од временските параметри кои се вклучени во шродингеровата[[Шредингерова равенка|Шредингеровата равенка]] . тоа е доживотно време за состојбата # со респектвнимание кон набљудувањето Б .Со други зборови , овој временски интервал каде очекуваната вредност се менува значајно .Неформално , хеуристичко значење на принципот е следново : состојба која постои само за кратко време неможе да има дефинитивна енергија . За да има дефинитивна енергија, френцијата на состојбата мора да биде попрецизно дефинирана и ова бара состојбата да кружи во многу циклуси , реципрочно на баранара прецизност .На пр возбудените состојби имаат краен животен век , во временско енергетскиот неизвесен принцип , тие немаат дефинитивна енергија и секој пат тие се распаѓаат , енергијата која ја ослободуваат е различна .Просечната енергија на движечкиот фотон има врв на теоретската енергија на состојбата , но дистрибуцијата има крај . Брзо распаѓачките состојби имаат широк спектрспектар , додека споро распаѓачките состојби имаат тесен спектар . Истиот спектар исто прави да биде тешко да се прецизира останатата [[нестабилна маса]], брзо распаѓачките честички  во честичната физика .Колку побрзо се распаѓаат честичките, помалку неизвесна е нивната маса .
 
-        за бројот на електрони во [[супер проводникот]] и фазата на неговиот [[Гинсбург – Ландау параметри]] .
 
Во контекс на фармоничната анализа гранка на математиката , неизвесен принцип имплицира дека во исто време неможе да биде локализирана вредноста на функцијата и нејзината Фуриерова трансформација .
7

уредувања