Разлика помеѓу преработките на „Божидар Димитров“

с
ситна поправка
с
с (ситна поправка)
„Десетте лаги на македонизмот“, како книга на Божидар Димитров, нуди куп примери во кои се огледува популистичкиот и ненаучен пристап на овој автор.
 
* Фреската со ликот на бугарскиот кнез Михаил од манастирот „Св. Наум Охридски“ на брегот на Охридското Езеро ја нуди како „доказ за бугарскиот карактер на Македонија и Македонците“, вешто одбегнувајќи го фактот дека во македонските цркви се насликани портретите и на бројни српски и римскивизантиски владетели.
 
* Како поткрепа на своите ставови го нуди и следниов податок: „Бугарскиот цар Борис I (852-889) е претставен како ктитор на Дебарскиот манастир Св. Иван Бигор, фреска 1871 г.“ Иако цар Борис не можел да биде ктитор (спонзор, финансиер) на манастирот Св. Јован Бигорски (или „Св. Иван Бигор, како што го именува) поради тоа што овој манастир бил основан околу 1020 година, или 130 години по смртта на цар Борис.
 
* Тврди дека македонскиот археолог Микулчиќ напишал дека бугарскиот ханкан Кубер се населил во МакедонинјаМакедонија и така Македонците станале Бугари. Тоа е Димитровата најголема квази-теорија како Македонците станале Бугари. Но, Микулчиќ пишува дека според археолошките откритија Кубер населил околу 70,000 ромеи (византијци) во Македонија, додека самите бугари кои биле многу малку биле протерани од Македонија во јужна Албанија, од страна на Византија (Иван Микулчиќ "Средновековни градови и тврдини во Македонија", Скопје, 1996 г., стр. 32/33 ).
 
* Божидар Димитров понатаму пушува дека [[Македонските Словени]] и бугарските [[Северјани]] ([[Анти]]- источниисточно-словенски славјански групигрупа) биле од исто потекло и ист народ, што е сосема неточно. Северјаните кои ја населиле цела [[Бугарија]], освен пиринска Македонија и шопскиот крај биле од источната група на славјанисловени тнр. анти и не важат за словени, туку за антизирани ирански народи или пак мешавина на анти и ирански племиња ''(види кај 1. Р у с а н о в а, И. П. Оп. цит., с. 85-112. // 2. Ибидем, с. 92-93, фиг. 33// 3. Васильев М.А. Этногенетические и раннеэтноисторические процессы в славяноязычном мире в позднеримское и раннесредневековое время: анты и словене // Славяно-германские исследования. Т.1-2. Москва, 2000. С. 428-430)''. Северјаните кои потекнуваат од Русија биле еден народ составен од 7 племиња ''(види кај Г.В. Вернадский, "ОБРАЗОВАНИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ (839-878 гг.)", Глава VIII, 1. Русские племена в девятом веке)'', но бугарите за да го забошотат тој факт и да пропагираат дека се бугарските “слaвјани„ се исти со македонските, тврдат дека со северјаните се населиле 7 "непознати" словенски племиња на територијата на Бугарија. [[Македонските словени]] се од вендско (западно-словенско)потекло, а во 6 и 7 век забележани се борби меѓу словените и антите (северите) на Балканот.
 
* Пишува дека Св. Кирил и Методиј, Св. Наум, Св. Климент се старобугарски светци кои го создале старобугарскиот јазик, но самите тие светци имаат оставено голем напишан труд зад себе и секогаш говорат за словени и словенски јазик во Македонија, но НИКОГАШ за бугари или бугарски јазик.
 
* По пропаста на Самоиловото Царство 1018 година, Византија за да ги асимилира различните етникуми во својата држава ги менува имињата на окупираните територии; така, територијата на источна Тракија станува [[Тема Македонија]], а жителите на Tемата Македонија за византијците се Македонци, без разлика на нивната етничка припадност. Цариград и областа околу него, станува [[Tема Тракија]], а жителите на тема Тракија географски Траки. Територијата на Македонија, Црна Гора, делови од Албанија, цела сегашна Србија влегуваат во византиска [[Tема Бугарија]] (Воулгариа) и сите жители (Македонци, Срби, Црногорци, Албанци и Шопи) на темата Бугарија беабиле за Византија бугари (Voulgaroi). ПраваПравата, вистинска Бугарија станува [[Tема Паристрион]], Загорје или [[Мезија]] ([[Мизија]]), а жителите Паристрионци, Загорци или Мизи. Затоа, се сретнува пово византиската книжниналитература од 11 век па до 14 век, дека Србите (Трибалите), Македонците, Албанците се Бугари, меѓутоа бугарскиот пропагандист Димитров пишува само дека Македонците биле нарекувани Бугари, премолчувајќи дека и сите останати народи од Тема Бугарија биле нарекувани од страна на византијците - Бугари. Дури и далматинците пово византиската книжниналитература се нарекуваат Бугари.
 
== Објавени книги ==
60

уредувања