Разлика помеѓу преработките на „Комптонов ефект“

[[File:ComptonEnergy.jpg|thumb|Енергија на фотон од 500 keV и на електрон по Комптоново расејување.]]
 
Фотон <math>\gamma</math> цо бранова должина <math>\lambda</math> се судира со електрон <math>e</math> во еден атом, за кого се зема дека е во мирување. Су8дирот предизвикува електронот да се помести, и нов фотон <math>\gamma'</math> со бранова должина <math>{\lambda}'</math> го напушта атомот при агол <math>\theta</math> во однос на влезната патека. Да го означиме со <math>e'</math> електронот по судирот. Комптон предвидел за постоењето на можноста дека заемно дејството во одредени случаи ќе го забрзаат електронот до брзини блиски на брзината на светлината па ќе биде потребно да се примени Ајнштајновата [[специјална теорија за специјална релативнострелативноста]] за правилно да се опишат енергијата и импулсот.
 
Во трудот на Комптон од 1923 г. во заклучокот, претставени се резултатиод експерименти кој ги потврдуваат предвидувањата на равенката за расејување со што се потврдува дека фотоните имаат насочено забрзување и квантуваната енергија. На самиот почеток од изведувањето, тој запишува израз во кој импулсот на фотонот од веќе познатата равенка на Ајнштајн за масата и светлината <math>E=mc^2</math> е еднаков на квантуваните енергии на фотонот <math>h f</math>. Ако <math>mc^2 = hf</math>, евивалентната маса на фотонот ќе биде <math>hf/c^2</math>. Импулсот на фотонот е едноставно ефективната маса на фотонот помножена со брзината на фотонот <math>c</math>. За еден фотон, со импулс <math>p=hf/c</math>,каде <math>hf</math> ќе се замени и се добива <math>pc</math>.