Разлика помеѓу преработките на „КБ Прво пензиско друштво“

 
==КБ прв отворен задолжителен пензиски фонд==
КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје (скратено Прв задолжителен пензиски фонд) е називот на задолжителниот пензискиот фонд кој е основан и управуван од страна на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје. На [[31 декември]] [[2013]] година, во овој фонд членувале 183 711 лица.<ref>[http://www.kb.com.mk/Default.aspx?sel=1520&lang=1&uc=1&par=0 Комерцијална банка - Скопје]</ref> Една година подоцна, во фондот членувале 195.358 осигуреници, кои во фондот имале акумулирано заштеди од вкупно 288 милиони евра.<ref>„Пензиските друштва им заработија 100 милиони евра на идните пензионери“, ''Дневник'', година XIX, број 5687, понеделник, 9 февруари 2015, стр. 7.</ref>
Прв задолжителен пензиски фонд го сочинуваат уплатените средства од придонесите на неговите членови, по пресметката и наплатата на надоместоците, и приносот од инвестиициите. Сопственици на Прв задолжителен пензиски фонд се неговите членови, а нивните поединечни сопственички права се определени од износот на средствата на нивните сметки во фондот. Средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се целосно издвоени од средствата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и се доверени на чување на банката-чувар на имот. Ова подвојување на средствата е направено со цел да се постигне висок степен на сигурност на средствата. Средствата на Прв задолжителен пензиски фонд не можат да бидат предмет на побарувања, ниту врз тие средства може да биде спроведено извршување од страна на доверителите на КБ Прво пензиско друштво или во нивно име.
 
 
Притоа, во однос на географската структура на инвестираните средства, во 2013 година, најголем дел од средствата себиле инвестирани во македонски финансиски инструменти (77,31%), а потоа следатследеле германските и американските [[финансиски инструменти]] (11,49% и 11,20%, соодветно). Во периодот [[31 декември]] [[2006]] - 31 декември [[2013]] година, на инвестираните средства на КБ прв отворен задолжителен фонд бил остварен просечен номинален принос од 5,41%, или просечен реален принос од 2,37%.<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref> Во 2014 година, 60% од средствата на фондот биле инвестирани во државни обврзници, 28% во странски индексни фондови, над 8% во [[Депозит|депозити]] кај [[Банка|банки]] и 2,5% во [[Акција (финансии)|акции]] на македонски компании.<ref>„Пензиските друштва им заработија 100 милиони евра на идните пензионери“, ''Дневник'', година XIX, број 5687, понеделник, 9 февруари 2015, стр. 7.</ref>
Во периодот [[31 декември]] [[2006]] - 31 декември [[2013]] година, на инвестираните средства на КБ прв отворен задолжителен фонд бил остварен просечен номинален принос од 5,41%, или просечен реален принос од 2,37%.<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref>