Разлика помеѓу преработките на „КБ Прво пензиско друштво“

дополнување, промени во стилот, меѓујазични врски
(дополнување, промени во стилот, меѓујазични врски)
'''КБ Прво пензиско друштво АД Скопје''' е македонско [[трговско друштво]] за управување со [[Пензиски фонд|пензиски фондови]]. Друштвото е основано во [[2005]] година од страна на [[Комерцијална банка - Скопје|Комерцијална банка АД Скопје]] и Прва покојнинска дружба (сега Prva Group plc) од [[Љубљана]], [[Словенија]].
==КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО==
[[КБ Прво пензиско друштво]]произлезе од реформите во пензискиот систем во [[Република Македонија]] и негова основна дејност е управување со пензиски фондови.
Целта на КБ Прво пензиско друштво е да се создаде вредност за членовите на Фондовите, да ги заштитат нивните интереси, да овозможат сигурност на нивните [[средства]] и да создадат профит со соодветно инвестирање. Работејќи на остварување на својата цел, КБ Прво пензиско друштво, на сите сегашни и идни членови на Фондовите им нуди:
* [[СИГУРНОСТ]] – работејќи согласно строгите законски одреби како и заради контролата од страна на институциите кои се инволвирани во реформираниот пензиски систем (Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и банката чувар)
* [[СТАБИЛНОСТ]] - затоа што КБ Прво пензиско друштво произлегува од партнерството на Skupina [http://www.prvagroup.eu/ Prva zavarovalnice ki holding dd. Ljubljana] и [https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5 Комерцијална банка АД Скопје], кои создадоа идеален спој на сигурност со голема банкарска традиција, знаење и искуство во управување со пензиски фондови;
* [[СПЕЦИЈАЛИЗИРАНОСТ]] ВО РАБОТЕЊЕТО – затоа што со Друштвото раководат искусни и стручни лица, а негова основна дејност е управување со пензиски фондови
* [[ОРГАНИЗИРАНОСТ]] И [[ДОСТАПНОСТ]] – затоа што располага со широко распространета мрежа на обучени агенти, преку кои секој граѓанин може да дојде до точни информации за производот што го нуди
* [[ТРАНСПАРЕНТНОСТ]] ВО РАБОТЕЊЕТО – затоа што секогаш е отворено за комуникација и достапно за членовите кои во секое време имаат увид во своите средства и нивното оплодување <ref>[ http://www.kbprvo.com.mk]</ref>
 
==Организација и цели на КБ пензиско друштво==
==ПЕНЗИСКА РЕФОРМА==
КБ прво пензиско друштво произлегло како дел од реформите во пензискиот систем во [[Република Македонија]]. Тоа било оновано во 2005 година од страна на Комерцијална банка АД Скопје и Прва покојнинска дружба од Љубљана. Друштвото е организирано како [[акционерско друштво]] чии сопственици се неговите основачи.
 
Целта на КБ Првопрво пензиско друштво е да сеги создадезаштити вредностинтересите зана членовите на Фондовитефондовите, да ги заштитат нивните интереси, да овозможатовозможи сигурност на нивните [[средства]] и да создадат [[профит]] со соодветно инвестирање на прибраните придонеси. Работејќи на остварување на својата цел, КБ Првопрво пензиско друштво, на сите сегашни и иднисвоите членови на Фондовите им нуди:
Република Македонија е една од земјите со мошне трауматичен пат низ транзицијата кон пазарно стопанство, во која пензискиот систем забележа тешки контракции како резултат на општиот пад на економијата. Транзиционата економска криза ги потенцираше постојните „празнини” на пензискиот систем, & се закани на финансиската одржливост на системот, го зголеми степенот на редистрибуција и придонесе за слабеење на врската меѓу височината на придонесите и идните износи на пензиите. Тоа, постапно, доведе до опаѓање на довербата на осигурениците во врска со сигурноста на пензиите што еден ден треба да им бидат исплатувани, а стимулираше и омасовување на појавата на евазија на плаќањата на пензискиот придонес или затајување на реалните плати на осигурениците. Од друга страна, големиот број предвремено пензионирани лица, како и растечкиот број на невработени во последната деценија, уште повеќе го изострија прашањето на одржливост на пензискиот систем заснован на принципот на генерациска солидарност. Односот меѓу бројот на пензионерите и бројот на осигурениците станува сe понеповолен, а исплатата на идните пензии се доведува во прашање.<ref> [http://www.mtsp.gov.mk/?ItemID=682DD19B3BD7BD498CB69A5C3C863E45 Министерство за труд и социјална политика] </ref>
* [[СИГУРНОСТ]] – работејќи согласно строгите [[Закон|законски]] одреби како и зарадипод контролатаконтрола од страна на институциите кои се инволвирани во реформираниот пензиски систем ([[Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување]] и [[Банка|банката]] чувар),
* [[СТАБИЛНОСТ]] - затоа што КБ Првопрво пензиско друштво произлегува од партнерството на две Skupinaмоќни и угледни финансиски институции - Комерцијална банка АД Скопје и Prva Group plc<ref>[http://www.prvagroup.eu/ Prva zavarovalnice ki holding dd. Ljubljana] и [https:<//mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5 Комерцијална банка АД Скопје]ref>, кои создадоасе идеален спој на сигурностодликуваат со голема банкарска традиција, знаење и искуство во управување со пензиски фондови;,
* [[СПЕЦИЈАЛИЗИРАНОСТ]] ВО РАБОТЕЊЕТО – затоа што со Друштвотодруштвото раководат искусни и стручни лица, а негова основна дејност е управување со пензиски фондови,
* [[ОРГАНИЗИРАНОСТ]] И [[ДОСТАПНОСТ]]затоа штодруштвото располага со широко распространета мрежа на обучени агенти, преку кои секој граѓанин може да дојде до точни информации за производот што го нуди
* [[ТРАНСПАРЕНТНОСТ]] ВО РАБОТЕЊЕТО – затоа што секогашдруштвото е отворено за комуникација и достапно за членовите кои во секое време имаат увид во своите средства и нивното оплодување .<ref>[ http://www.kbprvo.com.mk КБ прво пензиско друштво]</ref>
 
==Пензиската реформа во Македонија==
Реформата во пензискиот систем во Република Македонија се воведе со цел да обезбеди материјална и социјална сигурност за сегашните и идните пензионери на долг рок. Ваков тип на реформа беше неопходен во пензиското осигурување од причина што стариот - едностолбен систем во државата, организиран според принципот на “генерациска солидарност” наиде на сериозни проблеми во своето функционирање и се наметна прашање дали ќе може да опстои на начин на кој опстојуваше.
Заради целокупните социо-економски случувања во периодот на почеток на транзицијата, а и подоцна, во Република Македонија се случија големи промени во стопанството на кои не остана имун ниту пензискиот систем. Бројот на активни осигуреници во голема мера се намали, животниот век на човекот беше се подолг и сеуште се продолжува, а бројот на пензионери кои користат пензија се зголеми. Од причина што соодносот помеѓу осигурениците и пензионерите се намали, принципот на тековно финансирање (сегашни осигуреници плаќаат за сегашни пензионери) почна да се соочува со сериозни проблеми.
Заради сето ова, по примерот на другите земји кои веќе воведоа реформи во пензиското осигурување, а со цел да се надминат овие состојби, Република Македонија изврши реформа на пензискиот систем, т.е. воспостави повеќестолбен систем во пензиското осигурување.
Со воведување на капитално финансираното пензиско осигурување кое радикално се разликува од постојното тековно финансирано осигурување, се очекува избалансираност на приходите и расходите на [http://www.piom.com.mk/ Фондот на ПИОМ] на долг рок и обезбедување сигурност и заштита за сегашните и идни пензионери.<ref> [http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/reforma Пензиска реформа во Република Македонија] </ref>
 
Република [[Македонија]] е една од земјите сокоја мошнево трауматичен[[1990]]-тите патго низзапочнала транзицијатапроцесот на транзиција кон пазарно[[пазарна стопанствоекономија]], во која пензискиот систем забележазабележал тешки контракции како резултат на општиот пад на [[Економија|економијата]]. Транзиционата [[економска криза]] ги потенцирашепотенцирала постојнитеголемите „празнини”проблеми наво пензискиот систем, & го сезагрозила заканиодржувањето на финансиската одржливост на системот, го зголемизголемила степенот на редистрибуција и придонесепридонесла за слабеење на врската меѓу височината на придонесите и идните износи на пензиите. Тоа, постапно, доведедовело до опаѓање на довербата на осигурениците во врска со сигурноста на пензиите што еден ден треба да им бидат исплатувани, а стимулирашестимулирало и омасовување на појавата на евазија на плаќањата на пензискиот придонес или затајување на реалните [[Плата|плати]] на осигурениците. Од друга страна, големиот број предвремено пензионирани лица, како и растечкиот број на [[Невработеност|невработени во последната деценија,]] уште повеќе го изостријаизостриле прашањето на одржливостодржливоста на пензискиот систем, заснован на принципот на генерациска солидарност. Односот меѓу бројот на пензионерите и бројот на осигурениците станувасо сeтекот на времето станувал сè понеповолен, а исплатата на иднитепензиите пензиибила се доведувадоведена во прашање.<ref> [http://www.mtsp.gov.mk/?ItemID=682DD19B3BD7BD498CB69A5C3C863E45 Министерство за труд и социјална политика] </ref>
==ЗОШТО КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО?==
 
