Деванагари: Разлика помеѓу преработките

Додадени 67.975 бајти ,  пред 9 години
[проверена преработка][проверена преработка]
| 5 || 6 || 7 || 8 || 9
|}
 
==Двосогласни споеви==
Во прилог следуваат сите 1296 комбинации на две согласки:
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:15px"
|-
! !!क !!ख !!ग !!घ !!ङ !!च !!छ !!ज !!झ !!ञ !!ट !!ठ !!ड !!ढ !!ण !!त !!थ !!द !!ध !!न !!प !!फ !!ब !!भ !!म !!य !!र !!ल !!व !!श !!ष !!स !!ह !!ळ !!क्ष !!ज्ञ
|-
!क
 
|{{H:title|kka (IPA:kkə)|क्क|dotted=no}}
|{{H:title|kkha (IPA:kkʰə)|क्ख|dotted=no}}
|{{H:title|kga (IPA:kɡə)|क्ग|dotted=no}}
|{{H:title|kgha (IPA:kɡʱə)|क्घ|dotted=no}}
|{{H:title|kṅa (IPA:kŋə)|क्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|kca (IPA:kcɕə)|क्च|dotted=no}}
|{{H:title|kcha (IPA:kcɕʰə)|क्छ|dotted=no}}
|{{H:title|kja (IPA:kɟʝə)|क्ज|dotted=no}}
|{{H:title|kjha (IPA:kɟʝʱə)|क्झ|dotted=no}}
|{{H:title|kña (IPA:kɲə)|क्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|kṭa (IPA:kʈə)|क्ट|dotted=no}}
|{{H:title|kṭha (IPA:kʈʰə)|क्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|kḍa (IPA:kɖə)|क्ड|dotted=no}}
|{{H:title|kḍha (IPA:kɖʱə)|क्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|kṇa (IPA:kɳə)|क्ण|dotted=no}}
|{{H:title|kta (IPA:kt̪ə)|क्त|dotted=no}}
|{{H:title|ktha (IPA:kt̪ʰə)|क्थ|dotted=no}}
|{{H:title|kda (IPA:kd̪ə)|क्द|dotted=no}}
|{{H:title|kdha (IPA:kd̪ʱə)|क्ध|dotted=no}}
|{{H:title|kna (IPA:kn̪ə)|क्न|dotted=no}}
|{{H:title|kpa (IPA:kpə)|क्प|dotted=no}}
|{{H:title|kpha (IPA:kpʰə)|क्फ|dotted=no}}
|{{H:title|kba (IPA:kbə)|क्ब|dotted=no}}
|{{H:title|kbha (IPA:kbʱə)|क्भ|dotted=no}}
|{{H:title|kma (IPA:kmə)|क्म|dotted=no}}
|{{H:title|kya (IPA:kjə)|क्य|dotted=no}}
|{{H:title|kra (IPA:krə)|क्र|dotted=no}}
|{{H:title|kla (IPA:klə)|क्ल|dotted=no}}
|{{H:title|kva (IPA:kvə)|क्व|dotted=no}}
|{{H:title|kśa (IPA:kʃə)|क्श|dotted=no}}
|{{H:title|kṣa (IPA:kʂə)|क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ksa (IPA:ksə)|क्स|dotted=no}}
|{{H:title|kha (IPA:khə)|क्ह|dotted=no}}
|{{H:title|kḷa (IPA:kɭə)|क्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|kkṣa (IPA:kkʂə)|क्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|kjña (IPA:kɟʝɲə)|क्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!ख
 
|{{H:title|khka (IPA:kʰkə)|ख्क|dotted=no}}
|{{H:title|khkha (IPA:kʰkʰə)|ख्ख|dotted=no}}
|{{H:title|khga (IPA:kʰɡə)|ख्ग|dotted=no}}
|{{H:title|khgha (IPA:kʰɡʱə)|ख्घ|dotted=no}}
|{{H:title|khṅa (IPA:kʰŋə)|ख्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|khca (IPA:kʰcɕə)|ख्च|dotted=no}}
|{{H:title|khcha (IPA:kʰcɕʰə)|ख्छ|dotted=no}}
|{{H:title|khja (IPA:kʰɟʝə)|ख्ज|dotted=no}}
|{{H:title|khjha (IPA:kʰɟʝʱə)|ख्झ|dotted=no}}
|{{H:title|khña (IPA:kʰɲə)|ख्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|khṭa (IPA:kʰʈə)|ख्ट|dotted=no}}
|{{H:title|khṭha (IPA:kʰʈʰə)|ख्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|khḍa (IPA:kʰɖə)|ख्ड|dotted=no}}
|{{H:title|khḍha (IPA:kʰɖʱə)|ख्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|khṇa (IPA:kʰɳə)|ख्ण|dotted=no}}
|{{H:title|khta (IPA:kʰt̪ə)|ख्त|dotted=no}}
|{{H:title|khtha (IPA:kʰt̪ʰə)|ख्थ|dotted=no}}
|{{H:title|khda (IPA:kʰd̪ə)|ख्द|dotted=no}}
|{{H:title|khdha (IPA:kʰd̪ʱə)|ख्ध|dotted=no}}
|{{H:title|khna (IPA:kʰn̪ə)|ख्न|dotted=no}}
|{{H:title|khpa (IPA:kʰpə)|ख्प|dotted=no}}
|{{H:title|khpha (IPA:kʰpʰə)|ख्फ|dotted=no}}
|{{H:title|khba (IPA:kʰbə)|ख्ब|dotted=no}}
|{{H:title|khbha (IPA:kʰbʱə)|ख्भ|dotted=no}}
|{{H:title|khma (IPA:kʰmə)|ख्म|dotted=no}}
|{{H:title|khya (IPA:kʰjə)|ख्य|dotted=no}}
|{{H:title|khra (IPA:kʰrə)|ख्र|dotted=no}}
|{{H:title|khla (IPA:kʰlə)|ख्ल|dotted=no}}
|{{H:title|khva (IPA:kʰvə)|ख्व|dotted=no}}
|{{H:title|khśa (IPA:kʰʃə)|ख्श|dotted=no}}
|{{H:title|khṣa (IPA:kʰʂə)|ख्ष|dotted=no}}
|{{H:title|khsa (IPA:kʰsə)|ख्स|dotted=no}}
|{{H:title|khha (IPA:kʰhə)|ख्ह|dotted=no}}
|{{H:title|khḷa (IPA:kʰɭə)|ख्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|khkṣa (IPA:kʰkʂə)|ख्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|khjña (IPA:kʰɟʝɲə)|ख्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!ग
 
|{{H:title|gka (IPA:ɡkə)|ग्क|dotted=no}}
|{{H:title|gkha (IPA:ɡkʰə)|ग्ख|dotted=no}}
|{{H:title|gga (IPA:ɡɡə)|ग्ग|dotted=no}}
|{{H:title|ggha (IPA:ɡɡʱə)|ग्घ|dotted=no}}
|{{H:title|gṅa (IPA:ɡŋə)|ग्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|gca (IPA:ɡcɕə)|ग्च|dotted=no}}
|{{H:title|gcha (IPA:ɡcɕʰə)|ग्छ|dotted=no}}
|{{H:title|gja (IPA:ɡɟʝə)|ग्ज|dotted=no}}
|{{H:title|gjha (IPA:ɡɟʝʱə)|ग्झ|dotted=no}}
|{{H:title|gña (IPA:ɡɲə)|ग्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|gṭa (IPA:ɡʈə)|ग्ट|dotted=no}}
|{{H:title|gṭha (IPA:ɡʈʰə)|ग्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|gḍa (IPA:ɡɖə)|ग्ड|dotted=no}}
|{{H:title|gḍha (IPA:ɡɖʱə)|ग्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|gṇa (IPA:ɡɳə)|ग्ण|dotted=no}}
|{{H:title|gta (IPA:ɡt̪ə)|ग्त|dotted=no}}
|{{H:title|gtha (IPA:ɡt̪ʰə)|ग्थ|dotted=no}}
|{{H:title|gda (IPA:ɡd̪ə)|ग्द|dotted=no}}
|{{H:title|gdha (IPA:ɡd̪ʱə)|ग्ध|dotted=no}}
|{{H:title|gna (IPA:ɡn̪ə)|ग्न|dotted=no}}
|{{H:title|gpa (IPA:ɡpə)|ग्प|dotted=no}}
|{{H:title|gpha (IPA:ɡpʰə)|ग्फ|dotted=no}}
|{{H:title|gba (IPA:ɡbə)|ग्ब|dotted=no}}
|{{H:title|gbha (IPA:ɡbʱə)|ग्भ|dotted=no}}
|{{H:title|gma (IPA:ɡmə)|ग्म|dotted=no}}
|{{H:title|gya (IPA:ɡjə)|ग्य|dotted=no}}
|{{H:title|gra (IPA:ɡrə)|ग्र|dotted=no}}
|{{H:title|gla (IPA:ɡlə)|ग्ल|dotted=no}}
|{{H:title|gva (IPA:ɡvə)|ग्व|dotted=no}}
|{{H:title|gśa (IPA:ɡʃə)|ग्श|dotted=no}}
|{{H:title|gṣa (IPA:ɡʂə)|ग्ष|dotted=no}}
|{{H:title|gsa (IPA:ɡsə)|ग्स|dotted=no}}
|{{H:title|gha (IPA:ɡhə)|ग्ह|dotted=no}}
|{{H:title|gḷa (IPA:ɡɭə)|ग्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|gkṣa (IPA:ɡkʂə)|ग्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|gjña (IPA:ɡɟʝɲə)|ग्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!घ
 
|{{H:title|ghka (IPA:ɡʱkə)|घ्क|dotted=no}}
|{{H:title|ghkha (IPA:ɡʱkʰə)|घ्ख|dotted=no}}
|{{H:title|ghga (IPA:ɡʱɡə)|घ्ग|dotted=no}}
|{{H:title|ghgha (IPA:ɡʱɡʱə)|घ्घ|dotted=no}}
|{{H:title|ghṅa (IPA:ɡʱŋə)|घ्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|ghca (IPA:ɡʱcɕə)|घ्च|dotted=no}}
|{{H:title|ghcha (IPA:ɡʱcɕʰə)|घ्छ|dotted=no}}
|{{H:title|ghja (IPA:ɡʱɟʝə)|घ्ज|dotted=no}}
|{{H:title|ghjha (IPA:ɡʱɟʝʱə)|घ्झ|dotted=no}}
|{{H:title|ghña (IPA:ɡʱɲə)|घ्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|ghṭa (IPA:ɡʱʈə)|घ्ट|dotted=no}}
|{{H:title|ghṭha (IPA:ɡʱʈʰə)|घ्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|ghḍa (IPA:ɡʱɖə)|घ्ड|dotted=no}}
|{{H:title|ghḍha (IPA:ɡʱɖʱə)|घ्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|ghṇa (IPA:ɡʱɳə)|घ्ण|dotted=no}}
|{{H:title|ghta (IPA:ɡʱt̪ə)|घ्त|dotted=no}}
|{{H:title|ghtha (IPA:ɡʱt̪ʰə)|घ्थ|dotted=no}}
|{{H:title|ghda (IPA:ɡʱd̪ə)|घ्द|dotted=no}}
|{{H:title|ghdha (IPA:ɡʱd̪ʱə)|घ्ध|dotted=no}}
|{{H:title|ghna (IPA:ɡʱn̪ə)|घ्न|dotted=no}}
|{{H:title|ghpa (IPA:ɡʱpə)|घ्प|dotted=no}}
|{{H:title|ghpha (IPA:ɡʱpʰə)|घ्फ|dotted=no}}
|{{H:title|ghba (IPA:ɡʱbə)|घ्ब|dotted=no}}
|{{H:title|ghbha (IPA:ɡʱbʱə)|घ्भ|dotted=no}}
|{{H:title|ghma (IPA:ɡʱmə)|घ्म|dotted=no}}
|{{H:title|ghya (IPA:ɡʱjə)|घ्य|dotted=no}}
|{{H:title|ghra (IPA:ɡʱrə)|घ्र|dotted=no}}
|{{H:title|ghla (IPA:ɡʱlə)|घ्ल|dotted=no}}
|{{H:title|ghva (IPA:ɡʱvə)|घ्व|dotted=no}}
|{{H:title|ghśa (IPA:ɡʱʃə)|घ्श|dotted=no}}
|{{H:title|ghṣa (IPA:ɡʱʂə)|घ्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ghsa (IPA:ɡʱsə)|घ्स|dotted=no}}
|{{H:title|ghha (IPA:ɡʱhə)|घ्ह|dotted=no}}
|{{H:title|ghḷa (IPA:ɡʱɭə)|घ्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|ghkṣa (IPA:ɡʱkʂə)|घ्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ghjña (IPA:ɡʱɟʝɲə)|घ्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!ङ
 
|{{H:title|ṅka (IPA:ŋkə)|ङ्क|dotted=no}}
|{{H:title|ṅkha (IPA:ŋkʰə)|ङ्ख|dotted=no}}
|{{H:title|ṅga (IPA:ŋɡə)|ङ्ग|dotted=no}}
|{{H:title|ṅgha (IPA:ŋɡʱə)|ङ्घ|dotted=no}}
|{{H:title|ṅṅa (IPA:ŋŋə)|ङ्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|ṅca (IPA:ŋcɕə)|ङ्च|dotted=no}}
|{{H:title|ṅcha (IPA:ŋcɕʰə)|ङ्छ|dotted=no}}
|{{H:title|ṅja (IPA:ŋɟʝə)|ङ्ज|dotted=no}}
|{{H:title|ṅjha (IPA:ŋɟʝʱə)|ङ्झ|dotted=no}}
|{{H:title|ṅña (IPA:ŋɲə)|ङ्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|ṅṭa (IPA:ŋʈə)|ङ्ट|dotted=no}}
|{{H:title|ṅṭha (IPA:ŋʈʰə)|ङ्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|ṅḍa (IPA:ŋɖə)|ङ्ड|dotted=no}}
|{{H:title|ṅḍha (IPA:ŋɖʱə)|ङ्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|ṅṇa (IPA:ŋɳə)|ङ्ण|dotted=no}}
|{{H:title|ṅta (IPA:ŋt̪ə)|ङ्त|dotted=no}}
|{{H:title|ṅtha (IPA:ŋt̪ʰə)|ङ्थ|dotted=no}}
|{{H:title|ṅda (IPA:ŋd̪ə)|ङ्द|dotted=no}}
|{{H:title|ṅdha (IPA:ŋd̪ʱə)|ङ्ध|dotted=no}}
|{{H:title|ṅna (IPA:ŋn̪ə)|ङ्न|dotted=no}}
|{{H:title|ṅpa (IPA:ŋpə)|ङ्प|dotted=no}}
|{{H:title|ṅpha (IPA:ŋpʰə)|ङ्फ|dotted=no}}
|{{H:title|ṅba (IPA:ŋbə)|ङ्ब|dotted=no}}
|{{H:title|ṅbha (IPA:ŋbʱə)|ङ्भ|dotted=no}}
|{{H:title|ṅma (IPA:ŋmə)|ङ्म|dotted=no}}
|{{H:title|ṅya (IPA:ŋjə)|ङ्य|dotted=no}}
|{{H:title|ṅra (IPA:ŋrə)|ङ्र|dotted=no}}
|{{H:title|ṅla (IPA:ŋlə)|ङ्ल|dotted=no}}
|{{H:title|ṅva (IPA:ŋvə)|ङ्व|dotted=no}}
|{{H:title|ṅśa (IPA:ŋʃə)|ङ्श|dotted=no}}
|{{H:title|ṅṣa (IPA:ŋʂə)|ङ्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ṅsa (IPA:ŋsə)|ङ्स|dotted=no}}
|{{H:title|ṅha (IPA:ŋhə)|ङ्ह|dotted=no}}
|{{H:title|ṅḷa (IPA:ŋɭə)|ङ्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|ṅkṣa (IPA:ŋkʂə)|ङ्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ṅjña (IPA:ŋɟʝɲə)|ङ्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!च
 
|{{H:title|cka (IPA:cɕkə)|च्क|dotted=no}}
|{{H:title|ckha (IPA:cɕkʰə)|च्ख|dotted=no}}
|{{H:title|cga (IPA:cɕɡə)|च्ग|dotted=no}}
|{{H:title|cgha (IPA:cɕɡʱə)|च्घ|dotted=no}}
|{{H:title|cṅa (IPA:cɕŋə)|च्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|cca (IPA:cɕcɕə)|च्च|dotted=no}}
|{{H:title|ccha (IPA:cɕcɕʰə)|च्छ|dotted=no}}
|{{H:title|cja (IPA:cɕɟʝə)|च्ज|dotted=no}}
|{{H:title|cjha (IPA:cɕɟʝʱə)|च्झ|dotted=no}}
|{{H:title|cña (IPA:cɕɲə)|च्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|cṭa (IPA:cɕʈə)|च्ट|dotted=no}}
|{{H:title|cṭha (IPA:cɕʈʰə)|च्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|cḍa (IPA:cɕɖə)|च्ड|dotted=no}}
|{{H:title|cḍha (IPA:cɕɖʱə)|च्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|cṇa (IPA:cɕɳə)|च्ण|dotted=no}}
|{{H:title|cta (IPA:cɕt̪ə)|च्त|dotted=no}}
|{{H:title|ctha (IPA:cɕt̪ʰə)|च्थ|dotted=no}}
|{{H:title|cda (IPA:cɕd̪ə)|च्द|dotted=no}}
|{{H:title|cdha (IPA:cɕd̪ʱə)|च्ध|dotted=no}}
|{{H:title|cna (IPA:cɕn̪ə)|च्न|dotted=no}}
|{{H:title|cpa (IPA:cɕpə)|च्प|dotted=no}}
|{{H:title|cpha (IPA:cɕpʰə)|च्फ|dotted=no}}
|{{H:title|cba (IPA:cɕbə)|च्ब|dotted=no}}
|{{H:title|cbha (IPA:cɕbʱə)|च्भ|dotted=no}}
|{{H:title|cma (IPA:cɕmə)|च्म|dotted=no}}
|{{H:title|cya (IPA:cɕjə)|च्य|dotted=no}}
|{{H:title|cra (IPA:cɕrə)|च्र|dotted=no}}
|{{H:title|cla (IPA:cɕlə)|च्ल|dotted=no}}
|{{H:title|cva (IPA:cɕvə)|च्व|dotted=no}}
|{{H:title|cśa (IPA:cɕʃə)|च्श|dotted=no}}
|{{H:title|cṣa (IPA:cɕʂə)|च्ष|dotted=no}}
|{{H:title|csa (IPA:cɕsə)|च्स|dotted=no}}
|{{H:title|cha (IPA:cɕhə)|च्ह|dotted=no}}
|{{H:title|cḷa (IPA:cɕɭə)|च्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|ckṣa (IPA:cɕkʂə)|च्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|cjña (IPA:cɕɟʝɲə)|च्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!छ
 
|{{H:title|chka (IPA:cɕʰkə)|छ्क|dotted=no}}
|{{H:title|chkha (IPA:cɕʰkʰə)|छ्ख|dotted=no}}
|{{H:title|chga (IPA:cɕʰɡə)|छ्ग|dotted=no}}
|{{H:title|chgha (IPA:cɕʰɡʱə)|छ्घ|dotted=no}}
|{{H:title|chṅa (IPA:cɕʰŋə)|छ्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|chca (IPA:cɕʰcɕə)|छ्च|dotted=no}}
|{{H:title|chcha (IPA:cɕʰcɕʰə)|छ्छ|dotted=no}}
|{{H:title|chja (IPA:cɕʰɟʝə)|छ्ज|dotted=no}}
|{{H:title|chjha (IPA:cɕʰɟʝʱə)|छ्झ|dotted=no}}
|{{H:title|chña (IPA:cɕʰɲə)|छ्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|chṭa (IPA:cɕʰʈə)|छ्ट|dotted=no}}
|{{H:title|chṭha (IPA:cɕʰʈʰə)|छ्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|chḍa (IPA:cɕʰɖə)|छ्ड|dotted=no}}
|{{H:title|chḍha (IPA:cɕʰɖʱə)|छ्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|chṇa (IPA:cɕʰɳə)|छ्ण|dotted=no}}
|{{H:title|chta (IPA:cɕʰt̪ə)|छ्त|dotted=no}}
|{{H:title|chtha (IPA:cɕʰt̪ʰə)|छ्थ|dotted=no}}
|{{H:title|chda (IPA:cɕʰd̪ə)|छ्द|dotted=no}}
|{{H:title|chdha (IPA:cɕʰd̪ʱə)|छ्ध|dotted=no}}
|{{H:title|chna (IPA:cɕʰn̪ə)|छ्न|dotted=no}}
|{{H:title|chpa (IPA:cɕʰpə)|छ्प|dotted=no}}
|{{H:title|chpha (IPA:cɕʰpʰə)|छ्फ|dotted=no}}
|{{H:title|chba (IPA:cɕʰbə)|छ्ब|dotted=no}}
|{{H:title|chbha (IPA:cɕʰbʱə)|छ्भ|dotted=no}}
|{{H:title|chma (IPA:cɕʰmə)|छ्म|dotted=no}}
|{{H:title|chya (IPA:cɕʰjə)|छ्य|dotted=no}}
|{{H:title|chra (IPA:cɕʰrə)|छ्र|dotted=no}}
|{{H:title|chla (IPA:cɕʰlə)|छ्ल|dotted=no}}
|{{H:title|chva (IPA:cɕʰvə)|छ्व|dotted=no}}
|{{H:title|chśa (IPA:cɕʰʃə)|छ्श|dotted=no}}
|{{H:title|chṣa (IPA:cɕʰʂə)|छ्ष|dotted=no}}
|{{H:title|chsa (IPA:cɕʰsə)|छ्स|dotted=no}}
|{{H:title|chha (IPA:cɕʰhə)|छ्ह|dotted=no}}
|{{H:title|chḷa (IPA:cɕʰɭə)|छ्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|chkṣa (IPA:cɕʰkʂə)|छ्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|chjña (IPA:cɕʰɟʝɲə)|छ्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!ज
 
|{{H:title|jka (IPA:ɟʝkə)|ज्क|dotted=no}}
|{{H:title|jkha (IPA:ɟʝkʰə)|ज्ख|dotted=no}}
|{{H:title|jga (IPA:ɟʝɡə)|ज्ग|dotted=no}}
|{{H:title|jgha (IPA:ɟʝɡʱə)|ज्घ|dotted=no}}
|{{H:title|jṅa (IPA:ɟʝŋə)|ज्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|jca (IPA:ɟʝcɕə)|ज्च|dotted=no}}
|{{H:title|jcha (IPA:ɟʝcɕʰə)|ज्छ|dotted=no}}
|{{H:title|jja (IPA:ɟʝɟʝə)|ज्ज|dotted=no}}
|{{H:title|jjha (IPA:ɟʝɟʝʱə)|ज्झ|dotted=no}}
|{{H:title|jña (IPA:ɟʝɲə)|ज्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|jṭa (IPA:ɟʝʈə)|ज्ट|dotted=no}}
|{{H:title|jṭha (IPA:ɟʝʈʰə)|ज्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|jḍa (IPA:ɟʝɖə)|ज्ड|dotted=no}}
|{{H:title|jḍha (IPA:ɟʝɖʱə)|ज्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|jṇa (IPA:ɟʝɳə)|ज्ण|dotted=no}}
|{{H:title|jta (IPA:ɟʝt̪ə)|ज्त|dotted=no}}
|{{H:title|jtha (IPA:ɟʝt̪ʰə)|ज्थ|dotted=no}}
|{{H:title|jda (IPA:ɟʝd̪ə)|ज्द|dotted=no}}
|{{H:title|jdha (IPA:ɟʝd̪ʱə)|ज्ध|dotted=no}}
|{{H:title|jna (IPA:ɟʝn̪ə)|ज्न|dotted=no}}
|{{H:title|jpa (IPA:ɟʝpə)|ज्प|dotted=no}}
|{{H:title|jpha (IPA:ɟʝpʰə)|ज्फ|dotted=no}}
|{{H:title|jba (IPA:ɟʝbə)|ज्ब|dotted=no}}
|{{H:title|jbha (IPA:ɟʝbʱə)|ज्भ|dotted=no}}
|{{H:title|jma (IPA:ɟʝmə)|ज्म|dotted=no}}
|{{H:title|jya (IPA:ɟʝjə)|ज्य|dotted=no}}
|{{H:title|jra (IPA:ɟʝrə)|ज्र|dotted=no}}
|{{H:title|jla (IPA:ɟʝlə)|ज्ल|dotted=no}}
|{{H:title|jva (IPA:ɟʝvə)|ज्व|dotted=no}}
|{{H:title|jśa (IPA:ɟʝʃə)|ज्श|dotted=no}}
|{{H:title|jṣa (IPA:ɟʝʂə)|ज्ष|dotted=no}}
|{{H:title|jsa (IPA:ɟʝsə)|ज्स|dotted=no}}
|{{H:title|jha (IPA:ɟʝhə)|ज्ह|dotted=no}}
|{{H:title|jḷa (IPA:ɟʝɭə)|ज्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|jkṣa (IPA:ɟʝkʂə)|ज्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|jjña (IPA:ɟʝɟʝɲə)|ज्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!झ
 
|{{H:title|jhka (IPA:ɟʝʱkə)|झ्क|dotted=no}}
|{{H:title|jhkha (IPA:ɟʝʱkʰə)|झ्ख|dotted=no}}
|{{H:title|jhga (IPA:ɟʝʱɡə)|झ्ग|dotted=no}}
|{{H:title|jhgha (IPA:ɟʝʱɡʱə)|झ्घ|dotted=no}}
|{{H:title|jhṅa (IPA:ɟʝʱŋə)|झ्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|jhca (IPA:ɟʝʱcɕə)|झ्च|dotted=no}}
|{{H:title|jhcha (IPA:ɟʝʱcɕʰə)|झ्छ|dotted=no}}
|{{H:title|jhja (IPA:ɟʝʱɟʝə)|झ्ज|dotted=no}}
|{{H:title|jhjha (IPA:ɟʝʱɟʝʱə)|झ्झ|dotted=no}}
|{{H:title|jhña (IPA:ɟʝʱɲə)|झ्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|jhṭa (IPA:ɟʝʱʈə)|झ्ट|dotted=no}}
|{{H:title|jhṭha (IPA:ɟʝʱʈʰə)|झ्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|jhḍa (IPA:ɟʝʱɖə)|झ्ड|dotted=no}}
|{{H:title|jhḍha (IPA:ɟʝʱɖʱə)|झ्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|jhṇa (IPA:ɟʝʱɳə)|झ्ण|dotted=no}}
|{{H:title|jhta (IPA:ɟʝʱt̪ə)|झ्त|dotted=no}}
|{{H:title|jhtha (IPA:ɟʝʱt̪ʰə)|झ्थ|dotted=no}}
|{{H:title|jhda (IPA:ɟʝʱd̪ə)|झ्द|dotted=no}}
|{{H:title|jhdha (IPA:ɟʝʱd̪ʱə)|झ्ध|dotted=no}}
|{{H:title|jhna (IPA:ɟʝʱn̪ə)|झ्न|dotted=no}}
|{{H:title|jhpa (IPA:ɟʝʱpə)|झ्प|dotted=no}}
|{{H:title|jhpha (IPA:ɟʝʱpʰə)|झ्फ|dotted=no}}
|{{H:title|jhba (IPA:ɟʝʱbə)|झ्ब|dotted=no}}
|{{H:title|jhbha (IPA:ɟʝʱbʱə)|झ्भ|dotted=no}}
|{{H:title|jhma (IPA:ɟʝʱmə)|झ्म|dotted=no}}
|{{H:title|jhya (IPA:ɟʝʱjə)|झ्य|dotted=no}}
|{{H:title|jhra (IPA:ɟʝʱrə)|झ्र|dotted=no}}
|{{H:title|jhla (IPA:ɟʝʱlə)|झ्ल|dotted=no}}
|{{H:title|jhva (IPA:ɟʝʱvə)|झ्व|dotted=no}}
|{{H:title|jhśa (IPA:ɟʝʱʃə)|झ्श|dotted=no}}
|{{H:title|jhṣa (IPA:ɟʝʱʂə)|झ्ष|dotted=no}}
|{{H:title|jhsa (IPA:ɟʝʱsə)|झ्स|dotted=no}}
|{{H:title|jhha (IPA:ɟʝʱhə)|झ्ह|dotted=no}}
|{{H:title|jhḷa (IPA:ɟʝʱɭə)|झ्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|jhkṣa (IPA:ɟʝʱkʂə)|झ्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|jhjña (IPA:ɟʝʱɟʝɲə)|झ्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!ञ
 
|{{H:title|ñka (IPA:ɲkə)|ञ्क|dotted=no}}
|{{H:title|ñkha (IPA:ɲkʰə)|ञ्ख|dotted=no}}
|{{H:title|ñga (IPA:ɲɡə)|ञ्ग|dotted=no}}
|{{H:title|ñgha (IPA:ɲɡʱə)|ञ्घ|dotted=no}}
|{{H:title|ñṅa (IPA:ɲŋə)|ञ्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|ñca (IPA:ɲcɕə)|ञ्च|dotted=no}}
|{{H:title|ñcha (IPA:ɲcɕʰə)|ञ्छ|dotted=no}}
|{{H:title|ñja (IPA:ɲɟʝə)|ञ्ज|dotted=no}}
|{{H:title|ñjha (IPA:ɲɟʝʱə)|ञ्झ|dotted=no}}
|{{H:title|ñña (IPA:ɲɲə)|ञ्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|ñṭa (IPA:ɲʈə)|ञ्ट|dotted=no}}
|{{H:title|ñṭha (IPA:ɲʈʰə)|ञ्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|ñḍa (IPA:ɲɖə)|ञ्ड|dotted=no}}
|{{H:title|ñḍha (IPA:ɲɖʱə)|ञ्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|ñṇa (IPA:ɲɳə)|ञ्ण|dotted=no}}
|{{H:title|ñta (IPA:ɲt̪ə)|ञ्त|dotted=no}}
|{{H:title|ñtha (IPA:ɲt̪ʰə)|ञ्थ|dotted=no}}
|{{H:title|ñda (IPA:ɲd̪ə)|ञ्द|dotted=no}}
|{{H:title|ñdha (IPA:ɲd̪ʱə)|ञ्ध|dotted=no}}
|{{H:title|ñna (IPA:ɲn̪ə)|ञ्न|dotted=no}}
|{{H:title|ñpa (IPA:ɲpə)|ञ्प|dotted=no}}
|{{H:title|ñpha (IPA:ɲpʰə)|ञ्फ|dotted=no}}
|{{H:title|ñba (IPA:ɲbə)|ञ्ब|dotted=no}}
|{{H:title|ñbha (IPA:ɲbʱə)|ञ्भ|dotted=no}}
|{{H:title|ñma (IPA:ɲmə)|ञ्म|dotted=no}}
|{{H:title|ñya (IPA:ɲjə)|ञ्य|dotted=no}}
|{{H:title|ñra (IPA:ɲrə)|ञ्र|dotted=no}}
|{{H:title|ñla (IPA:ɲlə)|ञ्ल|dotted=no}}
|{{H:title|ñva (IPA:ɲvə)|ञ्व|dotted=no}}
|{{H:title|ñśa (IPA:ɲʃə)|ञ्श|dotted=no}}
|{{H:title|ñṣa (IPA:ɲʂə)|ञ्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ñsa (IPA:ɲsə)|ञ्स|dotted=no}}
|{{H:title|ñha (IPA:ɲhə)|ञ्ह|dotted=no}}
|{{H:title|ñḷa (IPA:ɲɭə)|ञ्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|ñkṣa (IPA:ɲkʂə)|ञ्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ñjña (IPA:ɲɟʝɲə)|ञ्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!ट
 
|{{H:title|ṭka (IPA:ʈkə)|ट्क|dotted=no}}
|{{H:title|ṭkha (IPA:ʈkʰə)|ट्ख|dotted=no}}
|{{H:title|ṭga (IPA:ʈɡə)|ट्ग|dotted=no}}
|{{H:title|ṭgha (IPA:ʈɡʱə)|ट्घ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭṅa (IPA:ʈŋə)|ट्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭca (IPA:ʈcɕə)|ट्च|dotted=no}}
|{{H:title|ṭcha (IPA:ʈcɕʰə)|ट्छ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭja (IPA:ʈɟʝə)|ट्ज|dotted=no}}
|{{H:title|ṭjha (IPA:ʈɟʝʱə)|ट्झ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭña (IPA:ʈɲə)|ट्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭṭa (IPA:ʈʈə)|ट्ट|dotted=no}}
|{{H:title|ṭṭha (IPA:ʈʈʰə)|ट्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭḍa (IPA:ʈɖə)|ट्ड|dotted=no}}
|{{H:title|ṭḍha (IPA:ʈɖʱə)|ट्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭṇa (IPA:ʈɳə)|ट्ण|dotted=no}}
|{{H:title|ṭta (IPA:ʈt̪ə)|ट्त|dotted=no}}
|{{H:title|ṭtha (IPA:ʈt̪ʰə)|ट्थ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭda (IPA:ʈd̪ə)|ट्द|dotted=no}}
|{{H:title|ṭdha (IPA:ʈd̪ʱə)|ट्ध|dotted=no}}
|{{H:title|ṭna (IPA:ʈn̪ə)|ट्न|dotted=no}}
|{{H:title|ṭpa (IPA:ʈpə)|ट्प|dotted=no}}
|{{H:title|ṭpha (IPA:ʈpʰə)|ट्फ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭba (IPA:ʈbə)|ट्ब|dotted=no}}
|{{H:title|ṭbha (IPA:ʈbʱə)|ट्भ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭma (IPA:ʈmə)|ट्म|dotted=no}}
|{{H:title|ṭya (IPA:ʈjə)|ट्य|dotted=no}}
|{{H:title|ṭra (IPA:ʈrə)|ट्र|dotted=no}}
|{{H:title|ṭla (IPA:ʈlə)|ट्ल|dotted=no}}
|{{H:title|ṭva (IPA:ʈvə)|ट्व|dotted=no}}
|{{H:title|ṭśa (IPA:ʈʃə)|ट्श|dotted=no}}
|{{H:title|ṭṣa (IPA:ʈʂə)|ट्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ṭsa (IPA:ʈsə)|ट्स|dotted=no}}
|{{H:title|ṭha (IPA:ʈhə)|ट्ह|dotted=no}}
|{{H:title|ṭḷa (IPA:ʈɭə)|ट्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭkṣa (IPA:ʈkʂə)|ट्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ṭjña (IPA:ʈɟʝɲə)|ट्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!ठ
 
|{{H:title|ṭhka (IPA:ʈʰkə)|ठ्क|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhkha (IPA:ʈʰkʰə)|ठ्ख|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhga (IPA:ʈʰɡə)|ठ्ग|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhgha (IPA:ʈʰɡʱə)|ठ्घ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhṅa (IPA:ʈʰŋə)|ठ्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhca (IPA:ʈʰcɕə)|ठ्च|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhcha (IPA:ʈʰcɕʰə)|ठ्छ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhja (IPA:ʈʰɟʝə)|ठ्ज|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhjha (IPA:ʈʰɟʝʱə)|ठ्झ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhña (IPA:ʈʰɲə)|ठ्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhṭa (IPA:ʈʰʈə)|ठ्ट|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhṭha (IPA:ʈʰʈʰə)|ठ्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhḍa (IPA:ʈʰɖə)|ठ्ड|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhḍha (IPA:ʈʰɖʱə)|ठ्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhṇa (IPA:ʈʰɳə)|ठ्ण|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhta (IPA:ʈʰt̪ə)|ठ्त|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhtha (IPA:ʈʰt̪ʰə)|ठ्थ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhda (IPA:ʈʰd̪ə)|ठ्द|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhdha (IPA:ʈʰd̪ʱə)|ठ्ध|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhna (IPA:ʈʰn̪ə)|ठ्न|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhpa (IPA:ʈʰpə)|ठ्प|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhpha (IPA:ʈʰpʰə)|ठ्फ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhba (IPA:ʈʰbə)|ठ्ब|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhbha (IPA:ʈʰbʱə)|ठ्भ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhma (IPA:ʈʰmə)|ठ्म|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhya (IPA:ʈʰjə)|ठ्य|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhra (IPA:ʈʰrə)|ठ्र|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhla (IPA:ʈʰlə)|ठ्ल|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhva (IPA:ʈʰvə)|ठ्व|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhśa (IPA:ʈʰʃə)|ठ्श|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhṣa (IPA:ʈʰʂə)|ठ्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhsa (IPA:ʈʰsə)|ठ्स|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhha (IPA:ʈʰhə)|ठ्ह|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhḷa (IPA:ʈʰɭə)|ठ्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhkṣa (IPA:ʈʰkʂə)|ठ्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ṭhjña (IPA:ʈʰɟʝɲə)|ठ्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!ड
 
|{{H:title|ḍka (IPA:ɖkə)|ड्क|dotted=no}}
|{{H:title|ḍkha (IPA:ɖkʰə)|ड्ख|dotted=no}}
|{{H:title|ḍga (IPA:ɖɡə)|ड्ग|dotted=no}}
|{{H:title|ḍgha (IPA:ɖɡʱə)|ड्घ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍṅa (IPA:ɖŋə)|ड्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍca (IPA:ɖcɕə)|ड्च|dotted=no}}
|{{H:title|ḍcha (IPA:ɖcɕʰə)|ड्छ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍja (IPA:ɖɟʝə)|ड्ज|dotted=no}}
|{{H:title|ḍjha (IPA:ɖɟʝʱə)|ड्झ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍña (IPA:ɖɲə)|ड्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍṭa (IPA:ɖʈə)|ड्ट|dotted=no}}
|{{H:title|ḍṭha (IPA:ɖʈʰə)|ड्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍḍa (IPA:ɖɖə)|ड्ड|dotted=no}}
|{{H:title|ḍḍha (IPA:ɖɖʱə)|ड्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍṇa (IPA:ɖɳə)|ड्ण|dotted=no}}
|{{H:title|ḍta (IPA:ɖt̪ə)|ड्त|dotted=no}}
|{{H:title|ḍtha (IPA:ɖt̪ʰə)|ड्थ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍda (IPA:ɖd̪ə)|ड्द|dotted=no}}
|{{H:title|ḍdha (IPA:ɖd̪ʱə)|ड्ध|dotted=no}}
|{{H:title|ḍna (IPA:ɖn̪ə)|ड्न|dotted=no}}
|{{H:title|ḍpa (IPA:ɖpə)|ड्प|dotted=no}}
|{{H:title|ḍpha (IPA:ɖpʰə)|ड्फ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍba (IPA:ɖbə)|ड्ब|dotted=no}}
|{{H:title|ḍbha (IPA:ɖbʱə)|ड्भ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍma (IPA:ɖmə)|ड्म|dotted=no}}
|{{H:title|ḍya (IPA:ɖjə)|ड्य|dotted=no}}
|{{H:title|ḍra (IPA:ɖrə)|ड्र|dotted=no}}
|{{H:title|ḍla (IPA:ɖlə)|ड्ल|dotted=no}}
|{{H:title|ḍva (IPA:ɖvə)|ड्व|dotted=no}}
|{{H:title|ḍśa (IPA:ɖʃə)|ड्श|dotted=no}}
|{{H:title|ḍṣa (IPA:ɖʂə)|ड्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ḍsa (IPA:ɖsə)|ड्स|dotted=no}}
|{{H:title|ḍha (IPA:ɖhə)|ड्ह|dotted=no}}
|{{H:title|ḍḷa (IPA:ɖɭə)|ड्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍkṣa (IPA:ɖkʂə)|ड्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ḍjña (IPA:ɖɟʝɲə)|ड्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!ढ
 
