Разлика помеѓу преработките на „Универзитет „Гоце Делчев““

нема опис на уредувањето
 
'''Универзитетот „Гоце Делчев“''' е основан од страна на Собранието на [[Република Македонија]] на [[27 март]] [[2007]] г., кога се слави и патрониот празник на Универзитетот, лоциран во 12 македонски градови: [[Штип]], [[Струмица]], [[Кочани]], [[Радовиш]], [[Пробиштип]], [[Виница]], [[Св. Николе]], [[Гевгелија]], [[Кавадарци]], [[Прилеп]], [[Скопје]] и [[Берово]]. На Универзитетскиот сенат за ректор на Универзитетот е избран проф д-р [[Саша Митрев]].
Во првата студиска година се запишаа 13001.300 студенти на 7 факултети и една висока школа и тоа: [[Правен факултет - Кочани|Правен факултет]], [[Економски факултет Штип|Економски факултет]], [[Педагошки факултет - Штип|Педагошки факултет]], [[Факултет за природни и технички науки - Штип|Факултет за рударство геологија и политехника]], [[Земјоделски факултет - Штип|Земјоделски факултет]], [[Факултет за информатика - Штип|Факултет за информатика]], [[Факултет за музичка уметност - Штип|Факултет за музичка уметност]] и [[Висока здравствена школа - Штип|Висока здравствена школа]]. Од студиската година 2008/09 г., во состав на Универзитетот се и 6 (шест) нови факултети: [[Факултет за медицински науки - Штип|Факултет за медицински науки]], [[Филолошки факултет - