Разлика помеѓу преработките на „Старословенски јазик“

 
 
'''{{УникодScript|ѥ}}ваньгєлиєCyrs|ѥваньгєлиє {{Уникод|ѥ}}жєѥжє отъ Маръка (Secundum Marcum), 14:17 - 14:24'''}}
: 17. бъıвъши вєчєри приидє Онъ съ об{{Уникод|ѣ}}ма на дєс{{Уникод|ѧ}}тє.
: 18. с{{Уникод|ѣ}}д{{Уникод|ѧ}}штємъ имъ и ıад{{Уникод|ѧ}}штємъ рєчє Иис{{Уникод|ѹ}}съ къ нима ıако {{Уникод|ѥ}}дьнъ отъ ваю ıад{{Уникод|ѫ}}шт{{Уникод|ѹ}} съ мъно{{Уникод|ѭ}}, пр{{Уникод|ѣ}}дастъ м{{Уникод|ѧ}}.
: 19. сът{{Уникод|ѫ}}жьша с{{Уникод|ѧ}} нач{{Уникод|ѧ}}сте она {{Уникод|ѥ}}дьнъ за {{Уникод|ѥ}}дьньмь въпити ıако азъ ли {{Уникод|ѥ}}смь?
: 20. Он жє отъв{{Уникод|ѣ}}штавъ рєчє има: {{Уникод|ѥ}}дьнъ отъ об{{Уникод|ѣ}}ю на дєс{{Уникод|ѧ}}тє {{Уникод|ѥ}}стъ омочии съ мъно{{Уникод|ѭ}} въ солило,
: 21. нъ идєтъ съıнъ члов{{Уникод|ѣ}}чьскъıи ıакожє писано {{Уникод|ѥ}}стъ о {{Уникод|ѥ}}мь; То горє члов{{Уникод|ѣ}}к{{Уникод|ѹ}} том{{Уникод|ѹ}} имьжє пр{{Уникод|ѣ}}дастъ с{{Уникод|ѧ}} съıнъ члов{{Уникод|ѣ}}чьскъıи, добр{{Уникод|ѣ}} бъıло би члов{{Уникод|ѣ}}к{{Уникод|ѹ}} том{{Уникод|ѹ}} да нє родилъ с{{Уникод|ѧ}}.
: 22. ıад{{Уникод|ѧ}}штємъ имъ, поимъ Иис{{Уникод|ѹ}}съ хл{{Уникод|ѣ}}бъ и благослови и пр{{Уникод|ѣ}}ломи и и рєчє има ıако примита и ıадита, сє {{Уникод|ѥ}}стъ т{{Уникод|ѣ}}ло мо{{Уникод|ѥ}}.
: 23. И поимъ чаш{{Уникод|ѫ}} и хвал{{Уникод|ѫ}} въздадъ, дастъ има и питє вьси отъ {{Уникод|ѥ}}{{Уникод|ѩ}},
: 24. то рєчє има ıако си {{Уникод|ѥ}}стъ кръı моıа зав{{Уникод|ѣ}}та нова{{Уникод|ѥ}}го пролива{{Уникод|ѥ}}маıа за мъногъı.
 
: 17. {{Script|Cyrs|Бъıвъши вєчєри приидє Онъ съ обѣма на дєсѧтє.}}
'''[[Оче наш|Отьчє нашь (Pater Noster)]],'''
: 18. {{Script|Cyrs|Сѣдѧштємъ имъ и ıадѧштємъ рєчє Иисѹсъ къ нима ıако ѥдьнъ отъ ваю ıадѫштѹ съ мъноѭ, прѣдастъ мѧ}}.
: 19. {{Script|Cyrs|Сътѫжьша сѧ начѧте она ѥдьнъ за ѥдьньмь въпити ıако азъ ли ѥсмь?}}
: 20. {{Script|Cyrs|Он жє отъвѣштавъ рєчє има: ѥдьнъ отъ обѣю на дєсѧтє ѥстъ омочии съ мъноѭ въ солило.}}
: 21. {{Script|Cyrs|Нъ идєтъ съıнъ чловѣчьскъıи ıакожє писано ѥстъ о ѥмь; То горє чловѣкѹ томѹ имьжє прѣдастъ сѧ съıнъ чловѣчьскъıи, добрѣ бъıло би чловѣкѹ томѹ да нє родилъ сѧ}}.
: 22. ıад{{УникодScript|Cyrs|ѧ}}штємъıадѧштємъ имъ, поимъ Иис{{Уникод|ѹ}}съИисѹсъ хл{{Уникод|ѣ}}бъхлѣбъ и благослови и пр{{Уникод|ѣ}}ломипрѣломи и и рєчє има ıако примита и ıадита, сє {{Уникод|ѥ}}стъѥстъ т{{Уникод|ѣ}}лотѣло мо{{Уникод|ѥмоѥ}}.
: 23. {{Script|Cyrs|И поимъ чаш{{Уникод|ѫ}}чашѫ и хвал{{Уникод|ѫ}}хвалѫ въздадъ, дастъ има и питє вьси отъ {{Уникод|ѥѥѩ.}}{{Уникод|ѩ}},
: 24. {{Script|Cyrs|То рєчє има ıако си ѥстъ кръı моıа завѣта новаѥго проливаѥмаıа за мъногъı.}}
 
'''[[Оче наш|{{Script|Cyrs|Отьчє нашь (Pater Noster)}}]],'''
[[Податотека:Pater noster cu.PNG|center|Старословенскиот текст на молитвата „Оче наш“ (''Pater Noster'')]]