|{{H:title|ḍhka (IPA:ɖʱkə)|ढ्क|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhkha (IPA:ɖʱkʰə)|ढ्ख|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhga (IPA:ɖʱɡə)|ढ्ग|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhgha (IPA:ɖʱɡʱə)|ढ्घ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhṅa (IPA:ɖʱŋə)|ढ्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhca (IPA:ɖʱcɕə)|ढ्च|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhcha (IPA:ɖʱcɕʰə)|ढ्छ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhja (IPA:ɖʱɟʝə)|ढ्ज|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhjha (IPA:ɖʱɟʝʱə)|ढ्झ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhña (IPA:ɖʱɲə)|ढ्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhṭa (IPA:ɖʱʈə)|ढ्ट|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhṭha (IPA:ɖʱʈʰə)|ढ्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhḍa (IPA:ɖʱɖə)|ढ्ड|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhḍha (IPA:ɖʱɖʱə)|ढ्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhṇa (IPA:ɖʱɳə)|ढ्ण|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhta (IPA:ɖʱt̪ə)|ढ्त|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhtha (IPA:ɖʱt̪ʰə)|ढ्थ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhda (IPA:ɖʱd̪ə)|ढ्द|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhdha (IPA:ɖʱd̪ʱə)|ढ्ध|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhna (IPA:ɖʱn̪ə)|ढ्न|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhpa (IPA:ɖʱpə)|ढ्प|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhpha (IPA:ɖʱpʰə)|ढ्फ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhba (IPA:ɖʱbə)|ढ्ब|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhbha (IPA:ɖʱbʱə)|ढ्भ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhma (IPA:ɖʱmə)|ढ्म|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhya (IPA:ɖʱjə)|ढ्य|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhra (IPA:ɖʱrə)|ढ्र|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhla (IPA:ɖʱlə)|ढ्ल|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhva (IPA:ɖʱvə)|ढ्व|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhśa (IPA:ɖʱʃə)|ढ्श|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhṣa (IPA:ɖʱʂə)|ढ्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhsa (IPA:ɖʱsə)|ढ्स|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhha (IPA:ɖʱhə)|ढ्ह|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhḷa (IPA:ɖʱɭə)|ढ्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhkṣa (IPA:ɖʱkʂə)|ढ्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ḍhjña (IPA:ɖʱɟʝɲə)|ढ्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!ण
 
|{{H:title|ṇka (IPA:ɳkə)|ण्क|dotted=no}}
|{{H:title|ṇkha (IPA:ɳkʰə)|ण्ख|dotted=no}}
|{{H:title|ṇga (IPA:ɳɡə)|ण्ग|dotted=no}}
|{{H:title|ṇgha (IPA:ɳɡʱə)|ण्घ|dotted=no}}
|{{H:title|ṇṅa (IPA:ɳŋə)|ण्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|ṇca (IPA:ɳcɕə)|ण्च|dotted=no}}
|{{H:title|ṇcha (IPA:ɳcɕʰə)|ण्छ|dotted=no}}
|{{H:title|ṇja (IPA:ɳɟʝə)|ण्ज|dotted=no}}
|{{H:title|ṇjha (IPA:ɳɟʝʱə)|ण्झ|dotted=no}}
|{{H:title|ṇña (IPA:ɳɲə)|ण्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|ṇṭa (IPA:ɳʈə)|ण्ट|dotted=no}}
|{{H:title|ṇṭha (IPA:ɳʈʰə)|ण्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|ṇḍa (IPA:ɳɖə)|ण्ड|dotted=no}}
|{{H:title|ṇḍha (IPA:ɳɖʱə)|ण्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|ṇṇa (IPA:ɳɳə)|ण्ण|dotted=no}}
|{{H:title|ṇta (IPA:ɳt̪ə)|ण्त|dotted=no}}
|{{H:title|ṇtha (IPA:ɳt̪ʰə)|ण्थ|dotted=no}}
|{{H:title|ṇda (IPA:ɳd̪ə)|ण्द|dotted=no}}
|{{H:title|ṇdha (IPA:ɳd̪ʱə)|ण्ध|dotted=no}}
|{{H:title|ṇna (IPA:ɳn̪ə)|ण्न|dotted=no}}
|{{H:title|ṇpa (IPA:ɳpə)|ण्प|dotted=no}}
|{{H:title|ṇpha (IPA:ɳpʰə)|ण्फ|dotted=no}}
|{{H:title|ṇba (IPA:ɳbə)|ण्ब|dotted=no}}
|{{H:title|ṇbha (IPA:ɳbʱə)|ण्भ|dotted=no}}
|{{H:title|ṇma (IPA:ɳmə)|ण्म|dotted=no}}
|{{H:title|ṇya (IPA:ɳjə)|ण्य|dotted=no}}
|{{H:title|ṇra (IPA:ɳrə)|ण्र|dotted=no}}
|{{H:title|ṇla (IPA:ɳlə)|ण्ल|dotted=no}}
|{{H:title|ṇva (IPA:ɳvə)|ण्व|dotted=no}}
|{{H:title|ṇśa (IPA:ɳʃə)|ण्श|dotted=no}}
|{{H:title|ṇṣa (IPA:ɳʂə)|ण्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ṇsa (IPA:ɳsə)|ण्स|dotted=no}}
|{{H:title|ṇha (IPA:ɳhə)|ण्ह|dotted=no}}
|{{H:title|ṇḷa (IPA:ɳɭə)|ण्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|ṇkṣa (IPA:ɳkʂə)|ण्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ṇjña (IPA:ɳɟʝɲə)|ण्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!त
 
|{{H:title|tka (IPA:t̪kə)|त्क|dotted=no}}
|{{H:title|tkha (IPA:t̪kʰə)|त्ख|dotted=no}}
|{{H:title|tga (IPA:t̪ɡə)|त्ग|dotted=no}}
|{{H:title|tgha (IPA:t̪ɡʱə)|त्घ|dotted=no}}
|{{H:title|tṅa (IPA:t̪ŋə)|त्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|tca (IPA:t̪cɕə)|त्च|dotted=no}}
|{{H:title|tcha (IPA:t̪cɕʰə)|त्छ|dotted=no}}
|{{H:title|tja (IPA:t̪ɟʝə)|त्ज|dotted=no}}
|{{H:title|tjha (IPA:t̪ɟʝʱə)|त्झ|dotted=no}}
|{{H:title|tña (IPA:t̪ɲə)|त्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|tṭa (IPA:t̪ʈə)|त्ट|dotted=no}}
|{{H:title|tṭha (IPA:t̪ʈʰə)|त्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|tḍa (IPA:t̪ɖə)|त्ड|dotted=no}}
|{{H:title|tḍha (IPA:t̪ɖʱə)|त्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|tṇa (IPA:t̪ɳə)|त्ण|dotted=no}}
|{{H:title|tta (IPA:t̪t̪ə)|त्त|dotted=no}}
|{{H:title|ttha (IPA:t̪t̪ʰə)|त्थ|dotted=no}}
|{{H:title|tda (IPA:t̪d̪ə)|त्द|dotted=no}}
|{{H:title|tdha (IPA:t̪d̪ʱə)|त्ध|dotted=no}}
|{{H:title|tna (IPA:t̪n̪ə)|त्न|dotted=no}}
|{{H:title|tpa (IPA:t̪pə)|त्प|dotted=no}}
|{{H:title|tpha (IPA:t̪pʰə)|त्फ|dotted=no}}
|{{H:title|tba (IPA:t̪bə)|त्ब|dotted=no}}
|{{H:title|tbha (IPA:t̪bʱə)|त्भ|dotted=no}}
|{{H:title|tma (IPA:t̪mə)|त्म|dotted=no}}
|{{H:title|tya (IPA:t̪jə)|त्य|dotted=no}}
|{{H:title|tra (IPA:t̪rə)|त्र|dotted=no}}
|{{H:title|tla (IPA:t̪lə)|त्ल|dotted=no}}
|{{H:title|tva (IPA:t̪və)|त्व|dotted=no}}
|{{H:title|tśa (IPA:t̪ʃə)|त्श|dotted=no}}
|{{H:title|tṣa (IPA:t̪ʂə)|त्ष|dotted=no}}
|{{H:title|tsa (IPA:t̪sə)|त्स|dotted=no}}
|{{H:title|tha (IPA:t̪hə)|त्ह|dotted=no}}
|{{H:title|tḷa (IPA:t̪ɭə)|त्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|tkṣa (IPA:t̪kʂə)|त्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|tjña (IPA:t̪ɟʝɲə)|त्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!थ
 
|{{H:title|thka (IPA:t̪ʰkə)|थ्क|dotted=no}}
|{{H:title|thkha (IPA:t̪ʰkʰə)|थ्ख|dotted=no}}
|{{H:title|thga (IPA:t̪ʰɡə)|थ्ग|dotted=no}}
|{{H:title|thgha (IPA:t̪ʰɡʱə)|थ्घ|dotted=no}}
|{{H:title|thṅa (IPA:t̪ʰŋə)|थ्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|thca (IPA:t̪ʰcɕə)|थ्च|dotted=no}}
|{{H:title|thcha (IPA:t̪ʰcɕʰə)|थ्छ|dotted=no}}
|{{H:title|thja (IPA:t̪ʰɟʝə)|थ्ज|dotted=no}}
|{{H:title|thjha (IPA:t̪ʰɟʝʱə)|थ्झ|dotted=no}}
|{{H:title|thña (IPA:t̪ʰɲə)|थ्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|thṭa (IPA:t̪ʰʈə)|थ्ट|dotted=no}}
|{{H:title|thṭha (IPA:t̪ʰʈʰə)|थ्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|thḍa (IPA:t̪ʰɖə)|थ्ड|dotted=no}}
|{{H:title|thḍha (IPA:t̪ʰɖʱə)|थ्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|thṇa (IPA:t̪ʰɳə)|थ्ण|dotted=no}}
|{{H:title|thta (IPA:t̪ʰt̪ə)|थ्त|dotted=no}}
|{{H:title|ththa (IPA:t̪ʰt̪ʰə)|थ्थ|dotted=no}}
|{{H:title|thda (IPA:t̪ʰd̪ə)|थ्द|dotted=no}}
|{{H:title|thdha (IPA:t̪ʰd̪ʱə)|थ्ध|dotted=no}}
|{{H:title|thna (IPA:t̪ʰn̪ə)|थ्न|dotted=no}}
|{{H:title|thpa (IPA:t̪ʰpə)|थ्प|dotted=no}}
|{{H:title|thpha (IPA:t̪ʰpʰə)|थ्फ|dotted=no}}
|{{H:title|thba (IPA:t̪ʰbə)|थ्ब|dotted=no}}
|{{H:title|thbha (IPA:t̪ʰbʱə)|थ्भ|dotted=no}}
|{{H:title|thma (IPA:t̪ʰmə)|थ्म|dotted=no}}
|{{H:title|thya (IPA:t̪ʰjə)|थ्य|dotted=no}}
|{{H:title|thra (IPA:t̪ʰrə)|थ्र|dotted=no}}
|{{H:title|thla (IPA:t̪ʰlə)|थ्ल|dotted=no}}
|{{H:title|thva (IPA:t̪ʰvə)|थ्व|dotted=no}}
|{{H:title|thśa (IPA:t̪ʰʃə)|थ्श|dotted=no}}
|{{H:title|thṣa (IPA:t̪ʰʂə)|थ्ष|dotted=no}}
|{{H:title|thsa (IPA:t̪ʰsə)|थ्स|dotted=no}}
|{{H:title|thha (IPA:t̪ʰhə)|थ्ह|dotted=no}}
|{{H:title|thḷa (IPA:t̪ʰɭə)|थ्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|thkṣa (IPA:t̪ʰkʂə)|थ्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|thjña (IPA:t̪ʰɟʝɲə)|थ्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!द
 
|{{H:title|dka (IPA:d̪kə)|द्क|dotted=no}}
|{{H:title|dkha (IPA:d̪kʰə)|द्ख|dotted=no}}
|{{H:title|dga (IPA:d̪ɡə)|द्ग|dotted=no}}
|{{H:title|dgha (IPA:d̪ɡʱə)|द्घ|dotted=no}}
|{{H:title|dṅa (IPA:d̪ŋə)|द्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|dca (IPA:d̪cɕə)|द्च|dotted=no}}
|{{H:title|dcha (IPA:d̪cɕʰə)|द्छ|dotted=no}}
|{{H:title|dja (IPA:d̪ɟʝə)|द्ज|dotted=no}}
|{{H:title|djha (IPA:d̪ɟʝʱə)|द्झ|dotted=no}}
|{{H:title|dña (IPA:d̪ɲə)|द्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|dṭa (IPA:d̪ʈə)|द्ट|dotted=no}}
|{{H:title|dṭha (IPA:d̪ʈʰə)|द्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|dḍa (IPA:d̪ɖə)|द्ड|dotted=no}}
|{{H:title|dḍha (IPA:d̪ɖʱə)|द्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|dṇa (IPA:d̪ɳə)|द्ण|dotted=no}}
|{{H:title|dta (IPA:d̪t̪ə)|द्त|dotted=no}}
|{{H:title|dtha (IPA:d̪t̪ʰə)|द्थ|dotted=no}}
|{{H:title|dda (IPA:d̪d̪ə)|द्द|dotted=no}}
|{{H:title|ddha (IPA:d̪d̪ʱə)|द्ध|dotted=no}}
|{{H:title|dna (IPA:d̪n̪ə)|द्न|dotted=no}}
|{{H:title|dpa (IPA:d̪pə)|द्प|dotted=no}}
|{{H:title|dpha (IPA:d̪pʰə)|द्फ|dotted=no}}
|{{H:title|dba (IPA:d̪bə)|द्ब|dotted=no}}
|{{H:title|dbha (IPA:d̪bʱə)|द्भ|dotted=no}}
|{{H:title|dma (IPA:d̪mə)|द्म|dotted=no}}
|{{H:title|dya (IPA:d̪jə)|द्य|dotted=no}}
|{{H:title|dra (IPA:d̪rə)|द्र|dotted=no}}
|{{H:title|dla (IPA:d̪lə)|द्ल|dotted=no}}
|{{H:title|dva (IPA:d̪və)|द्व|dotted=no}}
|{{H:title|dśa (IPA:d̪ʃə)|द्श|dotted=no}}
|{{H:title|dṣa (IPA:d̪ʂə)|द्ष|dotted=no}}
|{{H:title|dsa (IPA:d̪sə)|द्स|dotted=no}}
|{{H:title|dha (IPA:d̪hə)|द्ह|dotted=no}}
|{{H:title|dḷa (IPA:d̪ɭə)|द्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|dkṣa (IPA:d̪kʂə)|द्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|djña (IPA:d̪ɟʝɲə)|द्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!ध
 
|{{H:title|dhka (IPA:d̪ʱkə)|ध्क|dotted=no}}
|{{H:title|dhkha (IPA:d̪ʱkʰə)|ध्ख|dotted=no}}
|{{H:title|dhga (IPA:d̪ʱɡə)|ध्ग|dotted=no}}
|{{H:title|dhgha (IPA:d̪ʱɡʱə)|ध्घ|dotted=no}}
|{{H:title|dhṅa (IPA:d̪ʱŋə)|ध्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|dhca (IPA:d̪ʱcɕə)|ध्च|dotted=no}}
|{{H:title|dhcha (IPA:d̪ʱcɕʰə)|ध्छ|dotted=no}}
|{{H:title|dhja (IPA:d̪ʱɟʝə)|ध्ज|dotted=no}}
|{{H:title|dhjha (IPA:d̪ʱɟʝʱə)|ध्झ|dotted=no}}
|{{H:title|dhña (IPA:d̪ʱɲə)|ध्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|dhṭa (IPA:d̪ʱʈə)|ध्ट|dotted=no}}
|{{H:title|dhṭha (IPA:d̪ʱʈʰə)|ध्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|dhḍa (IPA:d̪ʱɖə)|ध्ड|dotted=no}}
|{{H:title|dhḍha (IPA:d̪ʱɖʱə)|ध्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|dhṇa (IPA:d̪ʱɳə)|ध्ण|dotted=no}}
|{{H:title|dhta (IPA:d̪ʱt̪ə)|ध्त|dotted=no}}
|{{H:title|dhtha (IPA:d̪ʱt̪ʰə)|ध्थ|dotted=no}}
|{{H:title|dhda (IPA:d̪ʱd̪ə)|ध्द|dotted=no}}
|{{H:title|dhdha (IPA:d̪ʱd̪ʱə)|ध्ध|dotted=no}}
|{{H:title|dhna (IPA:d̪ʱn̪ə)|ध्न|dotted=no}}
|{{H:title|dhpa (IPA:d̪ʱpə)|ध्प|dotted=no}}
|{{H:title|dhpha (IPA:d̪ʱpʰə)|ध्फ|dotted=no}}
|{{H:title|dhba (IPA:d̪ʱbə)|ध्ब|dotted=no}}
|{{H:title|dhbha (IPA:d̪ʱbʱə)|ध्भ|dotted=no}}
|{{H:title|dhma (IPA:d̪ʱmə)|ध्म|dotted=no}}
|{{H:title|dhya (IPA:d̪ʱjə)|ध्य|dotted=no}}
|{{H:title|dhra (IPA:d̪ʱrə)|ध्र|dotted=no}}
|{{H:title|dhla (IPA:d̪ʱlə)|ध्ल|dotted=no}}
|{{H:title|dhva (IPA:d̪ʱvə)|ध्व|dotted=no}}
|{{H:title|dhśa (IPA:d̪ʱʃə)|ध्श|dotted=no}}
|{{H:title|dhṣa (IPA:d̪ʱʂə)|ध्ष|dotted=no}}
|{{H:title|dhsa (IPA:d̪ʱsə)|ध्स|dotted=no}}
|{{H:title|dhha (IPA:d̪ʱhə)|ध्ह|dotted=no}}
|{{H:title|dhḷa (IPA:d̪ʱɭə)|ध्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|dhkṣa (IPA:d̪ʱkʂə)|ध्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|dhjña (IPA:d̪ʱɟʝɲə)|ध्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!न
 
|{{H:title|nka (IPA:n̪kə)|न्क|dotted=no}}
|{{H:title|nkha (IPA:n̪kʰə)|न्ख|dotted=no}}
|{{H:title|nga (IPA:n̪ɡə)|न्ग|dotted=no}}
|{{H:title|ngha (IPA:n̪ɡʱə)|न्घ|dotted=no}}
|{{H:title|nṅa (IPA:n̪ŋə)|न्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|nca (IPA:n̪cɕə)|न्च|dotted=no}}
|{{H:title|ncha (IPA:n̪cɕʰə)|न्छ|dotted=no}}
|{{H:title|nja (IPA:n̪ɟʝə)|न्ज|dotted=no}}
|{{H:title|njha (IPA:n̪ɟʝʱə)|न्झ|dotted=no}}
|{{H:title|nña (IPA:n̪ɲə)|न्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|nṭa (IPA:n̪ʈə)|न्ट|dotted=no}}
|{{H:title|nṭha (IPA:n̪ʈʰə)|न्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|nḍa (IPA:n̪ɖə)|न्ड|dotted=no}}
|{{H:title|nḍha (IPA:n̪ɖʱə)|न्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|nṇa (IPA:n̪ɳə)|न्ण|dotted=no}}
|{{H:title|nta (IPA:n̪t̪ə)|न्त|dotted=no}}
|{{H:title|ntha (IPA:n̪t̪ʰə)|न्थ|dotted=no}}
|{{H:title|nda (IPA:n̪d̪ə)|न्द|dotted=no}}
|{{H:title|ndha (IPA:n̪d̪ʱə)|न्ध|dotted=no}}
|{{H:title|nna (IPA:n̪n̪ə)|न्न|dotted=no}}
|{{H:title|npa (IPA:n̪pə)|न्प|dotted=no}}
|{{H:title|npha (IPA:n̪pʰə)|न्फ|dotted=no}}
|{{H:title|nba (IPA:n̪bə)|न्ब|dotted=no}}
|{{H:title|nbha (IPA:n̪bʱə)|न्भ|dotted=no}}
|{{H:title|nma (IPA:n̪mə)|न्म|dotted=no}}
|{{H:title|nya (IPA:n̪jə)|न्य|dotted=no}}
|{{H:title|nra (IPA:n̪rə)|न्र|dotted=no}}
|{{H:title|nla (IPA:n̪lə)|न्ल|dotted=no}}
|{{H:title|nva (IPA:n̪və)|न्व|dotted=no}}
|{{H:title|nśa (IPA:n̪ʃə)|न्श|dotted=no}}
|{{H:title|nṣa (IPA:n̪ʂə)|न्ष|dotted=no}}
|{{H:title|nsa (IPA:n̪sə)|न्स|dotted=no}}
|{{H:title|nha (IPA:n̪hə)|न्ह|dotted=no}}
|{{H:title|nḷa (IPA:n̪ɭə)|न्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|nkṣa (IPA:n̪kʂə)|न्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|njña (IPA:n̪ɟʝɲə)|न्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!प
 
|{{H:title|pka (IPA:pkə)|प्क|dotted=no}}
|{{H:title|pkha (IPA:pkʰə)|प्ख|dotted=no}}
|{{H:title|pga (IPA:pɡə)|प्ग|dotted=no}}
|{{H:title|pgha (IPA:pɡʱə)|प्घ|dotted=no}}
|{{H:title|pṅa (IPA:pŋə)|प्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|pca (IPA:pcɕə)|प्च|dotted=no}}
|{{H:title|pcha (IPA:pcɕʰə)|प्छ|dotted=no}}
|{{H:title|pja (IPA:pɟʝə)|प्ज|dotted=no}}
|{{H:title|pjha (IPA:pɟʝʱə)|प्झ|dotted=no}}
|{{H:title|pña (IPA:pɲə)|प्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|pṭa (IPA:pʈə)|प्ट|dotted=no}}
|{{H:title|pṭha (IPA:pʈʰə)|प्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|pḍa (IPA:pɖə)|प्ड|dotted=no}}
|{{H:title|pḍha (IPA:pɖʱə)|प्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|pṇa (IPA:pɳə)|प्ण|dotted=no}}
|{{H:title|pta (IPA:pt̪ə)|प्त|dotted=no}}
|{{H:title|ptha (IPA:pt̪ʰə)|प्थ|dotted=no}}
|{{H:title|pda (IPA:pd̪ə)|प्द|dotted=no}}
|{{H:title|pdha (IPA:pd̪ʱə)|प्ध|dotted=no}}
|{{H:title|pna (IPA:pn̪ə)|प्न|dotted=no}}
|{{H:title|ppa (IPA:ppə)|प्प|dotted=no}}
|{{H:title|ppha (IPA:ppʰə)|प्फ|dotted=no}}
|{{H:title|pba (IPA:pbə)|प्ब|dotted=no}}
|{{H:title|pbha (IPA:pbʱə)|प्भ|dotted=no}}
|{{H:title|pma (IPA:pmə)|प्म|dotted=no}}
|{{H:title|pya (IPA:pjə)|प्य|dotted=no}}
|{{H:title|pra (IPA:prə)|प्र|dotted=no}}
|{{H:title|pla (IPA:plə)|प्ल|dotted=no}}
|{{H:title|pva (IPA:pvə)|प्व|dotted=no}}
|{{H:title|pśa (IPA:pʃə)|प्श|dotted=no}}
|{{H:title|pṣa (IPA:pʂə)|प्ष|dotted=no}}
|{{H:title|psa (IPA:psə)|प्स|dotted=no}}
|{{H:title|pha (IPA:phə)|प्ह|dotted=no}}
|{{H:title|pḷa (IPA:pɭə)|प्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|pkṣa (IPA:pkʂə)|प्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|pjña (IPA:pɟʝɲə)|प्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!फ
 
|{{H:title|phka (IPA:pʰkə)|फ्क|dotted=no}}
|{{H:title|phkha (IPA:pʰkʰə)|फ्ख|dotted=no}}
|{{H:title|phga (IPA:pʰɡə)|फ्ग|dotted=no}}
|{{H:title|phgha (IPA:pʰɡʱə)|फ्घ|dotted=no}}
|{{H:title|phṅa (IPA:pʰŋə)|फ्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|phca (IPA:pʰcɕə)|फ्च|dotted=no}}
|{{H:title|phcha (IPA:pʰcɕʰə)|फ्छ|dotted=no}}
|{{H:title|phja (IPA:pʰɟʝə)|फ्ज|dotted=no}}
|{{H:title|phjha (IPA:pʰɟʝʱə)|फ्झ|dotted=no}}
|{{H:title|phña (IPA:pʰɲə)|फ्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|phṭa (IPA:pʰʈə)|फ्ट|dotted=no}}
|{{H:title|phṭha (IPA:pʰʈʰə)|फ्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|phḍa (IPA:pʰɖə)|फ्ड|dotted=no}}
|{{H:title|phḍha (IPA:pʰɖʱə)|फ्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|phṇa (IPA:pʰɳə)|फ्ण|dotted=no}}
|{{H:title|phta (IPA:pʰt̪ə)|फ्त|dotted=no}}
|{{H:title|phtha (IPA:pʰt̪ʰə)|फ्थ|dotted=no}}
|{{H:title|phda (IPA:pʰd̪ə)|फ्द|dotted=no}}
|{{H:title|phdha (IPA:pʰd̪ʱə)|फ्ध|dotted=no}}
|{{H:title|phna (IPA:pʰn̪ə)|फ्न|dotted=no}}
|{{H:title|phpa (IPA:pʰpə)|फ्प|dotted=no}}
|{{H:title|phpha (IPA:pʰpʰə)|फ्फ|dotted=no}}
|{{H:title|phba (IPA:pʰbə)|फ्ब|dotted=no}}
|{{H:title|phbha (IPA:pʰbʱə)|फ्भ|dotted=no}}
|{{H:title|phma (IPA:pʰmə)|फ्म|dotted=no}}
|{{H:title|phya (IPA:pʰjə)|फ्य|dotted=no}}
|{{H:title|phra (IPA:pʰrə)|फ्र|dotted=no}}
|{{H:title|phla (IPA:pʰlə)|फ्ल|dotted=no}}
|{{H:title|phva (IPA:pʰvə)|फ्व|dotted=no}}
|{{H:title|phśa (IPA:pʰʃə)|फ्श|dotted=no}}
|{{H:title|phṣa (IPA:pʰʂə)|फ्ष|dotted=no}}
|{{H:title|phsa (IPA:pʰsə)|फ्स|dotted=no}}
|{{H:title|phha (IPA:pʰhə)|फ्ह|dotted=no}}
|{{H:title|phḷa (IPA:pʰɭə)|फ्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|phkṣa (IPA:pʰkʂə)|फ्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|phjña (IPA:pʰɟʝɲə)|फ्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!ब
 
|{{H:title|bka (IPA:bkə)|ब्क|dotted=no}}
|{{H:title|bkha (IPA:bkʰə)|ब्ख|dotted=no}}
|{{H:title|bga (IPA:bɡə)|ब्ग|dotted=no}}
|{{H:title|bgha (IPA:bɡʱə)|ब्घ|dotted=no}}
|{{H:title|bṅa (IPA:bŋə)|ब्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|bca (IPA:bcɕə)|ब्च|dotted=no}}
|{{H:title|bcha (IPA:bcɕʰə)|ब्छ|dotted=no}}
|{{H:title|bja (IPA:bɟʝə)|ब्ज|dotted=no}}
|{{H:title|bjha (IPA:bɟʝʱə)|ब्झ|dotted=no}}
|{{H:title|bña (IPA:bɲə)|ब्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|bṭa (IPA:bʈə)|ब्ट|dotted=no}}
|{{H:title|bṭha (IPA:bʈʰə)|ब्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|bḍa (IPA:bɖə)|ब्ड|dotted=no}}
|{{H:title|bḍha (IPA:bɖʱə)|ब्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|bṇa (IPA:bɳə)|ब्ण|dotted=no}}
|{{H:title|bta (IPA:bt̪ə)|ब्त|dotted=no}}
|{{H:title|btha (IPA:bt̪ʰə)|ब्थ|dotted=no}}
|{{H:title|bda (IPA:bd̪ə)|ब्द|dotted=no}}
|{{H:title|bdha (IPA:bd̪ʱə)|ब्ध|dotted=no}}
|{{H:title|bna (IPA:bn̪ə)|ब्न|dotted=no}}
|{{H:title|bpa (IPA:bpə)|ब्प|dotted=no}}
|{{H:title|bpha (IPA:bpʰə)|ब्फ|dotted=no}}
|{{H:title|bba (IPA:bbə)|ब्ब|dotted=no}}
|{{H:title|bbha (IPA:bbʱə)|ब्भ|dotted=no}}
|{{H:title|bma (IPA:bmə)|ब्म|dotted=no}}
|{{H:title|bya (IPA:bjə)|ब्य|dotted=no}}
|{{H:title|bra (IPA:brə)|ब्र|dotted=no}}
|{{H:title|bla (IPA:blə)|ब्ल|dotted=no}}
|{{H:title|bva (IPA:bvə)|ब्व|dotted=no}}
|{{H:title|bśa (IPA:bʃə)|ब्श|dotted=no}}
|{{H:title|bṣa (IPA:bʂə)|ब्ष|dotted=no}}
|{{H:title|bsa (IPA:bsə)|ब्स|dotted=no}}
|{{H:title|bha (IPA:bhə)|ब्ह|dotted=no}}
|{{H:title|bḷa (IPA:bɭə)|ब्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|bkṣa (IPA:bkʂə)|ब्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|bjña (IPA:bɟʝɲə)|ब्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!भ
 
|{{H:title|bhka (IPA:bʱkə)|भ्क|dotted=no}}
|{{H:title|bhkha (IPA:bʱkʰə)|भ्ख|dotted=no}}
|{{H:title|bhga (IPA:bʱɡə)|भ्ग|dotted=no}}
|{{H:title|bhgha (IPA:bʱɡʱə)|भ्घ|dotted=no}}
|{{H:title|bhṅa (IPA:bʱŋə)|भ्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|bhca (IPA:bʱcɕə)|भ्च|dotted=no}}
|{{H:title|bhcha (IPA:bʱcɕʰə)|भ्छ|dotted=no}}
|{{H:title|bhja (IPA:bʱɟʝə)|भ्ज|dotted=no}}
|{{H:title|bhjha (IPA:bʱɟʝʱə)|भ्झ|dotted=no}}
|{{H:title|bhña (IPA:bʱɲə)|भ्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|bhṭa (IPA:bʱʈə)|भ्ट|dotted=no}}
|{{H:title|bhṭha (IPA:bʱʈʰə)|भ्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|bhḍa (IPA:bʱɖə)|भ्ड|dotted=no}}
|{{H:title|bhḍha (IPA:bʱɖʱə)|भ्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|bhṇa (IPA:bʱɳə)|भ्ण|dotted=no}}
|{{H:title|bhta (IPA:bʱt̪ə)|भ्त|dotted=no}}
|{{H:title|bhtha (IPA:bʱt̪ʰə)|भ्थ|dotted=no}}
|{{H:title|bhda (IPA:bʱd̪ə)|भ्द|dotted=no}}
|{{H:title|bhdha (IPA:bʱd̪ʱə)|भ्ध|dotted=no}}
|{{H:title|bhna (IPA:bʱn̪ə)|भ्न|dotted=no}}
|{{H:title|bhpa (IPA:bʱpə)|भ्प|dotted=no}}
|{{H:title|bhpha (IPA:bʱpʰə)|भ्फ|dotted=no}}
|{{H:title|bhba (IPA:bʱbə)|भ्ब|dotted=no}}
|{{H:title|bhbha (IPA:bʱbʱə)|भ्भ|dotted=no}}
|{{H:title|bhma (IPA:bʱmə)|भ्म|dotted=no}}
|{{H:title|bhya (IPA:bʱjə)|भ्य|dotted=no}}
|{{H:title|bhra (IPA:bʱrə)|भ्र|dotted=no}}
|{{H:title|bhla (IPA:bʱlə)|भ्ल|dotted=no}}
|{{H:title|bhva (IPA:bʱvə)|भ्व|dotted=no}}
|{{H:title|bhśa (IPA:bʱʃə)|भ्श|dotted=no}}
|{{H:title|bhṣa (IPA:bʱʂə)|भ्ष|dotted=no}}
|{{H:title|bhsa (IPA:bʱsə)|भ्स|dotted=no}}
|{{H:title|bhha (IPA:bʱhə)|भ्ह|dotted=no}}
|{{H:title|bhḷa (IPA:bʱɭə)|भ्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|bhkṣa (IPA:bʱkʂə)|भ्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|bhjña (IPA:bʱɟʝɲə)|भ्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!म
 
|{{H:title|mka (IPA:mkə)|म्क|dotted=no}}
|{{H:title|mkha (IPA:mkʰə)|म्ख|dotted=no}}
|{{H:title|mga (IPA:mɡə)|म्ग|dotted=no}}
|{{H:title|mgha (IPA:mɡʱə)|म्घ|dotted=no}}
|{{H:title|mṅa (IPA:mŋə)|म्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|mca (IPA:mcɕə)|म्च|dotted=no}}
|{{H:title|mcha (IPA:mcɕʰə)|म्छ|dotted=no}}
|{{H:title|mja (IPA:mɟʝə)|म्ज|dotted=no}}
|{{H:title|mjha (IPA:mɟʝʱə)|म्झ|dotted=no}}
|{{H:title|mña (IPA:mɲə)|म्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|mṭa (IPA:mʈə)|म्ट|dotted=no}}
|{{H:title|mṭha (IPA:mʈʰə)|म्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|mḍa (IPA:mɖə)|म्ड|dotted=no}}
|{{H:title|mḍha (IPA:mɖʱə)|म्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|mṇa (IPA:mɳə)|म्ण|dotted=no}}
|{{H:title|mta (IPA:mt̪ə)|म्त|dotted=no}}
|{{H:title|mtha (IPA:mt̪ʰə)|म्थ|dotted=no}}
|{{H:title|mda (IPA:md̪ə)|म्द|dotted=no}}
|{{H:title|mdha (IPA:md̪ʱə)|म्ध|dotted=no}}
|{{H:title|mna (IPA:mn̪ə)|म्न|dotted=no}}
|{{H:title|mpa (IPA:mpə)|म्प|dotted=no}}
|{{H:title|mpha (IPA:mpʰə)|म्फ|dotted=no}}
|{{H:title|mba (IPA:mbə)|म्ब|dotted=no}}
|{{H:title|mbha (IPA:mbʱə)|म्भ|dotted=no}}
|{{H:title|mma (IPA:mmə)|म्म|dotted=no}}
|{{H:title|mya (IPA:mjə)|म्य|dotted=no}}
|{{H:title|mra (IPA:mrə)|म्र|dotted=no}}
|{{H:title|mla (IPA:mlə)|म्ल|dotted=no}}
|{{H:title|mva (IPA:mvə)|म्व|dotted=no}}
|{{H:title|mśa (IPA:mʃə)|म्श|dotted=no}}
|{{H:title|mṣa (IPA:mʂə)|म्ष|dotted=no}}
|{{H:title|msa (IPA:msə)|म्स|dotted=no}}
|{{H:title|mha (IPA:mhə)|म्ह|dotted=no}}
|{{H:title|mḷa (IPA:mɭə)|म्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|mkṣa (IPA:mkʂə)|म्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|mjña (IPA:mɟʝɲə)|म्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!य
 
|{{H:title|yka (IPA:jkə)|य्क|dotted=no}}
|{{H:title|ykha (IPA:jkʰə)|य्ख|dotted=no}}
|{{H:title|yga (IPA:jɡə)|य्ग|dotted=no}}
|{{H:title|ygha (IPA:jɡʱə)|य्घ|dotted=no}}
|{{H:title|yṅa (IPA:jŋə)|य्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|yca (IPA:jcɕə)|य्च|dotted=no}}
|{{H:title|ycha (IPA:jcɕʰə)|य्छ|dotted=no}}
|{{H:title|yja (IPA:jɟʝə)|य्ज|dotted=no}}
|{{H:title|yjha (IPA:jɟʝʱə)|य्झ|dotted=no}}
|{{H:title|yña (IPA:jɲə)|य्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|yṭa (IPA:jʈə)|य्ट|dotted=no}}
|{{H:title|yṭha (IPA:jʈʰə)|य्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|yḍa (IPA:jɖə)|य्ड|dotted=no}}
|{{H:title|yḍha (IPA:jɖʱə)|य्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|yṇa (IPA:jɳə)|य्ण|dotted=no}}
|{{H:title|yta (IPA:jt̪ə)|य्त|dotted=no}}
|{{H:title|ytha (IPA:jt̪ʰə)|य्थ|dotted=no}}
|{{H:title|yda (IPA:jd̪ə)|य्द|dotted=no}}
|{{H:title|ydha (IPA:jd̪ʱə)|य्ध|dotted=no}}
|{{H:title|yna (IPA:jn̪ə)|य्न|dotted=no}}
|{{H:title|ypa (IPA:jpə)|य्प|dotted=no}}
|{{H:title|ypha (IPA:jpʰə)|य्फ|dotted=no}}
|{{H:title|yba (IPA:jbə)|य्ब|dotted=no}}
|{{H:title|ybha (IPA:jbʱə)|य्भ|dotted=no}}
|{{H:title|yma (IPA:jmə)|य्म|dotted=no}}
|{{H:title|yya (IPA:jjə)|य्य|dotted=no}}
|{{H:title|yra (IPA:jrə)|य्र|dotted=no}}
|{{H:title|yla (IPA:jlə)|य्ल|dotted=no}}
|{{H:title|yva (IPA:jvə)|य्व|dotted=no}}
|{{H:title|yśa (IPA:jʃə)|य्श|dotted=no}}
|{{H:title|yṣa (IPA:jʂə)|य्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ysa (IPA:jsə)|य्स|dotted=no}}
|{{H:title|yha (IPA:jhə)|य्ह|dotted=no}}
|{{H:title|yḷa (IPA:jɭə)|य्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|ykṣa (IPA:jkʂə)|य्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|yjña (IPA:jɟʝɲə)|य्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!र
 