Што се добива со склучување договор со КБ Прво пензиско друштво, како дел од реформираниот пензиски систем?
Лична сметка, со средства кои не се користат за исплата на туѓи пензии, а се предмет на наследување. На сметка се евидентира и целокупниот остварен принос од инвестиции во согласност со учеството на средства на членовите во вкупните средства на Фондовите.
Ако сте член на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд–Скопје, дел од придонесите за пензиско и инвалидско осигурување во износ од 6.3 % од бруто платата се уплаќаат на лична сметка. Тие средства не се користат за исплата на туѓи пензии, туку се лични средства што ќе се користат како дел од пензија. Овие средства може да се предмет на наследување, што не е случај во едностолбниот систем.
Ако сте член на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд–Скопје, сите средства што ќе се уплаќат на личната сметка се дел од личниот имот и истите не може да се користат во постапка на порамнување или стечај на Друштвото, да се даваат во залог, асигнација или да се пренесуваат во полза на трети лица освен во случаи што се стриктно наведени со Законот.
 
Реформата во пензискиот систем во Република Македонија себила воведеспроведена со цел да обезбеди материјална и социјална сигурност за сегашните и идните пензионери на долг рок. Ваков тип на реформа бешебила неопходеннеопходна во пензиското осигурување од причина што стариот - едностолбен систем во државата, организиран според принципот на “генерациска солидарност”, наидебил насоочен со сериозни проблеми во своето функционирање и се наметнанаметнало прашање дали ќе може да опстои на начин на којво опстојувашеиднина.
===1.Комплетен увид во состојбата на средствата на членовите===
Заради сето ова, по примерот на другите земји кои веќе презеле реформи во пензиското осигурување, Македонија извршила реформа на пензискиот систем, т.е. воспоставила повеќестолбен систем во пензиското осигурување. Воведувањето на капитално-финансираното пензиско осигурување, кое радикално се разликува од тековно-финансирано осигурување, се настојувало да се постигне долгорочна избалансираност на [[приходи|приходите]] и [[расходи|расходите]] на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија и обезбедување сигурност и заштита на пензионерите.<ref>[http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/reforma КБ прво пензиско друштво, Пензиска реформа во Република Македонија]</ref>
Преку достава на редовни годишни извештаи за состојбата на средствата на индивидуалната сметка на членовите во Задолжителниот пензиски фонд и/или доброволната индивидуална/професионална сметка во Доброволниот пензиски фонд, на лична адреса на членовите, извештаи што можат да се добијат и на барање на самите членови, има комплетен увид на средствата на личната сметка, бројот на сметководствени единици и вредноста на сметководствената единица на Фондовите.
Со дополнителната можност за on-line известување има можност за брз, бесаплатен, современ и едноставен начин за увид во сметката во КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје.
Со [http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/home?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=0&_58_struts_action=%2Flogin%2Flogin on-line известувањe-то] има информации за редовноста на уплатите на сметка, бројот на сметководствени единици, крајната состојба на средствата на сметката во Фондот.
 
==Задолжително пензиско осигурување преку КБ прво пензиско друштво==
===2.Професионално управување со средствата на членовите, за нивна сигурност и остварување на принос===
 
Со средствата управуваат стручни и искусни лица, вложувајќи ги во сигурни финансиски инструменти согласно законските прописи што овозможува сигурност и остварува принос на вложените средства и со што се создава можност за раст на идните пензии/пензиски надоместоци на членовите на Фондовите и на тој начин обезбедувајќи повеќе средства за пензионерските денови.
На секој осигуреник кој склучил договор со КБ Прво пензиско друштво му се отвора лична сметка на која се кумулираат средствата од придонесите за пензиско осигурување кои се издвојуваат на товар на неговата плата. На личната сметка се евидентира и целокупниот остварен принос од [[инвестиции|инвестициите]] во согласност со учеството на средства на членовите во вкупните средства на фондовите. Секој осигуреник уплаќа на личната сметка дел од придонесите за пензиско и инвалидско осигурување, во износ од 6.3 % од бруто платата. Тие средства не се користат за исплата на туѓи пензии, туку се лични средства што се користат како дел од пензијата која осигуреникот ќе ја добива по пензионирањето. Овие средства може да се предмет на наследување, што не е случај во едностолбниот систем.
===3.Пензија од три извора, што дава поголема сигурност за пензионерските денови===
Ако сте член на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд–Скопје, ситеСите средства што ќе се уплаќат на личната сметка се дел од личниот имот на осигуреникот и иститетие не може да се користат во постапка на порамнување или [[стечај]] на ДруштвотоКБ прво пензиско друштво, да се даваат во залог, асигнација или да се пренесуваат во полза на трети лица, освен во случаи што се стриктно наведени со Законотзаконските прописи.
Гледано од аспект на поединецот, реформираниот пензиски систем обезбедува поголема сигурност на тој начин што финансирањето на пензиите ќе се врши од трите столба: Фондот за ПИОМ, задолжителниот пензиски фонд од вториот столб и доброволниот пензиски столб во третиот пензиски столб што ќе овозможи дополнителни пензиски заштеди во случај на штедење на доброволна основа.
 
Делот од пензијата што се исплатува од првиот столб се пресметува според однапред одредена формула врз основа на висината на платите и должината на стажот.
===1.Комплетен увид во состојбата на средствата на членовите===
Вториот дел од пензијата се исплатува од задолжителна индивидуалната сметка на членот во Задолжителниот пензиски фонд со кој управува КБ Прво пензиско друштво, како еден од изворите во рамките на задолжително капитално финансираното пензиско осигурување – 2 столб.
Преку достава на редовни годишни извештаи за состојбата на средствата на индивидуалната сметка на членовите во Задолжителниот пензиски фонд и/или доброволната индивидуална/професионална сметка во Доброволниот пензиски фонд, на личната адреса на членовите, секој член на пензискиот фонд има комплетен увид на средствата на личната сметка, бројот на сметководствени единици и вредноста на сметководствената единица на Фондовите. Со дополнителната можност за on-line известување има можност за брз, бесплатен, современ и едноставен начин за увид во сметката во КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје. Со тоа, секој член на пензиските фондови има информации за редовноста на уплатите на сметка, бројот на сметководствени единици, крајната состојба на средствата на сметката во Фондот.<ref>[http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/home?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=0&_58_struts_action=%2Flogin%2Flogin on-line KБ прво пензиско друштво, Известувањe]</ref>
Третиот дел од пензијата се исплатува од доброволна индивидуална сметка или професионална сметка на членот во Доброволниот пензиски фонд со кој управува Друштвото, како еден од изворите во рамките на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување – 3 столб.
 
Со вакво комбинирање на исплатата на пензијата од трите пензиски столба, се обезбедува поголема сигурност и пензија при старост за поединецот.
===2.Професионално управување со средствата на членовите, за нивна сигурност и остварување на принос===
Со средстватапензиските фондови управувани од КБ пензиско друштво управуваат стручни и искусни лица, вложувајќи ги средствата во сигурни [[финансиски инструменти]], согласно законските прописи, што овозможува сигурност и остваруваодреден принос на вложените средства и со што се создава можност за раст на идните пензии/пензиски надоместоци на членовите на Фондовите и на тој начин обезбедувајќи повеќе средства за пензионерските деновифондовите.
 
===Пензија од три извори===
Гледано од аспект на поединецот, реформираниотРеформираниот пензиски систем обезбедува поголема сигурност на тој начин што финансирањето на пензиите ќе се врши од трите столба: Фондот за ПИОМ, задолжителниот пензиски фонд од вториот столб и доброволниот пензиски столб во третиот пензиски столб што ќе овозможи дополнителни пензиски заштеди во случај на штедење на доброволна основа.
Делот од пензијата што се исплатува од првиот столб се пресметува според однапред одредена формула врз основа на висината на платите и должината на работниот стаж. Вториот дел од пензијата се исплатува од задолжителна индивидуалната сметка на членот во Задолжителниот пензиски фонд со кој управува КБ Прво пензиско друштво, како дел од вториот столб на системот за пензиско осигурување. Третиот дел од пензијата се исплатува од доброволна индивидуална сметка или професионална сметка на членот во Доброволниот пензиски фонд, како еден од изворите во рамките на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување – трет столб на пензискиот систем.
 
===Инвестирање согласно законските прописи===
Инвестирањето на средствата на КБ Првпрв отворен задолжителен пензиски фонд–Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд–Скопје се врши според строго утврдени правила, едновремено почитувајќи ги принципите на сигурност, диверсификација на [[ризик|ризикот]] и одржување [[ликвидност]] на средствата на Фондовите. Инвестирањето на средствата е под постојан надзор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, додека пак, банката чувар на имот безбедно ги чува средствата на Фондовите, одделно од средствата на Друштвото.<ref>[http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/zostokb КБ Прво пензиско друштво]</ref>
 
==КБ прв отворен задолжителен пензиски фонд==
КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје (скратено Прв задолжителен пензиски фонд) е називот на задолжителниот пензискиот фонд кој е основан и управуван од страна на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје. На 31 декември 2013 година, во овој фонд членувале 183 711 лица.<ref>[http://www.kb.com.mk/Default.aspx?sel=1520&lang=1&uc=1&par=0 Комерцијална банка - Скопје]</ref>
Прв задолжителен пензиски фонд го сочинуваат уплатените средства од придонесите на неговите членови, по пресметката и наплатата на надоместоците, и приносот од инвестиициите. Сопственици на Прв задолжителен пензиски фонд се неговите членови, а нивните поединечни сопственички права се определени од износот на средствата на нивните сметки во фондот. Средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се целосно издвоени од средствата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и се доверени на чување на банката-чувар на имот. Ова подвојување на средствата е направено со цел да се постигне висок степен на сигурност на средствата. Средствата на Прв задолжителен пензиски фонд не можат да бидат предмет на побарувања, ниту врз тие средства може да биде спроведено извршување од страна на доверителите на КБ Прво пензиско друштво или во нивно име.
Инвестирањето на средствата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд–Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд–Скопје се врши според строго утврдени правила, едновремено почитувајќи ги принципите на сигурност, диверсификација на ризикот и одржување ликвидност на средствата на Фондовите. Инвестирањето на средствата е под постојан надзор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, додека пак, банката чувар на имот безбедно ги чува средствата на Фондовите, одделно од средствата на Друштвото.<ref>[http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/zostokb КБ Прво пензиско друштво]</ref>
 
Средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се инвестираат согласно строго утврдени законски правила и други прописи од областа на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување и согласно Инвестиционатаинвестиционата стратегија и Инвестиционатаинвестиционата тактика на Фондот.
==КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ==
Инвестирањето на средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се врши на начин кој обезбедува: сигурност на средствата, диверсификација на ризикот од инвестициите и одржување на адекватна ликвидност.<ref> [http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/kbprvotvoren Прв задолжителен пензиски фонд] </ref>
 
КБ прво пензиско друштво на своите членови им наплатува надоместоци за управување со средствата и трансакциски провизии. Притоа, во периодот од [[1 јануари]] до [[31 мај]] [[2013]] година, друштвото наплаќало 4% од вредноста на уплатените придонеси за пензиско осигурување, како и дополнителен месечен надомест од 0,05% од вредноста на нето-средствата на задолжителниот фонд. Потоа, до крајот на 2013 година, овие надоместоци биле намалени и изнеувале 3,75% и 0,045%, соодветно. Покрај тоа, во текот на 2013 година, друштвото наплаќало трансакциони провизии во висина на 0,0113 денари по една сметководствена еднициа. Најпосле, за премин на осигурениците во друго друштво за управување со пензиски фондови, КБ прво пензиско друштво наплаќа надомест од 15 евра, кој се наплаќа само ако лицето било член во фондот помалку од 270 денови.<ref>Информатор за работата на КБпрво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref>
КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје (скратено Прв задолжителен пензиски фонд) е називот на задолжителниот пензискиот фонд кој е основан и управуван од страна на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје.
 
==КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд==
Прв задолжителен пензиски фонд го сочинуваат уплатените средства од придонесите на неговите членови, по пресметката и наплатата на надоместоците, и приносот од инвестиициите.
ТретиотКБ Прв отворен доброволен пензиски фонд е доброволен пензиски фонд како дел од третиот пензиски столб – доброволно капиталнофинансиранокапитално-финансирано пензиско осигурување -и тој овозможува дополнително пензиско осигурување засновано на капитализација на уплатените средства. Основната цел на третиот пензиски столб, независно од државното пензиско осигурување, е да обезбеди повисок приход по пензионирањето на вработените лица, пензиски приходи на лицата кои не се вработени или спаѓаат во категоријата на долгорочно невработени лица, лицата вработени на проекти или во странски мисии, лица кои немаат приходи по ниеденниедна основоснова, дополнително пензиско осигурување на трети лица - брачни другари, членови на семејство, односно пензиски приходи на сите лица кои се на возраст од 15 до 70 години, но немаат остварено право на пензија, согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување пензија ниту пак се корисници на истата, односно лица кои не повлекуваат средства согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и не остваруваат пензиски надоместок согласно Закон за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.
Сопственици на Прв задолжителен пензиски фонд се неговите членови, а нивните поединечни сопственички права се определени од износот на средствата на нивните сметки во Фондот.
Доброволното пензиско осигурување овозможува и доброволно колективно пензиско осигурување – професионални пензиски шеми каде што работодавците уплаќаат дополнителни средства за пензиско осигурување за сите или за дел од своите вработени. Принципот на акумулација и капитализација на средствата на доброволните индивидуални или професионални сметки, поддржана со инвестиции на средствата на доброволните пензиски фондови и формирање на идните пензиски надоместоци од доброволните фондови врз основа на висината и периодот на уплата на средствата, наплатените надоместоци и приносот од инвестиции, овозможува дефинирање на висината на акумулираните средства што се користат за исплата на пензиски надоместоци од доброволните фондови.<ref> [http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/kbprvdobrovolen Прв отворен доброволен пензиски фонд] </ref>
Средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се целосно издвоени од средствата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и се доверени на чување на чувар на имот. Ова подвојување на средствата е направено со цел да се постигне висок степен на сигурност на средствата.
Средствата на Прв задолжителен пензиски фонд не можат да бидат предмет на побарувања, ниту врз тие средства може да биде спроведено извршување од страна на доверителите на КБ Прво пензиско друштво или во нивно име.
 
Средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се инвестираат согласно строго утврдени законски правила и други прописи од областа на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување и согласно Инвестиционата стратегија и Инвестиционата тактика на Фондот.
Инвестирањето на средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се врши на начин кој обезбедува: сигурност на средствата, диверсификација на ризикот од инвестициите и одржување на адекватна ликвидност.<ref> [http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/kbprvotvoren Прв задолжителен пензиски фонд] </ref>
 
==ТРЕТИОТ ПЕНЗИСКИ СТОЛБ – ДОБРОВОЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ==
Третиот пензиски столб – доброволно капиталнофинансирано пензиско осигурување - овозможува дополнително пензиско осигурување засновано на капитализација на уплатените средства. Основната цел на третиот пензиски столб, независно од државното пензиско осигурување, е да обезбеди повисок приход по пензионирањето на вработените лица, пензиски приходи на лицата кои не се вработени или спаѓаат во категоријата на долгорочно невработени лица, лицата вработени на проекти или во странски мисии, лица кои немаат приходи по ниеден основ, дополнително пензиско осигурување на трети лица - брачни другари, членови на семејство, односно пензиски приходи на сите лица кои се на возраст од 15 до 70 години но немаат остварено право на пензија согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување пензија ниту пак се корисници на истата, односно лица кои не повлекуваат средства согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и не остваруваат пензиски надоместок согласно Закон за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.
Доброволното пензиско осигурување овозможува и доброволно колективно пензиско осигурување – Професионални пензиски шеми каде што работодавците уплаќаат дополнителни средства за пензиско осигурување за сите или за дел од своите вработени.
Принципот на акумулација и капитализација на средствата на доброволните индивидуални или професионални сметки, поддржана со инвестиции на средствата на доброволните пензиски фондови и формирање на идните пензиски надоместоци од доброволните фондови врз основа на висината и периодот на уплата на средствата, наплатените надоместоци и приносот од инвестиции, овозможува дефинирање на висината на акумулираните средства што се користат за исплата на пензиски надоместоци од доброволните фондови.<ref> [http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/kbprvdobrovolen Прв отворен доброволен пензиски фонд] </ref>
==Наводи==
<references/>