Разлика помеѓу преработките на „Википедија:Вандализам“

 
==== Користење несоодветен [[Википедија:Прирачник за стилот|стил на пишување]] и [[Помош:Како да уредам страница|речник]]====
Неискусните кориснци најчесто не се запознаени со правилата за пишување на Википедија и нејзините граматички стандарди (на пр. како да создадат внатрешни и/или надворешни врски, кога одредени зборови треба да бидат болдирани или закосени, итн.) Наместо да ги ословувате таквите уредници како вандали, едноставно објаснете им ги начелата за стил и пишување од прва рака - можеби со давањето насока да ги погледаат напатствијата на [[Помош:Како да уредам страница]] или [[Википедија:Прирачник за стилот]] значително ќе им го олесните уредувањето.
Inexperienced users often are unfamiliar with Wikipedia's formatting and grammatical standards (e.g. how to create internal and/or external links, when certain words should be bolded or italicized, etc.) Rather than label such users as vandals, just explain to them what our standard style is on the issue in hand - perhaps pointing them towards our documentation at [[Wikipedia:How to edit a page]], and the like.
 
==== [[Википедија:Уредувачко војување|Уредувачко војување]] ====