Разлика помеѓу преработките на „КБ Прво пензиско друштво“

 
==КБ прв отворен задолжителен пензиски фонд==
КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје (скратено Прв задолжителен пензиски фонд) е називот на задолжителниот пензискиот фонд кој е основан и управуван од страна на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје. На [[31 декември]] [[2013]] година, во овој фонд членувале 183 711 лица.<ref>[http://www.kb.com.mk/Default.aspx?sel=1520&lang=1&uc=1&par=0 Комерцијална банка - Скопје]</ref>
Прв задолжителен пензиски фонд го сочинуваат уплатените средства од придонесите на неговите членови, по пресметката и наплатата на надоместоците, и приносот од инвестиициите. Сопственици на Прв задолжителен пензиски фонд се неговите членови, а нивните поединечни сопственички права се определени од износот на средствата на нивните сметки во фондот. Средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се целосно издвоени од средствата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и се доверени на чување на банката-чувар на имот. Ова подвојување на средствата е направено со цел да се постигне висок степен на сигурност на средствата. Средствата на Прв задолжителен пензиски фонд не можат да бидат предмет на побарувања, ниту врз тие средства може да биде спроведено извршување од страна на доверителите на КБ Прво пензиско друштво или во нивно име.
 
Средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се инвестираат согласно строго утврдени законски правила и други прописи од областа на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување и согласно инвестиционата стратегија и инвестиционата тактика на Фондот.
Инвестирањето на средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се врши на начин кој обезбедува: сигурност на средствата, диверсификација на ризикот од инвестициите и одржување на адекватна ликвидност.<ref>[http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/kbprvotvoren Прв задолжителен пензиски фонд]</ref> Структурата на портфолиото на КБ прв отворен задолжителен пензиски фонд е дадена во табелата бр. 1.
 
КБ прво пензиско друштво на своите членови им наплатува надоместоци за управување со средствата и трансакциски провизии. Надоместоците за управување со средствата се менувале со текот на времето, паралелно со зголемувањето на бројот на членовите во друштвото.
 
''Табела 1: Структура на портфолиото на КБ прв отворен задолжителен пензиски фонд''<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref>
 
{| class="wikitable"
Табела 1: Надомест за управување со средствата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје
|-
! Финансиски инструменти !! Износ (во денари) !! Учество (во %)
|-
| Домашни државни обврзници || 8 901 202 159 || 61,99
|-
| Депозити во домашни банки || 1750 978 159 || 12,19
|-
| Домашни акции || 424 163 857 || 2,95
|-
| Акции и удели во странски инвестициски фондови || 3258 430 089 || 22,69
|-
| Побарувања || 22 248 146 || 0,15
|-
| Парични средства || 2 946 113 || 0,02
|-
| Вкупно средства || 14 359 968 523 || 100,00
|}
 
 
Притоа, во однос на географската структура на инвестираните средства, најголем дел од средствата се инвестирани во македонски финансиски инструменти (77,31%), а потоа следат германските и американските [[финансиски инструменти]] (11,49% и 11,20%, соодветно).
Во периодот [[31 декември]] [[2006]] - 31 декември [[2013]] година, на инвестираните средства на КБ прв отворен задолжителен фонд бил остварен просечен номинален принос од 5,41%, или просечен реален принос од 2,37%.<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref>
 
 
КБ прво пензиско друштво на своите членови им наплатува надоместоци за управување со средствата и трансакциски провизии. Надоместоците за управување со средствата, кои се наплаќаат од уплатените придонеси за пензиско осигурување, се менувале со текот на времето, паралелно со зголемувањето на бројот на членовите во друштвото.
 
 
''Табела 12: Надомест за управување со средствата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје''<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref>
 
{| class="wikitable"
|}
 
Исто така, КБ прво пензиско друштво наплаќа и месечен надомест, кој се пресметува врз основа на вкупниот износ на нето-средствата на отворениот задолжителен пензиски фонд. Висината на овој надомест е даден во табелата бр. 2.
 
 
''Табела 3: Месечен надомест од вкупните нето-средства на КБ прво пензиско друштво АД Скопје''<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref>
 
{| class="wikitable"
|-
! Период !! Надомест
|-
| 31.12.2006 - 31.5.2013 || 0,05%
|-
| 1.6.2013 - 31.12.2013 || 0,045%
|-
|}
 
 
Покрај овие надомести, во периодот од [[131 јануаридекември]] [[2006]] до [[31 мајдекември]] [[2013]] година, друштвотоКБ наплаќало 4% од вредноста на уплатените придонеси запрво пензиско осигурување,друштво каконаплатило итрансакциони дополнителенпровизии месеченво надомествкупен од 0,05%износ од вредноста13 на145 нето-средствата435 на задолжителниот фонд. Потоаденари, доили крајот на 2013 година0,1408 овиеденари надоместоципо билеедна намалени и изнесувалесметководствена 3,75% и 0,045%, соодветноединица. ПокрајНабљудувано тоа,само во текот на 2013 година, друштвототрансакционите наплаќалотрошоци трансакциониизнесувале провизии во1053 висина282 наденари, или 0,0113 [[Денар|денари]] по една [[Сметководство|сметководствена]] еднициаединица. Најпосле, за премин на осигурениците во друго друштво за управување со пензиски фондови, КБ прво пензиско друштво наплаќа надомест од 15 [[Евро|евра]], кој се наплаќа само ако лицето било член во фондот помалку од 270 денови.<ref>Информатор за работата на КБпрвоКБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref>
 
==КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд==