Разлика помеѓу преработките на „Мирча Елијаде“

Додаден 1.031 бајт ,  пред 6 години
 
Религиозното однесување, тврди Елијаде, не се задоволува само со комеморирање туку и со учество во светите настани:
<blockquote> Со „имитирање“ на делата на богот, на митскиот херој или со раскажување на нивните авантури, човекот од архаичните општества се одделува од световотосветовното време и чудесномагично влегува во светото време.<ref name="Eliade, p.23"/></blockquote>
<!-- ++
Eliade called this concept the "[[Eternal return (Eliade)|eternal return]]" (distinguished from the [[Eternal return|philosophical concept of "eternal return"]]). Wendy Doniger noted that Eliade's theory of the eternal return "has become a truism in the study of religions".<ref name="Doniger Forward p.xiii"/>
 
Елијаде го нарекува овој концепт „[[Вечно враќање(Елијаде)|вечно враќање]]“ (разликувајќи го од [[Вечно враќање|филозофскиот концепт на „вечното враќање“"]]). Венди Донигер забечежува дека теоријата на Елијаде за вечното враќање „стана труизам во проучувањето на религиите“.<ref name="Doniger Forward p.xiii"/>
Eliade attributes the well-known "cyclic" vision of time in ancient thought to belief in the eternal return. For instance, the [[New Year]] ceremonies among the [[Mesopotamia]]ns, the [[Ancient Egypt|Egyptians]], and other [[Ancient Near East|Near Eastern]] peoples re-enacted their [[Cosmogony|cosmogonic]] myths. Therefore, by the logic of the eternal return, each New Year ceremony ''was'' the beginning of the world for these peoples. According to Eliade, these peoples felt a need to return to the Beginning at regular intervals, turning time into a circle.<ref>Eliade, ''Myth and Reality, p.47–49</ref>
 
Елијаде ја придодава познатата „циклична“ визија на времето во древната мисла за верувањето во вечното врќање. На пример, церемониите за [[Нова Година]] кај For instance, the [[New Year]] ceremonies among the [[Месопотамија|Месопотамците]], [[Древен Египет|Египќаните]] и други источни народи повторно ги воведува своите митови за [[Космогонија|космогонијата]]. Според логиката на вечното враќање, секоја церемонина за Нова Година ''била'' почеток на светот за тие народи. За Елијаде тие народи, во редовни интервали, чувствувале потреба да го вратат на почеток цикличниот тек на времето.<ref>Eliade, ''Myth and Reality, p.47–49</ref>
Eliade argues that yearning to remain in the mythical age causes a "terror of history": traditional man desires to escape the linear succession of events (which, Eliade indicated, he viewed as empty of any inherent value or sacrality). Eliade suggests that the abandonment of mythical thought and the full acceptance of linear, historical time, with its "terror", is one of the reasons for modern man's anxieties.<ref>Eliade, ''The Myth of the Eternal Return'', Chapter 4; ''Myths, Dreams and Mysteries'', p.231–245</ref> Traditional societies escape this anxiety to an extent, as they refuse to completely acknowledge historical time.
 
Елијаде смета дека желбата да се остане во митската доба предизвикува „терор на историјата“: традиционалниот човек сака да побегне од линеарниот тек на настаните. Елијаде сугерира дека напуштањето на митската мисла и прифаќањето на линеарното историско време, со целиот негов „терор“, е една од причините за вознемиреноста на модерниот човек.<ref>Eliade, ''The Myth of the Eternal Return'', Chapter 4; ''Myths, Dreams and Mysteries'', p.231–245</ref> Традиционалните општества во одредена мера ја избегнуваат таа вознемиреност заатоа што не го признаваат историското време. -->
-->
 
<!-- ++
 
== Наводи ==
753

уредувања