|{{H:title|rka (IPA:rkə)|र्क|dotted=no}}
|{{H:title|rkha (IPA:rkʰə)|र्ख|dotted=no}}
|{{H:title|rga (IPA:rɡə)|र्ग|dotted=no}}
|{{H:title|rgha (IPA:rɡʱə)|र्घ|dotted=no}}
|{{H:title|rṅa (IPA:rŋə)|र्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|rca (IPA:rcɕə)|र्च|dotted=no}}
|{{H:title|rcha (IPA:rcɕʰə)|र्छ|dotted=no}}
|{{H:title|rja (IPA:rɟʝə)|र्ज|dotted=no}}
|{{H:title|rjha (IPA:rɟʝʱə)|र्झ|dotted=no}}
|{{H:title|rña (IPA:rɲə)|र्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|rṭa (IPA:rʈə)|र्ट|dotted=no}}
|{{H:title|rṭha (IPA:rʈʰə)|र्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|rḍa (IPA:rɖə)|र्ड|dotted=no}}
|{{H:title|rḍha (IPA:rɖʱə)|र्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|rṇa (IPA:rɳə)|र्ण|dotted=no}}
|{{H:title|rta (IPA:rt̪ə)|र्त|dotted=no}}
|{{H:title|rtha (IPA:rt̪ʰə)|र्थ|dotted=no}}
|{{H:title|rda (IPA:rd̪ə)|र्द|dotted=no}}
|{{H:title|rdha (IPA:rd̪ʱə)|र्ध|dotted=no}}
|{{H:title|rna (IPA:rn̪ə)|र्न|dotted=no}}
|{{H:title|rpa (IPA:rpə)|र्प|dotted=no}}
|{{H:title|rpha (IPA:rpʰə)|र्फ|dotted=no}}
|{{H:title|rba (IPA:rbə)|र्ब|dotted=no}}
|{{H:title|rbha (IPA:rbʱə)|र्भ|dotted=no}}
|{{H:title|rma (IPA:rmə)|र्म|dotted=no}}
|{{H:title|rya (IPA:rjə)|र्य|dotted=no}}
|{{H:title|rra (IPA:rrə)|र्र|dotted=no}}
|{{H:title|rla (IPA:rlə)|र्ल|dotted=no}}
|{{H:title|rva (IPA:rvə)|र्व|dotted=no}}
|{{H:title|rśa (IPA:rʃə)|र्श|dotted=no}}
|{{H:title|rṣa (IPA:rʂə)|र्ष|dotted=no}}
|{{H:title|rsa (IPA:rsə)|र्स|dotted=no}}
|{{H:title|rha (IPA:rhə)|र्ह|dotted=no}}
|{{H:title|rḷa (IPA:rɭə)|र्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|rkṣa (IPA:rkʂə)|र्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|rjña (IPA:rɟʝɲə)|र्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!ल
 
|{{H:title|lka (IPA:lkə)|ल्क|dotted=no}}
|{{H:title|lkha (IPA:lkʰə)|ल्ख|dotted=no}}
|{{H:title|lga (IPA:lɡə)|ल्ग|dotted=no}}
|{{H:title|lgha (IPA:lɡʱə)|ल्घ|dotted=no}}
|{{H:title|lṅa (IPA:lŋə)|ल्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|lca (IPA:lcɕə)|ल्च|dotted=no}}
|{{H:title|lcha (IPA:lcɕʰə)|ल्छ|dotted=no}}
|{{H:title|lja (IPA:lɟʝə)|ल्ज|dotted=no}}
|{{H:title|ljha (IPA:lɟʝʱə)|ल्झ|dotted=no}}
|{{H:title|lña (IPA:lɲə)|ल्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|lṭa (IPA:lʈə)|ल्ट|dotted=no}}
|{{H:title|lṭha (IPA:lʈʰə)|ल्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|lḍa (IPA:lɖə)|ल्ड|dotted=no}}
|{{H:title|lḍha (IPA:lɖʱə)|ल्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|lṇa (IPA:lɳə)|ल्ण|dotted=no}}
|{{H:title|lta (IPA:lt̪ə)|ल्त|dotted=no}}
|{{H:title|ltha (IPA:lt̪ʰə)|ल्थ|dotted=no}}
|{{H:title|lda (IPA:ld̪ə)|ल्द|dotted=no}}
|{{H:title|ldha (IPA:ld̪ʱə)|ल्ध|dotted=no}}
|{{H:title|lna (IPA:ln̪ə)|ल्न|dotted=no}}
|{{H:title|lpa (IPA:lpə)|ल्प|dotted=no}}
|{{H:title|lpha (IPA:lpʰə)|ल्फ|dotted=no}}
|{{H:title|lba (IPA:lbə)|ल्ब|dotted=no}}
|{{H:title|lbha (IPA:lbʱə)|ल्भ|dotted=no}}
|{{H:title|lma (IPA:lmə)|ल्म|dotted=no}}
|{{H:title|lya (IPA:ljə)|ल्य|dotted=no}}
|{{H:title|lra (IPA:lrə)|ल्र|dotted=no}}
|{{H:title|lla (IPA:llə)|ल्ल|dotted=no}}
|{{H:title|lva (IPA:lvə)|ल्व|dotted=no}}
|{{H:title|lśa (IPA:lʃə)|ल्श|dotted=no}}
|{{H:title|lṣa (IPA:lʂə)|ल्ष|dotted=no}}
|{{H:title|lsa (IPA:lsə)|ल्स|dotted=no}}
|{{H:title|lha (IPA:lhə)|ल्ह|dotted=no}}
|{{H:title|lḷa (IPA:lɭə)|ल्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|lkṣa (IPA:lkʂə)|ल्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ljña (IPA:lɟʝɲə)|ल्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!व
 
|{{H:title|vka (IPA:vkə)|व्क|dotted=no}}
|{{H:title|vkha (IPA:vkʰə)|व्ख|dotted=no}}
|{{H:title|vga (IPA:vɡə)|व्ग|dotted=no}}
|{{H:title|vgha (IPA:vɡʱə)|व्घ|dotted=no}}
|{{H:title|vṅa (IPA:vŋə)|व्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|vca (IPA:vcɕə)|व्च|dotted=no}}
|{{H:title|vcha (IPA:vcɕʰə)|व्छ|dotted=no}}
|{{H:title|vja (IPA:vɟʝə)|व्ज|dotted=no}}
|{{H:title|vjha (IPA:vɟʝʱə)|व्झ|dotted=no}}
|{{H:title|vña (IPA:vɲə)|व्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|vṭa (IPA:vʈə)|व्ट|dotted=no}}
|{{H:title|vṭha (IPA:vʈʰə)|व्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|vḍa (IPA:vɖə)|व्ड|dotted=no}}
|{{H:title|vḍha (IPA:vɖʱə)|व्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|vṇa (IPA:vɳə)|व्ण|dotted=no}}
|{{H:title|vta (IPA:vt̪ə)|व्त|dotted=no}}
|{{H:title|vtha (IPA:vt̪ʰə)|व्थ|dotted=no}}
|{{H:title|vda (IPA:vd̪ə)|व्द|dotted=no}}
|{{H:title|vdha (IPA:vd̪ʱə)|व्ध|dotted=no}}
|{{H:title|vna (IPA:vn̪ə)|व्न|dotted=no}}
|{{H:title|vpa (IPA:vpə)|व्प|dotted=no}}
|{{H:title|vpha (IPA:vpʰə)|व्फ|dotted=no}}
|{{H:title|vba (IPA:vbə)|व्ब|dotted=no}}
|{{H:title|vbha (IPA:vbʱə)|व्भ|dotted=no}}
|{{H:title|vma (IPA:vmə)|व्म|dotted=no}}
|{{H:title|vya (IPA:vjə)|व्य|dotted=no}}
|{{H:title|vra (IPA:vrə)|व्र|dotted=no}}
|{{H:title|vla (IPA:vlə)|व्ल|dotted=no}}
|{{H:title|vva (IPA:vvə)|व्व|dotted=no}}
|{{H:title|vśa (IPA:vʃə)|व्श|dotted=no}}
|{{H:title|vṣa (IPA:vʂə)|व्ष|dotted=no}}
|{{H:title|vsa (IPA:vsə)|व्स|dotted=no}}
|{{H:title|vha (IPA:vhə)|व्ह|dotted=no}}
|{{H:title|vḷa (IPA:vɭə)|व्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|vkṣa (IPA:vkʂə)|व्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|vjña (IPA:vɟʝɲə)|व्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!श
 
|{{H:title|śka (IPA:ʃkə)|श्क|dotted=no}}
|{{H:title|śkha (IPA:ʃkʰə)|श्ख|dotted=no}}
|{{H:title|śga (IPA:ʃɡə)|श्ग|dotted=no}}
|{{H:title|śgha (IPA:ʃɡʱə)|श्घ|dotted=no}}
|{{H:title|śṅa (IPA:ʃŋə)|श्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|śca (IPA:ʃcɕə)|श्च|dotted=no}}
|{{H:title|ścha (IPA:ʃcɕʰə)|श्छ|dotted=no}}
|{{H:title|śja (IPA:ʃɟʝə)|श्ज|dotted=no}}
|{{H:title|śjha (IPA:ʃɟʝʱə)|श्झ|dotted=no}}
|{{H:title|śña (IPA:ʃɲə)|श्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|śṭa (IPA:ʃʈə)|श्ट|dotted=no}}
|{{H:title|śṭha (IPA:ʃʈʰə)|श्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|śḍa (IPA:ʃɖə)|श्ड|dotted=no}}
|{{H:title|śḍha (IPA:ʃɖʱə)|श्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|śṇa (IPA:ʃɳə)|श्ण|dotted=no}}
|{{H:title|śta (IPA:ʃt̪ə)|श्त|dotted=no}}
|{{H:title|śtha (IPA:ʃt̪ʰə)|श्थ|dotted=no}}
|{{H:title|śda (IPA:ʃd̪ə)|श्द|dotted=no}}
|{{H:title|śdha (IPA:ʃd̪ʱə)|श्ध|dotted=no}}
|{{H:title|śna (IPA:ʃn̪ə)|श्न|dotted=no}}
|{{H:title|śpa (IPA:ʃpə)|श्प|dotted=no}}
|{{H:title|śpha (IPA:ʃpʰə)|श्फ|dotted=no}}
|{{H:title|śba (IPA:ʃbə)|श्ब|dotted=no}}
|{{H:title|śbha (IPA:ʃbʱə)|श्भ|dotted=no}}
|{{H:title|śma (IPA:ʃmə)|श्म|dotted=no}}
|{{H:title|śya (IPA:ʃjə)|श्य|dotted=no}}
|{{H:title|śra (IPA:ʃrə)|श्र|dotted=no}}
|{{H:title|śla (IPA:ʃlə)|श्ल|dotted=no}}
|{{H:title|śva (IPA:ʃvə)|श्व|dotted=no}}
|{{H:title|śśa (IPA:ʃʃə)|श्श|dotted=no}}
|{{H:title|\1ṣa (IPA:ʃʃə)|श्ष|dotted=no}}
|{{H:title|śsa (IPA:ʃsə)|श्स|dotted=no}}
|{{H:title|śha (IPA:ʃhə)|श्ह|dotted=no}}
|{{H:title|śḷa (IPA:ʃɭə)|श्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|śkṣa (IPA:ʃkʃə)|श्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|śjña (IPA:ʃɟʝɲə)|श्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!ष
 
|{{H:title|ṣka (IPA:ʃkə)|ष्क|dotted=no}}
|{{H:title|ṣkha (IPA:ʃkʰə)|ष्ख|dotted=no}}
|{{H:title|ṣga (IPA:ʃɡə)|ष्ग|dotted=no}}
|{{H:title|ṣgha (IPA:ʃɡʱə)|ष्घ|dotted=no}}
|{{H:title|ṣṅa (IPA:ʃŋə)|ष्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|ṣca (IPA:ʃcɕə)|ष्च|dotted=no}}
|{{H:title|ṣcha (IPA:ʃcɕʰə)|ष्छ|dotted=no}}
|{{H:title|ṣja (IPA:ʃɟʝə)|ष्ज|dotted=no}}
|{{H:title|ṣjha (IPA:ʃɟʝʱə)|ष्झ|dotted=no}}
|{{H:title|ṣña (IPA:ʃɲə)|ष्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|ṣṭa (IPA:ʃʈə)|ष्ट|dotted=no}}
|{{H:title|ṣṭha (IPA:ʃʈʰə)|ष्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|ṣḍa (IPA:ʃɖə)|ष्ड|dotted=no}}
|{{H:title|ṣḍha (IPA:ʃɖʱə)|ष्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|ṣṇa (IPA:ʃɳə)|ष्ण|dotted=no}}
|{{H:title|ṣta (IPA:ʃt̪ə)|ष्त|dotted=no}}
|{{H:title|ṣtha (IPA:ʃt̪ʰə)|ष्थ|dotted=no}}
|{{H:title|ṣda (IPA:ʃd̪ə)|ष्द|dotted=no}}
|{{H:title|ṣdha (IPA:ʃd̪ʱə)|ष्ध|dotted=no}}
|{{H:title|ṣna (IPA:ʃn̪ə)|ष्न|dotted=no}}
|{{H:title|ṣpa (IPA:ʃpə)|ष्प|dotted=no}}
|{{H:title|ṣpha (IPA:ʃpʰə)|ष्फ|dotted=no}}
|{{H:title|ṣba (IPA:ʃbə)|ष्ब|dotted=no}}
|{{H:title|ṣbha (IPA:ʃbʱə)|ष्भ|dotted=no}}
|{{H:title|ṣma (IPA:ʃmə)|ष्म|dotted=no}}
|{{H:title|ṣya (IPA:ʃjə)|ष्य|dotted=no}}
|{{H:title|ṣra (IPA:ʃrə)|ष्र|dotted=no}}
|{{H:title|ṣla (IPA:ʃlə)|ष्ल|dotted=no}}
|{{H:title|ṣva (IPA:ʃvə)|ष्व|dotted=no}}
|{{H:title|ṣśa (IPA:ʃʃə)|ष्श|dotted=no}}
|{{H:title|\1ṣa (IPA:ʃʃə)|ष्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ṣsa (IPA:ʃsə)|ष्स|dotted=no}}
|{{H:title|ṣha (IPA:ʃhə)|ष्ह|dotted=no}}
|{{H:title|ṣḷa (IPA:ʃɭə)|ष्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|ṣkṣa (IPA:ʃkʃə)|ष्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ṣjña (IPA:ʃɟʝɲə)|ष्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!स
 
|{{H:title|ska (IPA:skə)|स्क|dotted=no}}
|{{H:title|skha (IPA:skʰə)|स्ख|dotted=no}}
|{{H:title|sga (IPA:sɡə)|स्ग|dotted=no}}
|{{H:title|sgha (IPA:sɡʱə)|स्घ|dotted=no}}
|{{H:title|sṅa (IPA:sŋə)|स्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|sca (IPA:scɕə)|स्च|dotted=no}}
|{{H:title|scha (IPA:scɕʰə)|स्छ|dotted=no}}
|{{H:title|sja (IPA:sɟʝə)|स्ज|dotted=no}}
|{{H:title|sjha (IPA:sɟʝʱə)|स्झ|dotted=no}}
|{{H:title|sña (IPA:sɲə)|स्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|sṭa (IPA:sʈə)|स्ट|dotted=no}}
|{{H:title|sṭha (IPA:sʈʰə)|स्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|sḍa (IPA:sɖə)|स्ड|dotted=no}}
|{{H:title|sḍha (IPA:sɖʱə)|स्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|sṇa (IPA:sɳə)|स्ण|dotted=no}}
|{{H:title|sta (IPA:st̪ə)|स्त|dotted=no}}
|{{H:title|stha (IPA:st̪ʰə)|स्थ|dotted=no}}
|{{H:title|sda (IPA:sd̪ə)|स्द|dotted=no}}
|{{H:title|sdha (IPA:sd̪ʱə)|स्ध|dotted=no}}
|{{H:title|sna (IPA:sn̪ə)|स्न|dotted=no}}
|{{H:title|spa (IPA:spə)|स्प|dotted=no}}
|{{H:title|spha (IPA:spʰə)|स्फ|dotted=no}}
|{{H:title|sba (IPA:sbə)|स्ब|dotted=no}}
|{{H:title|sbha (IPA:sbʱə)|स्भ|dotted=no}}
|{{H:title|sma (IPA:smə)|स्म|dotted=no}}
|{{H:title|sya (IPA:sjə)|स्य|dotted=no}}
|{{H:title|sra (IPA:srə)|स्र|dotted=no}}
|{{H:title|sla (IPA:slə)|स्ल|dotted=no}}
|{{H:title|sva (IPA:svə)|स्व|dotted=no}}
|{{H:title|sśa (IPA:sʃə)|स्श|dotted=no}}
|{{H:title|sṣa (IPA:sʂə)|स्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ssa (IPA:ssə)|स्स|dotted=no}}
|{{H:title|sha (IPA:shə)|स्ह|dotted=no}}
|{{H:title|sḷa (IPA:sɭə)|स्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|skṣa (IPA:skʂə)|स्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|sjña (IPA:sɟʝɲə)|स्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!ह
 
|{{H:title|hka (IPA:hkə)|ह्क|dotted=no}}
|{{H:title|hkha (IPA:hkʰə)|ह्ख|dotted=no}}
|{{H:title|hga (IPA:hɡə)|ह्ग|dotted=no}}
|{{H:title|hgha (IPA:hɡʱə)|ह्घ|dotted=no}}
|{{H:title|hṅa (IPA:hŋə)|ह्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|hca (IPA:hcɕə)|ह्च|dotted=no}}
|{{H:title|hcha (IPA:hcɕʰə)|ह्छ|dotted=no}}
|{{H:title|hja (IPA:hɟʝə)|ह्ज|dotted=no}}
|{{H:title|hjha (IPA:hɟʝʱə)|ह्झ|dotted=no}}
|{{H:title|hña (IPA:hɲə)|ह्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|hṭa (IPA:hʈə)|ह्ट|dotted=no}}
|{{H:title|hṭha (IPA:hʈʰə)|ह्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|hḍa (IPA:hɖə)|ह्ड|dotted=no}}
|{{H:title|hḍha (IPA:hɖʱə)|ह्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|hṇa (IPA:hɳə)|ह्ण|dotted=no}}
|{{H:title|hta (IPA:ht̪ə)|ह्त|dotted=no}}
|{{H:title|htha (IPA:ht̪ʰə)|ह्थ|dotted=no}}
|{{H:title|hda (IPA:hd̪ə)|ह्द|dotted=no}}
|{{H:title|hdha (IPA:hd̪ʱə)|ह्ध|dotted=no}}
|{{H:title|hna (IPA:hn̪ə)|ह्न|dotted=no}}
|{{H:title|hpa (IPA:hpə)|ह्प|dotted=no}}
|{{H:title|hpha (IPA:hpʰə)|ह्फ|dotted=no}}
|{{H:title|hba (IPA:hbə)|ह्ब|dotted=no}}
|{{H:title|hbha (IPA:hbʱə)|ह्भ|dotted=no}}
|{{H:title|hma (IPA:hmə)|ह्म|dotted=no}}
|{{H:title|hya (IPA:hjə)|ह्य|dotted=no}}
|{{H:title|hra (IPA:hrə)|ह्र|dotted=no}}
|{{H:title|hla (IPA:hlə)|ह्ल|dotted=no}}
|{{H:title|hva (IPA:hvə)|ह्व|dotted=no}}
|{{H:title|hśa (IPA:hʃə)|ह्श|dotted=no}}
|{{H:title|hṣa (IPA:hʂə)|ह्ष|dotted=no}}
|{{H:title|hsa (IPA:hsə)|ह्स|dotted=no}}
|{{H:title|hha (IPA:hhə)|ह्ह|dotted=no}}
|{{H:title|hḷa (IPA:hɭə)|ह्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|hkṣa (IPA:hkʂə)|ह्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|hjña (IPA:hɟʝɲə)|ह्ज्ञ|dotted=no}}
|-
!ळ
 
|{{H:title|ḷka (IPA:ɭkə)|ळ्क|dotted=no}}
|{{H:title|ḷkha (IPA:ɭkʰə)|ळ्ख|dotted=no}}
|{{H:title|ḷga (IPA:ɭɡə)|ळ्ग|dotted=no}}
|{{H:title|ḷgha (IPA:ɭɡʱə)|ळ्घ|dotted=no}}
|{{H:title|ḷṅa (IPA:ɭŋə)|ळ्ङ|dotted=no}}
|{{H:title|ḷca (IPA:ɭcɕə)|ळ्च|dotted=no}}
|{{H:title|ḷcha (IPA:ɭcɕʰə)|ळ्छ|dotted=no}}
|{{H:title|ḷja (IPA:ɭɟʝə)|ळ्ज|dotted=no}}
|{{H:title|ḷjha (IPA:ɭɟʝʱə)|ळ्झ|dotted=no}}
|{{H:title|ḷña (IPA:ɭɲə)|ळ्ञ|dotted=no}}
|{{H:title|ḷṭa (IPA:ɭʈə)|ळ्ट|dotted=no}}
|{{H:title|ḷṭha (IPA:ɭʈʰə)|ळ्ठ|dotted=no}}
|{{H:title|ḷḍa (IPA:ɭɖə)|ळ्ड|dotted=no}}
|{{H:title|ḷḍha (IPA:ɭɖʱə)|ळ्ढ|dotted=no}}
|{{H:title|ḷṇa (IPA:ɭɳə)|ळ्ण|dotted=no}}
|{{H:title|ḷta (IPA:ɭt̪ə)|ळ्त|dotted=no}}
|{{H:title|ḷtha (IPA:ɭt̪ʰə)|ळ्थ|dotted=no}}
|{{H:title|ḷda (IPA:ɭd̪ə)|ळ्द|dotted=no}}
|{{H:title|ḷdha (IPA:ɭd̪ʱə)|ळ्ध|dotted=no}}
|{{H:title|ḷna (IPA:ɭn̪ə)|ळ्न|dotted=no}}
|{{H:title|ḷpa (IPA:ɭpə)|ळ्प|dotted=no}}
|{{H:title|ḷpha (IPA:ɭpʰə)|ळ्फ|dotted=no}}
|{{H:title|ḷba (IPA:ɭbə)|ळ्ब|dotted=no}}
|{{H:title|ḷbha (IPA:ɭbʱə)|ळ्भ|dotted=no}}
|{{H:title|ḷma (IPA:ɭmə)|ळ्म|dotted=no}}
|{{H:title|ḷya (IPA:ɭjə)|ळ्य|dotted=no}}
|{{H:title|ḷra (IPA:ɭrə)|ळ्र|dotted=no}}
|{{H:title|ḷla (IPA:ɭlə)|ळ्ल|dotted=no}}
|{{H:title|ḷva (IPA:ɭvə)|ळ्व|dotted=no}}
|{{H:title|ḷśa (IPA:ɭʃə)|ळ्श|dotted=no}}
|{{H:title|ḷṣa (IPA:ɭʂə)|ळ्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ḷsa (IPA:ɭsə)|ळ्स|dotted=no}}
|{{H:title|ḷha (IPA:ɭhə)|ळ्ह|dotted=no}}
|{{H:title|ḷḷa (IPA:ɭɭə)|ळ्ळ|dotted=no}}
|{{H:title|ḷkṣa (IPA:ɭkʂə)|ळ्क्ष|dotted=no}}
|{{H:title|ḷjña (IPA:ɭɟʝɲə)|ळ्ज्ञ|dotted=no}}
|}
 
<!--
क्ष्ण kṣṇ क्ष्म kṣm क्ष्य kṣy त्र्य try स्त्य sty स्त्र str प्त्र ptr प्स्य psy त्क्र tkr त्क्व tkv त्क्ष tkṣ त्त्न ttn त्त्र ttr त्त्व ttv त्प्र tpr त्प्ल tpl त्स्न tsn त्स्य tsy त्स्व tsv च्छ्य cchy च्छ्र cchr ज्ज्य jjy ज्ज्व jjv क्त्र ktr क्त्व ktv क्ष्ण्य kṣṇy ग्ध्र gdhr ग्न्य gny ग्र्य gry म्प्र mpr न्त्य nty न्त्र ntr न्द्ध nddh न्द्र ndr न्ध्य ndhy न्ध्र ndhr ण्ड्र ṇḍr र्ग्य rgy र्ग्र rgr र्घ्य rghy र्ङ्ग rṅg र्ज्य rjy र्ढ्य rḍhy र्ण्य rṇy र्त्त rtt र्त्त्र rttr र्त्म rtm र्त्य rty र्त्र rtr र्त्स rts र्द्ध rddh र्द्र rdr र्द्व rdv र्ध्म rdhm र्ध्र rdhr र्ध्व rdhv र्म्य rmy र्स्व rsv र्ष्ट्र rṣṭr र्ष्ण rṣṇ र्ष्म rṣm र्ष्य rṣy ष्क्र ṣkr ष्क्व ṣkv ष्प्य ṣpy ष्म्य ṣmy
 
द्व्य dvy ट्ट ṭṭ ट्ठ ṭṭh ड्ड ḍḍ ड्ढ ḍḍh ड्य ḍy द्ध्म ddhm द्ध्व ddhv ण्ड्व ṇḍv ड्व ḍv द्ग्र dgr द्द्य ddy द्द्र ddr द्ब्र dbr
ङ्क ṅk ङ्क ṅkt ङ्क्र ṅkr ङ्क्ष ṅkṣ ङ्क्ष्य ṅkṣy ङ्ख ṅkh ङ्ग ṅg ङ्घ ṅgh ण्ड्य ṇḍy ष्ट्व ṣṭv ष्ठ्य ṣṭhy
 
!क!!ख!!ग!!घ!!च!!छ!!ज!!झ!!ट!!ठ!!ड!!ढ!!ण!!त!!थ!!द!!ध!!न!!प!!फ!!ब!!भ!!म!!य!!र!!ल!!व!!श!!ष!!स!!ह
 
-->
 
==Наводи==