Разлика помеѓу преработките на „Универзална декларација за човековите права“

 
 
'''''Член 342342 '''.''
Сите права и слободи наведени во оваа Декларација им припаѓаат на сите луѓе, без оглед на нивните разлики, како што се : раса, боја, пол, јазик, религија, политичко или друго убедување, национално или општествено потекло, сопственост, раѓање, или друг статус.
 
Анонимен корисник