Разлика помеѓу преработките на „Градоначалник на Прилеп“

Нема измена во големината ,  пред 7 години
с
== Надлежности на градоначалникот ==
Градоначалникот на Прилеп ги има следниве надлежности:<ref>{{цитирана мрежна страница|url=http://www.prilep.gov.mk/informacii/mk/nadleznosti-gradonacalnik-1/|title=Надлежности градоначалник|publisher=Општина Прилеп|accessdate=2014-06-28}}</ref>
* Јаја претставува и застапува општината;
* Јаја контролира законитоста на прописите на советот;
* Гиги објавува прописите на советот во службеното гласило на општината;
* Гого обезбедува извршувањето на одлуките на советот;
* Гого обезбедува извршувањето на работите кои што со закон и се делегирани на општината;
* Иницираиницира и предлага донесување на прописи од надлежност на советот;
* Гого предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината;
* Гого извршува буџетот на општината;
* Избираизбира директори на јавните служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс;
* Редовноредовно го известува советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со статутот;
* Решаварешава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон;
* Донесувадонесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
* Раководираководи со општинската админстрација;
* Одлучуваодлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон;
* Обезбедуваобезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината, во согласност со закон и статутот и
* Вршиврши други работи утврдени со закон и со статутот на општината.
 
== Листа на Градоначалници на Прилеп ==