Разлика помеѓу преработките на „Старословенски јазик“

 
'''Заменките''' општо биле поделени на нелични и лични. Личните не разликувале форми за секој род, туку имале една, општа, форма; за разлика од нив пак, неличните различувале и род.
: Лични заменки се: '''{{Script|Cyrs|азъ}}, {{Script|Cyrs|тъı}}, в{{УникодScript|ѣCyrs|вѣ}}, {{Script|Cyrs|ва}}, {{Script|Cyrs|мъı'''}} и '''{{Script|Cyrs|въı'''}} (=јас, ти, ние (за двоина), вие (за двоина), ние и вие), лично-повратната замека: '''с{{УникодScript|ѧCyrs|сѧ}}''' (= себе, се), прашалните заменки: '''{{Script|Cyrs|къто'''}} и '''{{Script|Cyrs|чьто'''}} (=кој?, што?), како и облиците изведени од нив: '''н{{УникодScript|ѣCyrs|нѣкъто}}къто, н{{УникодScript|ѣCyrs|нѣчьто}}чьто''' (=некој, нешто); '''{{Script|Cyrs|никъто}}, {{Script|Cyrs|ничьто'''}} (=никој, ништо) и сл.
: Нелични заменки се: *'''{{Script|Cyrs|и}}, {{Script|Cyrs|ıa}}, {{УникодScript|Cyrs|ѥ}}''' (=тој, таа, тоа, заменка за 3.лице); '''{{Script|Cyrs|тъ}}, {{Script|Cyrs|та}}, {{Script|Cyrs|то'''}} (тој, таа, тоа); '''{{Script|Cyrs|онъ}}, {{Script|Cyrs|она}}, {{Script|Cyrs|оно'''}} (оној, онаа, она); '''{{Script|Cyrs|къıи}}, {{Script|Cyrs|каıа}}, {{Script|Cyrs|коѥ'''}} (кој, која, кое); '''{{Script|Cyrs|сь}}, {{Script|Cyrs|си}}, {{Script|Cyrs|се'''}} (овој, оваа, ова); '''{{Script|Cyrs|вьсь}}, {{Script|Cyrs|вьса}}, {{Script|Cyrs|вьсе'''}} (сиот, сета, сето).
 
'''Придавките''' се ''дополнение'' на именките. За нив се врзува една карактеристична особина на јазикот; имено постојат два начини на нивна промена: '''проста''' или '''именска''' и '''сложена''' или '''заменска промена'''. Нивниот однос (разлика) е следниов: простата промена означува нешто новонаведено. новоспоменато, неодредено, додека сложената пак, нешто познато, одредено, однапред познато (за говорителите/читателите), слично како состојбата со членот во современиот македонски јазик.