Разлика помеѓу преработките на „Универзитет „Гоце Делчев““

с
нема опис на уредувањето
с
 
{{Универзитет
|image =[[Податотека:Грб_на_Универзитетот_Гоце_Делчев.png|250п150п]]
|name = Универзитет „Гоце Делчев“
|established = 2007
|website= [http://www.ugd.edu.mk/ www.ugd.edu.mk]
}}
'''Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип''' е државен универзитет, рангиран на второто место на листата на државни универзитети во државата. Како млада и енергична високообразовна институција која постојано ги следи интересите на младата популација, како и најновите светски економски, индустриски и технолошки трендови креира извонредни можности за високо образование. Дипломите на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се меѓународно признати и се сигурна потврда за влез на домашниот и меѓународен пазар на трудот. Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип интегрира 13 факултети, организирани во 3 универзитетски кампуси. Наставата се изведува во наставни центри кои се дисперзирани во 12 града во Македонија. 19.000 студенти веќе го препознаа Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, како одлична можност за својот академски раст.<ref>[http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/ugd/zaugd ОфицијалнаМатична веб-страница на Универзитетот „Гоце Делчев“ - „За Универзитетот“]</ref>
 
==Историјат==
 
'''Универзитетот „Гоце Делчев“''' е основан од страна на Собранието на [[Република Македонија]] на [[27 март]] [[2007]] г., кога се слави и патрониот празник на Универзитетот. Универзитетот „Гоце Делчев“ е лоциран во 12 македонски градови: [[Штип]], [[Струмица]], [[Кочани]], [[Радовиш]], [[Пробиштип]], [[Виница]], [[Свети Николе]], [[Гевгелија]], [[Кавадарци]], [[Прилеп]], [[Скопје]] и [[Берово]]. Првата конститутивна седница на Универзитетскиот сенат е одржана на 28.06.2007 г., во амфитеатарот на Педагошкиот факултет и Факултетот за рударство, геологија и политехника. Во присуство на државниот секретар за образование г. Перо Стојановски и дел од членовите на матичната комисија на Универзитетот „Гоце Делчев“, претставници од студентите, професори и асистенти, како и граѓани на град Штип, Универзитетскиот сенат донесе едногласна одлука за избор на ректор на Универзитетот да биде [[Саша Митрев|проф. д-р Саша Митрев]] редовен професор на Земјоделскиот факултет.
Во првата студиска година се запишаа 1.300 студенти на 7 факултети и една висока школа и тоа: [[Правен факултет - Кочани|Правен факултет]], [[Економски факултет Штип|Економски факултет]], [[Педагошки факултет - Штип|Педагошки факултет]] (денес преименуван во Факултет за образовни науки), [[Факултет за природни и технички науки - Штип|Факултет за рударство геологија и политехника]], [[Земјоделски факултет - Штип|Земјоделски факултет]], [[Факултет за информатика - Штип|Факултет за информатика]], [[Факултет за музичка уметност - Штип|Факултет за музичка уметност]] и [[Факултет за медицински науки - Штип|Висока здравствена школа]]. Од студиската година 2008/09 г., во состав на Универзитетот се и 6 (шест) нови факултети: [[Факултет за медицински науки - Штип|Факултет за медицински науки]], [[Филолошки факултет - Штип|Филолошки факултет]], [[Електротехнички факултет - Радовиш|Електротехнички факултет]], [[Машински факултет - Виница|Машински факултет]], [[Технолошко-технички факултет - Пробиштип|Технолoшко-технички факултет]] и [[Факултет за туризам и бизнис логистика - Гевгелија|Факултет за туризам и бизнис логистика]].<ref>[http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/ugd/zaugd/istorija ОфицијалнаМатична веб-страница на Универзитет „Гоце Делчев“ - „Историја“]</ref>
 
==Организација и организациони единици==
 
На Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се организираат универзитетски стучни студии од прв, втор и трет циклус.
Единици во состав на Универзитетот се<ref>[http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/fakulteti ОфицијалнаМатична страница веб-страница на Универзитетот „Гоце Делчев“ - „Факултети“]</ref>:
 
# [[Педагошки факултет - Штип|Факултет за образовни науки]] – декан проф. д-р [[Никола Смилков]]
# [[Машински факултет - Виница|Машински факултет]] – декан доц. д-р [[Дејан Мираковски]]
 
Покрај овие единици се организираат и: катедри, оддели, институти, центри<ref>[http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/centri ОфицијалнаМатична веб-страница на Универзитет „Гоце Делчев“ - „Центри“]</ref>, лаборатории, библиотеки и други внатрешни организациони единици, како што се:
 
===Центри===
Со Ректорската управа раководи [[ректор|ректорот]].<br />
 
'''[[Ректор]]''' на Универзитетот „Гоце Делчев” е [[Саша Митрев|проф. д-р Саша Митрев]] ([[2007]]-...)<ref>[http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/ugd/zaugd/rektor ОфицијалнаМатична веб-страница на Универзитет „Гоце Делчев“ - „Ректор“]</ref>.<br />
 
Покрај [[ректор|ректорот]], како раководен орган, Универзитетот има и тројца '''проректори''' <ref>[http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/ugd/zaugd/prorektori ОфицијалнаМатична веб-страница на Универзитет „Гоце Делчев“ - „Проректори“]</ref>:
* проректор за настава - [[Емилија Јаневиќ – Ивановска|проф. д-р Емилија Јаневиќ – Ивановска]];
* проректор за наука - [[Блажо Боев|проф. д-р Блажо Боев]];
Вкупниот број на вработени на Универзитетот „Гоце Делчев“ во [[Штип]] изнесува 438.
 
==Симболи<ref>[http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/ugd/zaugd/simboli ОфицијалнаМатична веб-страница на Универзитетот „Гоце Делчев“ - „Симболи“]</ref>==
===Грб на Универзитетот===
[[Податотека:Грб_на_Универзитетот_Гоце_Делчев.png|мини|120п|алт=Грб на Универзитетот Гоце Делчев|Грб на Универзитетот „Гоце Делчев“]]
'''Начинот за упис''' на идните студенти на факултетите е преку полагање на екстерни и интерни испити во рамките на државната матура. За реализација на конкурсот за запишување во прв циклус на студии на Универзитетот се формираат конкурсни комисии за секоја единица. Рангирањето на кандидатите го врши конкурсната комисија. На студентските програми на Универзитетот не можат да бидат запишани кандидати кои имаат помалку од 40 поени, добиени по сите основи.
 
'''Странските државјани''' се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот. При пријавувањето кандидатите поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование, како и нострифицирани свидетелства за сите класови, заверен превод на изводот од матичната книга на родените, потврда за знаење на македонскиот јазик (издадена од комисија на [[Универзитет | Универзитетот]]) и уверение за здравствена состојба. Кандидатите наведуваат дали се стипендисти на својата влада или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето. На странските државјани кои се пријавуваат на факултетот за музичка уметност им се врши проверка на знаењата и умеењата. Универзитетот „Гоце Делчев” во [[Штип]] организира курс за изучување на македонскиот јазик.Школарината за странските студенти за учебната 2012/2013 година изнесува 300 евра за еден семестар на сите единици, освен на Факултетот за медицински науки, каде за еден семестар изнесува 500 евра, доколку поинаку не е регулирано со договор за меѓууниверзитетска соработка. Во оваа категорија влегуваат и кандидатите странски државјани чии родители или пак тие работат во дипломатските претставништва во [[Република Македонија]]<ref>[http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/ugd/inter-students ОфицијалнаМатична веб-страница на Универзитет „Гоце Делчев“ - „Интернационални студенти“]</ref>.
 
'''Софтверско решение''' кое придонесува за модерен начин на студирање е '''''електронскиот индекс''''' на Универзитетот. Преку електронскиот индекс се овозможува комплетно електронско студирање, вклучувајќи електронски упис и заверка на семестар, електронско пријавување на испити и семинарски работи, објава на електронски резултати, електронска огласна табла, перманентна електронска комуникација и електронски консултации со наставничкиот и соработничкиот кадар, електронско учење, како и многу други активности.