Разлика помеѓу преработките на „КБ Прво пензиско друштво“

нема опис на уредувањето
'''==КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО'''==
[http://www.kbprvo.com.mk/‎ КБ Прво [[пензиско друштво]] произлезе од реформите во пензискиот систем во [[Република Македонија]] и негова основна дејност е управување со пензиски фондови.
Целта на КБ Прво пензиско друштво е да се создаде вредност за членовите на Фондовите, да ги заштитат нивните интереси, да овозможат сигурност на нивните [[средства]] и да создадат профит со соодветно инвестирање. Работејќи на остварување на својата цел, КБ Прво пензиско друштво, на сите сегашни и идни членови на Фондовите им нуди:
''* [[СИГУРНОСТ'']] – работејќи согласно строгите законски одреби како и заради контролата од страна на институциите кои се инволвирани во реформираниот пензиски систем (Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и банката чувар)
''* [[СТАБИЛНОСТ'']] - затоа што КБ Прво пензиско друштво произлегува од партнерството на SkupinaPrvazavarovalniskiholdingd.d. Ljubljana и [https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5 Комерцијална банка АД Скопје], кои создадоа идеален спој на сигурност со голема банкарска традиција, знаење и искуство во управување со пензиски фондови;
''* [[СПЕЦИЈАЛИЗИРАНОСТ]] ВО РАБОТЕЊЕТО'' – затоа што со Друштвото раководат искусни и стручни лица, а негова основна дејност е управување со пензиски фондови
''* [[ОРГАНИЗИРАНОСТ]] И [[ДОСТАПНОСТ'']] – затоа што располага со широко распространета мрежа на обучени агенти, преку кои секој граѓанин може да дојде до точни информации за производот што го нуди
''* [[ТРАНСПАРЕНТНОСТ]] ВО РАБОТЕЊЕТО'' – затоа што секогаш е отворено за комуникација и достапно за членовите кои во секое време имаат увид во своите средства и нивното оплодување
 
'''==ПЕНЗИСКА РЕФОРМА'''==
[http://www.kbprvo.com.mk/‎ КБ Прво пензиско друштво] произлезе од реформите во пензискиот систем во Република Македонија и негова основна дејност е управување со пензиски фондови.
Целта на КБ Прво пензиско друштво е да се создаде вредност за членовите на Фондовите, да ги заштитат нивните интереси, да овозможат сигурност на нивните средства и да создадат профит со соодветно инвестирање. Работејќи на остварување на својата цел, КБ Прво пензиско друштво, на сите сегашни и идни членови на Фондовите им нуди:
 
''СИГУРНОСТ'' – работејќи согласно строгите законски одреби како и заради контролата од страна на институциите кои се инволвирани во реформираниот пензиски систем (Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и банката чувар)
 
''СТАБИЛНОСТ'' - затоа што КБ Прво пензиско друштво произлегува од партнерството на SkupinaPrvazavarovalniskiholdingd.d. Ljubljana и [https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5 Комерцијална банка АД Скопје], кои создадоа идеален спој на сигурност со голема банкарска традиција, знаење и искуство во управување со пензиски фондови;
 
''СПЕЦИЈАЛИЗИРАНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО'' – затоа што со Друштвото раководат искусни и стручни лица, а негова основна дејност е управување со пензиски фондови
 
''ОРГАНИЗИРАНОСТ И ДОСТАПНОСТ'' – затоа што располага со широко распространета мрежа на обучени агенти, преку кои секој граѓанин може да дојде до точни информации за производот што го нуди
 
''ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО'' – затоа што секогаш е отворено за комуникација и достапно за членовите кои во секое време имаат увид во своите средства и нивното оплодување
 
 
'''ПЕНЗИСКА РЕФОРМА'''
 
Реформата во пензискиот систем во Република Македонија се воведе со цел да обезбеди материјална и социјална сигурност за сегашните и идните пензионери на долг рок. Ваков тип на реформа беше неопходен во пензиското осигурување од причина што стариот - едностолбен систем во државата, организиран според принципот на “генерациска солидарност” наиде на сериозни проблеми во своето функционирање и се наметна прашање дали ќе може да опстои на начин на кој опстојуваше.
Со воведување на капитално финансираното пензиско осигурување кое радикално се разликува од постојното тековно финансирано осигурување, се очекува избалансираност на приходите и расходите на Фондот на ПИОМ на долг рок и обезбедување сигурност и заштита за сегашните и идни пензионери.
 
'''==ЗОШТО КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО?'''==
 
Што се добива со склучување договор со КБ Прво пензиско друштво, како дел од реформираниот пензиски систем?
Ако сте член на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд–Скопје, сите средства што ќе се уплаќат на личната сметка се дел од личниот имот и истите не може да се користат во постапка на порамнување или стечај на Друштвото, да се даваат во залог, асигнација или да се пренесуваат во полза на трети лица освен во случаи што се стриктно наведени со Законот.
 
===1.''Комплетен увид во состојбата на средствата на членовите''.===
Преку достава на редовни годишни извештаи за состојбата на средствата на индивидуалната сметка на членовите во Задолжителниот пензиски фонд и/или доброволната индивидуална/професионална сметка во Доброволниот пензиски фонд, на лична адреса на членовите, извештаи што можат да се добијат и на барање на самите членови, има комплетен увид на средствата на личната сметка, бројот на сметководствени единици и вредноста на сметководствената единица на Фондовите.
Со дополнителната можност за on-line известување<ref>{{cite web|url=http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/home;jsessionid=0C6EFA11898E95FDFBAE59D442A76749?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=0&_58_struts_action=%2Flogin%2Flogin}}</ref> има можност за брз, бесаплатен, современ и едноставен начин за увид во сметката во КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје.
Со on-line известувањe-то има информации за редовноста на уплатите на сметка, бројот на сметководствени единици, крајната состојба на средствата на сметката во Фондот.
===2.''Професионално управување со средствата на членовите, за нивна сигурност и остварување на принос''.===
 
2.''Професионално управување со средствата на членовите, за нивна сигурност и остварување на принос''.
Со средствата управуваат стручни и искусни лица, вложувајќи ги во сигурни финансиски инструменти согласно законските прописи што овозможува сигурност и остварува принос на вложените средства и со што се создава можност за раст на идните пензии/пензиски надоместоци на членовите на Фондовите и на тој начин обезбедувајќи повеќе средства за пензионерските денови.
===3.''Пензија од три извора, што дава поголема сигурност за пензионерските денови''.===
 
3.''Пензија од три извора, што дава поголема сигурност за пензионерските денови''.
Гледано од аспект на поединецот, реформираниот пензиски систем обезбедува поголема сигурност на тој начин што финансирањето на пензиите ќе се врши од трите столба: Фондот за ПИОМ, задолжителниот пензиски фонд од вториот столб и доброволниот пензиски столб во третиот пензиски столб што ќе овозможи дополнителни пензиски заштеди во случај на штедење на доброволна основа.
Делот од пензијата што се исплатува од првиот столб се пресметува според однапред одредена формула врз основа на висината на платите и должината на стажот.
Третиот дел од пензијата се исплатува од доброволна индивидуална сметка или професионална сметка на членот во Доброволниот пензиски фонд со кој управува Друштвото, како еден од изворите во рамките на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување – 3 столб.
Со вакво комбинирање на исплатата на пензијата од трите пензиски столба, се обезбедува поголема сигурност и пензија при старост за поединецот.
===4.''Инвестирање согласно законските прописи''.===
 
4.''Инвестирање согласно законските прописи''.
Инвестирањето на средствата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд–Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд–Скопје се врши според строго утврдени правила, едновремено почитувајќи ги принципите на сигурност, диверсификација на ризикот и одржување ликвидност на средствата на Фондовите. Инвестирањето на средствата е под постојан надзор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - МАПАС, додека пак банката чувар на имот безбедно ги чува средствата на Фондовите, одделно од средствата на Друштвото.
 
'''==КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ'''==
 
КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје (скратено Прв задолжителен пензиски фонд) е називот на задолжителниот пензискиот фонд кој е основан и управуван од страна на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје.
Средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се инвестираат согласно строго утврдени законски правила и други прописи од областа на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување и согласно Инвестиционата стратегија и Инвестиционата тактика на Фондот.
Инвестирањето на средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се врши на начин кој обезбедува: сигурност на средствата, диверсификација на ризикот од инвестициите и одржување на адекватна ликвидност.
 
'''==ТРЕТИОТ ПЕНЗИСКИ СТОЛБ – ДОБРОВОЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ'''==
Третиот пензиски столб – доброволно капиталнофинансирано пензиско осигурување - овозможува дополнително пензиско осигурување засновано на капитализација на уплатените средства. Основната цел на третиот пензиски столб, независно од државното пензиско осигурување, е да обезбеди повисок приход по пензионирањето на вработените лица, пензиски приходи на лицата кои не се вработени или спаѓаат во категоријата на долгорочно невработени лица, лицата вработени на проекти или во странски мисии, лица кои немаат приходи по ниеден основ, дополнително пензиско осигурување на трети лица - брачни другари, членови на семејство, односно пензиски приходи на сите лица кои се на возраст од 15 до 70 години но немаат остварено право на пензија согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување пензија ниту пак се корисници на истата, односно лица кои не повлекуваат средства согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и не остваруваат пензиски надоместок согласно Закон за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.
Принципот на акумулација и капитализација на средствата на доброволните индивидуални или професионални сметки, поддржана со инвестиции на средствата на доброволните пензиски фондови и формирање на идните пензиски надоместоци од доброволните фондови врз основа на висината и периодот на уплата на средствата, наплатените надоместоци и приносот од инвестиции, овозможува дефинирање на висината на акумулираните средства што се користат за исплата на пензиски надоместоци од доброволните фондови.
== Наводи ==
{{наводи}}
Анонимен корисник