Разлика помеѓу преработките на „Физичка величина“

с
с
* [[скалар]]и - се карактеризираат со фиксирана вредност (наречена уште и инваријант), без изразена насоченост и независни од набљудувачот. Пример за ваква величина е [[маса]]та. Во класичната физика, [[маса]]та, [[температура]]та, [[енергија]]та и [[густина]]та на телата имаат постојана вредност за сите набљудувачи (за разлика од [[Теорија на веројатност|теоријата на веројатноста]], каде енергијата и температурата зависат од набљудувачот, па затоа тие не се скалари);
* [[вектор]]и - се карактеризираат со фиксирана вредност и насока, како на пример [[брзина]], [[забрзување]], [[сила]]. Тие се изразуваат на различен начин во зависност од референтниот систем на набљудувачот и за да се изедначат мерењата на различните набљудувачи е неопходно да се извршат векторски трансформации. Во класичната физика, интензитетот на електростатското поле е вектор (за разлика од теоријата на веројатноста, каде тој е тензор);
* [[тензор]]и - карактеризираат такви својства на физичките објекти, кои при преод од еден референтен систем во друг имаат потреба од преобразби со тензори. Пример за тензорна величина е [[Диелектрична пропусливостпропустливост|диелектричната пропусливостпропустливост]] во нехомогена средина.
 
Во зависност од својството „адитивност“ на дадена величина во системот и неговите потсистеми, физичките величини се делат на екстензивни и интензивни: