Разлика помеѓу преработките на „КБ Прво пензиско друштво“

Третиот дел од пензијата се исплатува од доброволна индивидуална сметка или професионална сметка на членот во Доброволниот пензиски фонд со кој управува Друштвото, како еден од изворите во рамките на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување – 3 столб.
Со вакво комбинирање на исплатата на пензијата од трите пензиски столба, се обезбедува поголема сигурност и пензија при старост за поединецот.
===4.Инвестирање согласно законските прописи===
Инвестирањето на средствата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд–Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд–Скопје се врши според строго утврдени правила, едновремено почитувајќи ги принципите на сигурност, диверсификација на ризикот и одржување ликвидност на средствата на Фондовите. Инвестирањето на средствата е под постојан надзор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - [http://www.mapas.mk/ МАПАС], додека пак , банката чувар на имот безбедно ги чува средствата на Фондовите, одделно од средствата на Друштвото.<ref> [http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/zostokb Зошто КБ Прво пензиско друштво] </ref>
 
==КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ==