Разлика помеѓу преработките на „Униформен распоред“

нема опис на уредувањето
Во [[статистика]]та и теоријата за веројатнотст непрекинатиот униформен распоред може да се објасни на следниот начин. Ако случајната променлива може да се реализира помеѓу интервал од а до b (каде a е помало од b), притоа веројатноста случајната променлива да земе некоја од вредностите во тој интервал е еднаква на:<ref>Статистика за бизнис и економија (2010); Пол Њуболд, Вилијан Л. Карлсон, Бети Торн; стр. 207</ref>
 
F(x) = {{Дропка|1/(|(b-a))}} за a ≤ X ≤ b
 
Заклучуваме дека веројатноста да ја избереме било која вредност од интервалот е иста. Додека веројатноста да избереме вредност надвор од интервалот е 0. Кога вредноста на случајната променлива е во определениот интервал многу често се случува веројатноста да е многу блиску до 0. Тоа се случува поради големиот број вредности кои можат да земат место во некој интервал, всушност помеѓу било кои 2 броја може да се постават бесконечно многу други броеви.
Аритметичка средина, а воедно и очекувана ведност на овој распоред се пресметува со следната формула:
 
М=Е(Х)= ({{Дропка|(a+b))/|2}}
 
Аритметичката средина претставува точка во средината на интервалот (од a до b) во кој случајнта променлива x може да земе вредност.
Варијансата на униформниот распоред се пресметува со формулата:
 
σ2 = {{Дропка|((b-a )^2)/|12}}
 
Кога a=0 и b=1 станува збор за стандарден униформен распоред. Равенката за овој распоред е:<ref>http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3662.htm</ref>
101

уредување