Разлика помеѓу преработките на „Универзитет „Гоце Делчев““

нема опис на уредувањето
}}
 
==За Универзитетот==
 
'''Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип''' е државен универзитет, рангиран на второто место на листата на државни универзитети во државата. Како млада и енергична високообразовна институција која постојано ги следи интересите на младата популација, како и најновите светски економски, индустриски и технолошки трендови креира извонредни можности за високо образование. Дипломите на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се меѓународно признати и се сигурна потврда за влез на домашниот и меѓународен пазар на трудот. Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип интегрира 13 факултети, организирани во 3 универзитетски кампуси. Наставата се изведува во наставни центри кои се дисперзирани во 12 града во Македонија. 19.000 студенти веќе го препознаа Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, како одлична можност за својот академски раст.<ref>[http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/ugd/zaugd Официјална веб-страница на Универзитетот „Гоце Делчев“ - „За Универзитетот“]</ref>
 
==Историјат==
 
'''Универзитетот „Гоце Делчев“''' е основан од страна на Собранието на [[Република Македонија]] на [[27 март]] [[2007]] г., кога се слави и патрониот празник на Универзитетот,. Универзитетот „Гоце Делчев“ е лоциран во 12 македонски градови: [[Штип]], [[Струмица]], [[Кочани]], [[Радовиш]], [[Пробиштип]], [[Виница]], [[Свети Николе]], [[Гевгелија]], [[Кавадарци]], [[Прилеп]], [[Скопје]] и [[Берово]]. НаПрвата конститутивна седница на Универзитетскиот сенат е одржана на 28.06.2007 г., во амфитеатарот на Педагошкиот факултет и Факултетот за рударство, геологија и политехника. Во присуство на државниот секретар за образование г. Перо Стојановски и дел од членовите на матичната комисија на Универзитетот „Гоце Делчев“, претставници од студентите, професори и асистенти, како и граѓани на град Штип, Универзитетскиот сенат донесе едногласна одлука за избор на ректор на Универзитетот еда избранбиде проф. д-р [[Саша Митрев]] редовен професор на Земјоделскиот факултет.
Во првата студиска година се запишаа 1.300 студенти на 7 факултети и една висока школа и тоа: [[Правен факултет - Кочани|Правен факултет]], [[Економски факултет Штип|Економски факултет]], [[Педагошки факултет - Штип|Педагошки факултет]] (денес преименуван во Факултет за образовни науки), [[Факултет за природни и технички науки - Штип|Факултет за рударство геологија и политехника]], [[Земјоделски факултет - Штип|Земјоделски факултет]], [[Факултет за информатика - Штип|Факултет за информатика]], [[Факултет за музичка уметност - Штип|Факултет за музичка уметност]] и [[Висока здравствена школа - Штип|Висока здравствена школа]]. Од студиската година 2008/09 г., во состав на Универзитетот се и 6 (шест) нови факултети: [[Факултет за медицински науки - Штип|Факултет за медицински науки]], [[Филолошки факултет - Штип|Филолошки факултет]], [[Електротехнички факултет - Радовиш|Електротехнички факултет]], [[Машински факултет - Виница|Машински факултет]], [[Технолошко-технички факултет - Пробиштип|Технолoшко-технички факултет]] и [[Факултет за туризам и бизнис логистика - Гевгелија|Факултет за туризам и бизнис логистика]].<ref>[http://www.ugd.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=66/mk/ugd/zaugd/istorija Официјална веб-страница на Универзитет „Гоце Делчев“ - „Историјат“„Историја“]</ref>
 
==Организација и организациони единици==
 
Универзитетот, согласно со [[Статут|Статутот]] (Универзитетски гласник 09/2009), е највисока автономна јавна високообразовна, научна, односно уметничка установа, што го обезбедува единството во вршењето и развојот на високото образование, науката, уметноста и стручноста, и непосредно преку своите единици од различни студиски подрачја пренесува сознанија од повеќе научни, односно уметнички подрачја и дисциплини. Во неговиот состав влегуваат јавни факултети, т.е. единици кои вршат високообразовна и научноистражувачка дејност во сите степени на високото образование.
 
===Факултети===
==Организација==
 
На Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се организираат универзитетски стучни студии од прв, втор и трет циклус.
Универзитетот, согласно со Статутот (Универзитетски гласник 09/2009), е највисока автономна јавна високообразовна, научна, односно уметничка установа, што го обезбедува единството во вршењето и развојот на високото образование, науката, уметноста и стручноста, и непосредно преку своите единици од различни студиски подрачја пренесува сознанија од повеќе научни, односно уметнички подрачја и дисциплини.
Во неговиот состав влегуваат јавни факултети, т.е. единици кои вршат високообразовна и научноистражувачка дејност во сите степени на високото образование.
Единици во состав на Универзитетот се:
 
# [[Педагошки факултет - Штип|ПедагошкиФакултет факултетза образовни науки]] – декан проф. д-р Никола Смилков
# [[Факултет за природни и технички науки - Штип|Факултет за природни и технички науки]] – декан проф. Зоран Панов
# [[Земјоделски факултет - Штип|Земјоделски факултет]] – декан проф. д-р Илија Каров
# [[Висока здравствена школа - Штип|Високата здравствена школа]].
 
Покрај овие единици се организираат и: катедри, оддели, институти, центри<ref>[http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/centri Официјална веб-страница на Универзитет „Гоце Делчев“ - „Центри“]</ref>, лаборатории, библиотеки и други внатрешни организациони единици, како што се:
 
* Геомагнетна опсерваторија;
===Центри===
* Универзитетски културен центар;
* Универзитетски спортски центар;
* [http://cmus.ugd.edu.mk/ Центар за меѓууниверзитетска соработка];
* [http://it.ugd.edu.mk/ Информативно-технолошки центар];
* Канцеларија за кариера;
* Универзитетска библиотека;
* Алумни клуб;
* [http://inisa.ugd.edu.mk/ Институт за историја и археологија] и
 
===Институти===
* [http://inisa.ugd.edu.mk/ Институт за историја и археологија];
* Институт за гастрономија, исхрана и диететика.
 
===Други внатрешни организациони единици===
На Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се организираат универзитетски стучни студии од прв, втор и трет циклус.
* Универзитетска библиотека;<br /><br />
Наставата се одвива во повеќе градови во Република Македонија, најголемиот дел лоцирани во источниот дел на Републиката, како што се: Штип, Кочани, Радовиш, Гевгелија, Виница, Пробиштип, Струмица, Берово, Свети Николе, Кавадарци, Прилеп и Скопје.
Вкупниот број на вработени на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип изнесува 438.
 
'''Ректоратот''' односно седиштето на Универзитетот, каде се сместени највисоките раководни тела, се наоѓа во Штип. Органи на Универзитетот се: Универзитетски сенат, ректор и Ректорска управа.
 
Универзитетскиот сенат го избираат [[ректор|ректорот]] и проректорите на Универзитетот. [[ректор|Ректорот]] ја води седницата на Универзитетскиот сенат. Проректорите учествуваат во работата на Сенатот, без право на глас. Универзитетскиот сенат донесува Статут на Универзитетот, одлучува за наставната, научната, уметничката и високостручната дејност. Исто така, Сенатот ги усвојува студиските програми на факултетите и ги утврдува научните, односно уметничките области.
Со Ректорската управа раководи [[ректор|ректорот]].
 
Покрај [[ректор|ректорот]], како раководен орган, Универзитетот има и тројца проректори <ref>[http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/ugd/zaugd/prorektori Официјална веб-страница на Универзитет „Гоце Делчев“ - „Проректори“]</ref>:
* проректор за настава - проф. д-р Емилија Јаневиќ – Ивановска;
* проректор за наука - проф. д-р Блажо Боев;
* проректор за финансиски инвестиции и развој - доц. д-р Кирил Барбареев
 
Вкупниот број на вработени на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип изнесува 438.
 
==Симболи==
===Грб на Универзитетот===
Грбот на Универзитетот е со тркалезна форма. Во средината е училиштето во Ново Село - Штип, каде што Гоце Делчев учителствувал (Ректорат на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип), во горниот дел од кругот е испишан текстот: Универзитет „Гоце Делчев“, а во долниот дел: Штип.
Со грбот, знамето и химната се претставуваат Универзитетот и единиците на Универзитетот. Грбот на Универзитетот се употребува на знамето, дипломите, плакетите, признанијата, меморандумите, изданијата на Универзитетот, како и на пригодни ковани пари, што се издаваат по повод јубилејни прослави на Универзитетот и друго.
 
===Знаме на Универзитетот===
 
Знамето на Универзитетот е во правоаголна форма, во бордо боја, со златно-жолти реси на рабовите. Во средината е грбот на Универзитетот во златно-жолта боја. Во долниот дел од знамето, во два реда по неговата должина пишува: „Јас го разбирам светот, единствено, како поле за културен натпревар меѓу народите“.
Знамето на Универзитетот стои постојано истакнато на објектот на Ректоратот на Универзитетот.
Знамето на Универзитетот се истакнува пред објектите на единиците и пред објектите на придружните членки на Универзитетот, по повод патронатот на Универзитетот, прослави, свечености и други активности, кои се од значење за Универзитетот, а може да се истакне и при одржување на меѓународни универзитетски средби, натпревари и други собири во согласност со правилата и практиката на одржувањето на тие собири, како и при спортски натпревари и други спортски активности на Универзитетот.
 
===Универзитетски инсигнии===
 
Универзитетските инсигнии се состојат од меѓусебно поврзани гравури кои ја симболизираат културата на регионот во кој делува Универзитетот во Република Македонија.
Универзитетските инсигнии ги носат: ректорот и проректорите на Универзитетот, како и деканите, односно директорите на единиците на Универзитетот, на прослави, промоции и други свечености на Универзитетот и единиците на Универзитетот, или на други национални и меѓународни манифестации.
 
===Одора===
 
На Универзитетот се установува одора за: ректорот, проректорите и деканите, односно директорите на единиците.
Одората се носи при промоции, прослави и други свечености на Универзитетот и на единиците на Универзитетот, или на национални и меѓународни манифестации.
Поблиски одредби за изгледот, употребата на симболите и другите обележја на Универзитетот донесува Ректорската управа.
 
===Плакета===
 
Со посебна одлука на Универзитетскиот сенат се востановува: плакета, повелба, благодарница, пофалба и други признанија и награди на Универзитетот, кои се доделуваат на заслужни поединци, правни лица или институции, кои со својата работа придонесле за развојот и афирмацијата на Универзитетот, како и за развој на научната мисла, а на студентите за постигнатиот успех во студирањето
 
===Химна===
 
Химната на Универзитетот се изведува на прослави, промоции и други свечени и спортски манифестации на Универзитетот, на единиците и на придружните членки на Универзитетот, при меѓународни универзитетски средби и други собири во согласност со правилата и практиката на одржувањето на тие собири.
Химната се изведува со свирење, со пеење или комбинирано.
Химната на Универзитетот е свечена песна, посветена на улогата и значењето на Универзитетот.
Изработена е од доц. д-р Илчо Јованов
Химна на УГД:<br />
I<br />
Гордо чекориме со тебе ние,<br />
Гоце учителу наш.<br />
Делото твое нас нѐ води<br />
Кон светлината,<br />
Делото твое нас нѐ води<br />
Кон иднината.<br />
 
Рефрен<br />
Знаење, мудрост ни даваш<br />
За светла иднина,<br />
Вечно и гордо зрачи<br />
Универзитету наш.<br />
 
II<br />
Твојата укост гордост е наша,<br />
Го свети патот наш.<br />
Мислата твоја сила е вечна<br />
Темелот силен наш,<br />
Мислата твоја нас нѐ води<br />
Кон иднината.
 
<ref>[http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/ugd/zaugd/simboli Официјална веб-страница на Универзитетот „Гоце Делчев“ - „Симболи“]</ref>
 
==Студенти==
 
'''Статус на студент''' на Универзитетот се стекнува со запишувањето на прв, втор и трет циклус на студии во рамките на еден од 13 факултети на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. Статусот на студент се докажува со студентска легитимација. Студентот има право на слободно искажување на мислењата и ставовите во текот на наставата, како и право на изјаснување на квалитетот (оценување) на наставата и наставниците.
 
'''Начинот за упис''' на идните студенти на факултетите е преку полагање на екстерни и интерни испити во рамките на државната матура. За реализација на конкурсот за запишување во прв циклус на студии на Универзитетот се формираат конкурсни комисии за секоја единица. Рангирањето на кандидатите го врши конкурсната комисија. На студентските програми на Универзитетот не можат да бидат запишани кандидати кои имаат помалку од 40 поени, добиени по сите основи.
 
'''Странските државјани''' се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот. При пријавувањето кандидатите поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование, како и нострифицирани свидетелства за сите класови, заверен превод на изводот од матичната книга на родените, потврда за знаење на македонскиот јазик (издадена од комисија на [[Универзитет | Универзитетот]]) и уверение за здравствена состојба. Кандидатите наведуваат дали се стипендисти на својата влада или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето. На странските државјани кои се пријавуваат на факултетот за музичка уметност им се врши проверка на знаењата и умеењата. Универзитетот „Гоце Делчев” во [[Штип]] организира курс за изучување на македонскиот јазик.Школарината за странските студенти за учебната 2012/2013 година изнесува 300 евра за еден семестар на сите единици, освен на Факултетот за медицински науки, каде за еден семестар изнесува 500 евра, доколку поинаку не е регулирано со договор за меѓууниверзитетска соработка. Во оваа категорија влегуваат и кандидатите странски државјани чии родители или пак тие работат во дипломатските претставништва во [[Република Македонија]].
 
'''Софтверско решение''' кое придонесува за модерен начин на студирање е '''''електронскиот индекс''''' на Универзитетот. Преку електронскиот индекс се овозможува комплетно електронско студирање, вклучувајќи електронски упис и заверка на семестар, електронско пријавување на испити и семинарски работи, објава на електронски резултати, електронска огласна табла, перманентна електронска комуникација и електронски консултации со наставничкиот и соработничкиот кадар, електронско учење, како и многу други активности.
 
Студентите (од сите степени на високо образование) кои се без родители, слепи, глуви, инвалиди од прва и втора група, мајки со деца до шестгодишна возраст и хоспитализираните лица имаат право на посебни предности утврдени со Статутот на високообразовната установа.
 
==Меѓууниверзитетска соработка==
Универзитетот „Гоце Делчев“, како член на Ерасмус мрежата, отвора можност студентите да добијат Ерасмус стипендија. Ерасмус програмата подразбира испраќање и примање на студенти од странство. Ерасмус студентите можат да поминат еден или два семестра на некој од европските универзитети, каде ќе имаат можност да го изучуваат јазикот на државата во која престојуваат и да ја запознаат нивната култура. Испитите кои ќе ги полагаат студентите додека престојуваат во странство ќе им бидат признати согласно со Правилникот за ЕКТС.
 
Универзитетот „Гоце Делчев“ се стреми за плодна и ефикасна соработка со другите универзитети, така што потпиша договори за меѓусебна соработка со:
 
* 21.01.2011 г. – Klinikum Nürnberg, Германија - http://www.klinikum-nuernberg.de/DE/
 
== Наука и истражување==
 
==Студенти==
 
'''Статус на студент''' на Универзитетот се стекнува со запишувањето на дипломски, постдипломски и докторски студии на факултетите и високата стручна школа на Универзитетот „Гоце Делчев“. Статусот на студент се докажува со студентска легитимација. Студентот има право на слободно искажување на мислењата и ставовите во текот на наставата, како и право на изјаснување на квалитетот (оценување) на наставата и наставниците.
 
'''Начинот за упис''' на идните студенти на факултетите е преку полагање на екстерни и интерни испити во рамките на државната матура. За реализација на конкурсот за запишување во прв циклус на студии на Универзитетот се формираат конкурсни комисии за секоја единица. Рангирањето на кандидатите го врши конкурсната комисија. На студентските програми на Универзитетот не можат да бидат запишани кандидати кои имаат помалку од 40 поени, добиени по сите основи.
 
'''Странските државјани''' се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот. При пријавувањето кандидатите поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование, како и нострифицирани свидетелства за сите класови, заверен превод на изводот од матичната книга на родените, потврда за знаење на македонскиот јазик (издадена од комисија на [[Универзитет | Универзитетот]]) и уверение за здравствена состојба. Кандидатите наведуваат дали се стипендисти на својата влада или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето. На странските државјани кои се пријавуваат на факултетот за музичка уметност им се врши проверка на знаењата и умеењата. Универзитетот „Гоце Делчев” во [[Штип]] организира курс за изучување на македонскиот јазик. Школарината за странските студенти за учебната [[2010]]/[[2011]] година изнесува 400 евра за еден семестар, доколку поинаку не е регулирано со договор за меѓууниверзитетска соработка. Во оваа категорија влегуваат и кандидатите странски државјани чии родители или пак тие работат во дипломатските претставништва во [[Република Македонија]].
 
'''Софтверско решение''' кое придонесува за модерен начин на студирање е '''''електронскиот индекс''''' на Универзитетот. Преку електронскиот индекс се овозможува комплетно електронско студирање, вклучувајќи електронски упис и заверка на семестар, електронско пријавување на испити и семинарски работи, објава на електронски резултати, електронска огласна табла, перманентна електронска комуникација и електронски консултации со наставничкиот и соработничкиот кадар, електронско учење, како и многу други активности.
 
Студентите (од сите степени на високо образование) кои се без родители, слепи, глуви, инвалиди од прва и втора група, мајки со деца до шестгодишна возраст и хоспитализираните лица имаат право на посебни предности утврдени со Статутот на високообразовната установа.
 
Во првата академска [[2007]]/[[2008]] година на факултетите при Универзитетот „Гоце Делчев“ се запишаа 1.300 студенти. Тогаш во состав на Универзитетот беа седум факултети и една висока школа.
Во наредната [[2008]]/[[2009]] година, со зголемувањето на бројот на факултетите, уште повеќе се зголеми и бројот на заинтересираните матуранти кои своето образование го продолжија на Универзитетот „Гоце Делчев“. Со индекс се стекнаа 2.700 бруцоши, кои заедно со студентите кои во моментот на основање на Универзитетот студираа на тогаш постојните Педагошки и Рударско-геолошки факултет, вкупниот број на студенти изнесуваше околу 5.000.
Следната [[2009]]/[[2010]] година, на вкупно 13 факултети и повеќе од 90 студиски програми, бројот на запишани бруцоши изнесуваше околу 4.200, а вкупниот број повеќе од 9.000 студенти.
Во студиската [[2010]]/[[2011]] година со индекс се стекнаа повеќе од 2.800 нови студенти, а веќе во академската 2011/2012 година уште 3.500 нови студенти ја препознаа својата иднина на Универзитет „Гоце Делчев“. Така, во моментов (2012 година), на Универзитет „Гоце Делчев“ студираат приближно 16.000 студенти, идни професионалци во најразлични области. <ref>[http://www.ugd.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=338&Itemid=207 Официјална веб-страница на Универзитетот „Гоце Делчев“ - „Број на студенти“]</ref>
 
== Факултети ==
 
* [[Економски факултет Штип|Економски факултет - Штип]]
* [[Факултет за природни и технички науки - Штип]]
* [[Факултет за медицински науки - Штип]]
* [[Педагошки факултет - Штип | Факултет за образовни науки - Штип]]
* [[Филолошки факултет - Штип]]
* [[Факултет за музичка уметност - Штип]]
* [[Технолошко-технички факултет - Пробиштип]]
* [[Машински факултет - Виница]]
 
 
 
== Надворешни врски ==
 
* [http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/ Официјална страница на Универзитетот „Гоце Делчев“]
* [http://eco.ugd.edu.mk/ Економски факултет - Штип]
* [http://inf.ugd.edu.mk/ Факултет за информатика - Штип]
246

уредувања