Разлика помеѓу преработките на „Акцент во македонскиот јазик“

нема опис на уредувањето
(Сменив збор)
При зголемување на бројот на слоговите кај еден ист збор, акцентот го менува слогот, при што пак се води сметка тој да биде на третиот слог од крајот на зборот.{{нав|Општа}} Така имаме: '''учител - уч'ителот - учит'елите'' и сл.
 
;<nowiki>Отстапувања од третосложното акцентирање има :</nowiki>
# кај [[глаголски прилог|глаголските прилози]]: ''викáјќи'', ''одéјќи'' итн.
# кај [[Прилог за време|прилозите за време]]: ''годин'ава, лет'ово'' итн.
# кај туѓите зборови: ''клишé'', бура''генéза'', ''литератýра'' итн.
 
==Акцентски целости==
#збор кој има сопствен акцент и [[клитика]] (пр. ''братучед ми'').
 
Во зависност од тоа какви зборови како членови влегуваат во состав на акцентската целост има :{{нав|Општа}}:
# акцентски целости од два полнозначни збора;
#акцентски целости со клитика, кои се нарекуваат и ''клитички изрази''.
 
1. Кај трисложните и повеќесложните зборови акцентот стои на третиот слог од крајот на зборот.
''На пр.: слаткáрница.''
 
2. Кај двосложните зборови акцентот стои на почетниот слог од зборот.