Разлика помеѓу преработките на „Контракција на должината“

 
Постојат ''индиректни'' конформации од овој ефект во не движечката рамка:
*негативниот резултат од познатиот експеримент, кој бара вовед во контракција на должината: the [[експериментот наМајкелсон-Морлиев обид|Мајкелсон-Морлиевиот и Морлиобид]] ( и подоцна експериментот на [[Кенеди-Торндајков иобид|Кенеди-Торндајковиот Торндикобид]]). Во специјалната релативност неговото објаснување е следново: Во неговата рамка на одмор интерфермометарот е баран во споредба со релативистичките принципи, значи времето растење на светлината е исто во сите насоки.Иако рамката на интерфермометарот е во движење, трансверзалата ќеиде подолга, дијагоналниот пат ќе го направи времето подолго, L/(c-v) & L/(c+v) за понапредните патувања е уште подолго врмето.
 
[[File:MyonLoed.svg|thumb|250px|Muon-atmosphere-scenarioМионот во атмосферата]]
* Степенот на активност [[муони]]во високи забрзувања е многу повисок отколку побавните. Атмосферата има првична должина во рамката на Земјата, додека зголемениот ранг на муони е објаснет преку нивните подолги периоди според делењето на времето (види [[Делење на времето на движечките паритипи]]). Во рамката на муонот нивниот период е непроменет но атмосферата е контрактирана за да имаат понизок степен на суфициент да ја достигнат површината на Земјата.<ref name=sexl />
 
* Степенот на активност [[муонимион]]вои високипри големи забрзувања е многу повисок отколку побавнитекај поспорите. Атмосферата има првична должина во рамката на Земјата, додека зголемениот ранг на муони е објаснет преку нивните подолги периоди според делењето на времето (види [[Делење на времето на движечките паритипи]]). Во рамката на муонот нивниот период е непроменет но атмосферата е контрактирана за да имаат понизок степен на суфициент да ја достигнат површината на Земјата.<ref name=sexl />
*Тешките [[иони]]кои се сферни во мирување треба да се земат како форма на рамни дискови кои патуваат приближно со брзината на светлината.Резултатите добиени од партиципите можат да бидат објаснети само кога е зголемен нуклеонот според должината на контракцијата. .<ref>{{cite web|author=Brookhaven National Laboratory|url=http://www.bnl.gov/rhic/physics.asp|title=The Physics of RHIC|accessdate=2013}}</ref><ref>{{cite web|author=Manuel Calderon de la Barca Sanchez|url=http://nuclear.ucdavis.edu/~calderon/Research/physicsResearch.html|title=Relativistic heavy ion collisions|accessdate=2013}}</ref><ref>{{Cite journal|author=Hands, Simon|title=The phase diagram of QCD|year=2001|journal=Contemporary Physics|volume=42|issue=4|pages=209–225|doi=10.1080/00107510110063843|arxiv=physics/0105022|bibcode = 2001ConPh..42..209H }}</ref>
* Способноста за [[јонизација]] ги полни партиципите со големи релативни брзини повисоки од очекуваните. Во пре-релативистичката физика има намалување на високите брзини, бидеќи времето на интеракција на јонизираните партиципи е различно со на електроните.Во релативноста, повиоко од очекуваното јонизирање може да се објанси преку контракција на должината [[Законот на Колумбо|областа на Колумбо]] во рамка во која јонизирањето е на партиципи кои се движат, така што им ја зголемува електричната сила во лентата на движење.<ref name=sexl>{{Citation|author=Sexl, Roman & Schmidt, Herbert K.|title=Raum-Zeit-Relativität|year=1979|publisher=Vieweg|location=Braunschweig|isbn=3-528-17236-3}}</ref><ref>{{Citation|author=Williams, E. J.|title=The Loss of Energy by β -Particles and Its Distribution between Different Kinds of Collisions|year=1931|journal=Proceedings of the Royal Society of London. Series A|volume=130|issue=813|pages=328–346|doi=10.1098/rspa.1931.0008|bibcode = 1931RSPSA.130..328W }}</ref>
* Во [[слободниот електронски ласер]], релативните електрони се инјектирани во [[андулатор]], па така [[синхротроната радијацијаn]]е генерирана.Во првичната рамка на електорните, андулаторот е котрактиран што води до зголемена радијација на фрекфенцијата. За да се дознае зачестеноста во мерењето на лабараториската рамка, мора да се додаде [[релативистичкиот Доплеров ефект]]. .<ref>{{cite web|author=DESY photon science|url=http://photon-science.desy.de/research/studentsteaching/primers/synchrotron_radiation/index_eng.html|title=What is SR, how is it generated and what are its properties?|accessdate=2013}}</ref><ref>{{cite web|author=DESY photon science|url=http://flash.desy.de/sites2009/site_vuvfel/content/e395/e2188/FLASH-Broschrefrs_web.pdf|title=FLASH The Free-Electron Laser in Hamburg (PDF 7,8 MB)|accessdate=2013}}</reref>
 
==Парадокси==
31

уредување