Разлика помеѓу преработките на „Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола“

отворено саморекламирање
(najnovo)
(отворено саморекламирање)
:
== УКЛО-Профил ==
 
{{Универзитет
|name = Универзитет „Св. Климент Охридски“
 
На [[8 декември]] [[1994]], на денот на [[Св. Климент Охридски]], универзитетот го добил своето денешно име. Универзитетот ја прославил својата 35-годишнина на [[25 април]] [[2009]]. <ref>[http://tera.mk/index.php?option=com_content&task=view&id=6824&Itemid=106 Tера телевизија]</ref>
 
Повеќе од триесетипет годишниот континуиран развој на УКЛО опишан на страниците за неговиот историјат претставува постојана потрага по сопствениот специфичен идентитет којшто се афирмира низ синтагмата: ОТВОРЕН, ФЛЕКСИБИЛЕН, ИНТЕГРИРАН ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО, АКТИВЕН ПАРТНЕР ВО ОПШТЕСТВЕНО ЕКОНОМСКИТЕ ПРОЦЕСИ, ПОДГОТВЕН ДА СЕ СООЧИ СО НОВИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВО ЕДНА МЕЃУНАРОДНА ПЕРСПЕКТИВА. Интернационалниот карактер на УКЛО се огледа во бројните членства во меѓународни образовни асоцијации и програми меѓу коишто најважно е учеството во EUA и BUA. Универзитетот „Св.Климент Охридски“- Битола е носител на Erasmus+ Charter. 
 
'''''Научни полиња и области'''''
 
'''''Природни науки'''''
 
-         Компјутерски и информатички науки
 
'''''Техничко – технолошки науки'''''
 
-         Транспортно инженерство
 
-         Електроенергетика, електроника, електротехника
 
-         Електроенергетски и комуникациски системи
 
-         Применето инженерство (заштита на животната и работната средина)
 
-         Машинство
 
-         Мехатроника
 
-         Графичко инженерство
 
'''''Медицински науки и здравство'''''
 
-         Сестринство
 
-         Нутриционизам (гастрономија)
 
-         Диететика
 
-         Здравствена грижа (акушерство, физиотерапија, радиологија, медицинска лабораторија)
 
-         Форензички науки
 
'''''Биотехнички науки'''''
 
-         Прехранбена технологија и биотехнологија
 
-         Преработка на анимални производи
 
-         Агрономија, растително производство и заштита на растенија
 
-         Ветерина
 
'''''Општествени науки'''''
 
-         Економски науки (финансии, менаџмент, банкарство, сметководтсво, ревизија, маркетинг, осигурување)
 
-         Образование
 
-         Правни науки
 
-         Туризам и угостителство
 
-         Безбедност
 
-         Политички науки
 
-         Организациски науки и управување
 
'''''Хуманистички науки'''''
 
-         Наука за јазикот
 
Наука за книжевност 
 
== Образовни установи ==
[[Податотека:Bitrekt.jpg|thumb|right|200px|Ректоратот на универзитетот.]]
Денес универзитетот вклучува 12десет високообразовнифакултети институциии (10една факултети,стручна 1школа високакако школависокообразовни единици, 1три наученнаучни институт)институти, и 4две придружни членки:[<ref>[Податотекаhttp:Bitola//www.uklo.edu.mk/categories/view/87 -Единици tehnichkiна fakultet.jpg|thumb|right|200px|Зградатауниверзитетот] на техничкиотвеб-местото факултетна во БитолаУКЛО</ref>.]]
* Технички факултет
* Економски факултет
* Факултет за туризам и угостителство
* Педагошки факултет
* Факултет за биотехнички науки
* Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи
* Висока медицинска школа
* Факултет за безбедност
* Правен факултет
* Технолошко-технички факултет
* Ветеринарен факултет
* Факултет за информатички и комуникациски технологии
* Научен институт за тутун
* Хидробиолошки завод
* Институт за старословенска култура
 
=== Придружни членкиФакултети ===
[[Податотека:Bitola - tehnichki fakultet.jpg|thumb|right|200px|Зградата на техничкиот факултет во Битола.]]
* НУУБ „Св. Климент Охридски“
* [[Технички факултет - Битола|Технички факултет]]
* Студентски дом „Кочо Рацин“
* [[Eкономски факултет - Прилеп|Економски факултет]]
* Хидробиолошки завод - Охрид
* [[Факултет за туризам и угостителство - Охрид|Факултет за туризам и угостителство]]
* Институт за старословенска култура - Прилеп
* [[Педагошки факултет - Битола|Педагошки факултет]]
* [[Факултет за биотехнички науки - Битола|Факултет за биотехнички науки]]
* [[Факултет за информатички и комуникациски технологии|Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи]]
* [[Висока медицинска школа - Битола|Висока медицинска школа]]
* [[Факултет за безбедност - Скопје|Факултет за безбедност]]
* [[Правен факултет - Кичево|Правен факултет]]
* [[Технолошко-технички факултет - Велес|Технолошко-технички факултет]]
* [[Ветеринарен факултет - Битола|Ветеринарен факултет]]
 
=== Институти ===
== Меѓународно научно списание - Хоризонти ==
* [[Институт за тутун - Прилеп|Институт за тутун]]
''Хоризонти'' е меѓународно научно списание на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, коешто се објавува во две серии според посебни групи научни подрачја: Серија А од подрачјето на општествените и хуманистичките науки и Серија Б од подрачјето на природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките и медицинските науки.
* [[Хидробиолошки завод - Охрид|Хидробиолошки завод]]
* [[Институт за старословенска култура - Прилеп|Институт за старословенска култура]]
 
=== Придружни членки ===
Научното списание ''Хоризонти'' е класифицирано во базата EBSCO.
* [[Национална установа - Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола|НУУБ „Св. Климент Охридски“]]
 
* [[Студентски дом „Кочо Рацин“ - Битола|Студентски дом „Кочо Рацин“]]
''Хоризонти'' е современо научно списание во кое се почитуваат принципите на научна непристрасност и издавачка принципиелност што се поттик, посебно за младите научници и истражувачи. 
 
== Студии и наставници ==