Разлика помеѓу преработките на „КБ Прво пензиско друштво“

 
==КБ прв отворен задолжителен пензиски фонд==
КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје (скратено Прв задолжителен пензиски фонд) е називот на задолжителниот пензискиот фонд кој е основан и управуван од страна на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје. На [[31 декември]] [[2013]] година, во овој фонд членувале 183 711 лица.<ref>[http://www.kb.com.mk/Default.aspx?sel=1520&lang=1&uc=1&par=0 Комерцијална банка - Скопје]</ref> Една година подоцна, во фондот членувале 195.358 осигуреници, кои во фондот имале акумулирано заштеди од вкупно 288 милиони евра.<ref>„Пензиските друштва им заработија 100 милиони евра на идните пензионери“, ''Дневник'', година XIX, број 5687, понеделник, 9 февруари 2015, стр. 7.</ref> Во периодот [[31 декември]] [[2006]] - 31 декември [[2013]] година, на инвестираните средства на КБ прв отворен задолжителен фонд бил остварен просечен номинален принос од 5,41%, или просечен реален принос од 2,37%.<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref> Набљудувано во периодот од 31.12.2007 година до 31.12.2014 година, фондот остварил просечен годишен принос од 5,21% (номинално), т.е. 3,05% (реално).<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година.</ref>
Прв задолжителен пензиски фонд го сочинуваат уплатените средства од придонесите на неговите членови, по пресметката и наплатата на надоместоците, и приносот од инвестиициите. Сопственици на Прв задолжителен пензиски фонд се неговите членови, а нивните поединечни сопственички права се определени од износот на средствата на нивните сметки во фондот. Средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се целосно издвоени од средствата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и се доверени на чување на банката-чувар на имот. Ова подвојување на средствата е направено со цел да се постигне висок степен на сигурност на средствата. Средствата на Прв задолжителен пензиски фонд не можат да бидат предмет на побарувања, ниту врз тие средства може да биде спроведено извршување од страна на доверителите на КБ Прво пензиско друштво или во нивно име.
 
 
''Табела 1: Структура на портфолиото на КБ прв отворен задолжителен пензиски фонд (31.12.2013)''<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref>
 
{| class="wikitable"
 
 
Притоа, во однос на географската структура на инвестираните средства, во 2013 година, најголем дел од средствата биле инвестирани во македонски финансиски инструменти (77,31%), а потоа следеле германските и американските [[финансиски инструменти]] (11,49% и 11,20%, соодветно). Во периодот [[31 декември]] [[2006]] - 31 декември [[2013]] година, на инвестираните средства на КБ прв отворен задолжителен фонд бил остварен просечен номинален принос од 5,41%, или просечен реален принос од 2,37%.<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref> Во 2014 година, 6072% од средствата на фондот биле инвестирани во државнимакедонски финансиски обврзнициинструменти, 2811,36% во странски индексни фондовиамерикански, над 86,15% во [[Депозит|депозити]]германски, кај2,27% [[Банка|банки]]во ифранцуски, 21,588% во [[Акцијабритански (финансии)|акции]]инструменти на македонски компанииитн.<ref>„ПензискитеИнформатор друштваза им заработија 100 милиони евраработата на иднитеКБ пензионери“,прво ''Дневник'',пензиско годинадруштво XIX,АД бројСкопје 5687,во понеделник,2014 9 февруари 2015, стр. 7година.</ref>
 
На [[31 декември]] [[2014]] година, средствата на фондот достигнале 17,738 милијарди денари, од кои 10,612 милијарди денари (59,83% од вкупните средства) биле инвестирани во државни [[Обврзница|обврзници]], 4,95 милијарди денари (27,91%) во странски индексни фондови, 1,481 милијарди денари (8,35%) во [[Депозит|депозити]] кај [[Банка|банки]] и 447 миллиони денари (2,52%) во [[Акција (финансии)|акции]] на македонски компании.<ref>„Пензиските друштва им заработија 100 милиони евра на идните пензионери“, ''Дневник'', година XIX, број 5687, понеделник, 9 февруари 2015, стр. 7.</ref> <ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година.</ref>
 
 
 
 
''Табела 2: Надомест за управување со средствата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје''<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref> <ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година.</ref>
 
{| class="wikitable"
|-
| 1.6.2013 - 31.12.2013 || 3,75%
|-
| 1.1.2014 - 31.12.2014 || 3,5%
|-
|}
 
 
''Табела 3: Месечен надомест од вкупните нето-средства на КБ прво пензиско друштво АД Скопје''<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref> <ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година.</ref>
 
{| class="wikitable"
| 31.12.2006 - 31.5.2013 || 0,05%
|-
| 1.6.2013 - 31.12.20132014 || 0,045%
|-
|}
 
 
Покрај овие надомести, во периодот од [[31 декември]] [[2006]] до [[31 декември]] [[2013]] година, КБ прво пензиско друштво наплатило трансакциони провизии во вкупен износ од 13 .145 .435 денари, или 0,1408 денари по една сметководствена единица. Набљудувано само во текот на 2013 година, трансакционите трошоци изнесувале 1053 1.053.282 [[Денар|денари]], или 0,0113 [[Денар|денари]] по една [[Сметководство|сметководствена]] единица. Во периодот од [[31 декември]] [[2007]] година до [[31 декември]] [[2014]] година, фондот наплатил трансакциони провизии во вредност од 9.751.128 денари или 0,091 денар по една сметководствена единица. Набљудувано само во текот на 2014 година, трансакционите трошоци изнесувале 558.162 [[Денар|денари]], или 0,005 [[Денар|денари]] по една [[Сметководство|сметководствена]] единица. Најпосле, за премин на осигурениците во друго друштво за управување со пензиски фондови, КБ прво пензиско друштво наплаќа надомест од 15 [[Евро|евра]], кој се наплаќа само ако лицето било член во фондот помалку од 270 денови.<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref> <ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година.</ref>
 
==КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд==