Разлика помеѓу преработките на „Википедија:Вандализам“

 
==== Еднострана политика/промена во упатството ====
И покрај тоа што уредниците се охрабруваат да [[Википедија:Бидете храбри во ажурирањето на страниците|бидат смели]], уредувањето на [[Википедија:Список на начела|начелата на Википедија]] или страници како оваа, [[Википедија:Список на напатствија|списоците за напатствија]], итн. бараат поголемо познавање на целите на проектот и консензус по тоа прашање. Занемарување на постигнат консензус не е вандализам—но правење нагли промени без претходна дискусија не е ниту продуктивен пристап. Продолжувајќи со таквото однесување, откако биле предупредени, сепак, може да гарантира блок.
While editors are encouraged to [[Wikipedia:Be bold in updating pages|be bold]], making edits to [[Wikipedia:Policy|Wikipedia policy]] pages (such as this one), proposed policy pages, [[Wikipedia:Guideline|guideline]] pages, etc. should require some knowledge of the consensus on that issue. If people misjudge consensus, this is not vandalism—however, making broad changes without prior discussion is not a productive approach. Continuing in such behavior after having been warned, however, may warrant a block.
 
Ако корисникот не ги третира наведените ситуации кои не се очигледен вандализам како такви, тогаш тој/таа ѝ наштетува на енциклопедијата со тоа што ја отуѓува и што ги обесхрабрува нејзините потенцијални уредувачи.
If a user treats situations which are not clear vandalism as such, then it is he or she who is actually harming the encyclopedia by alienating or driving away potential editors.
 
==Како да препознаете вандализам==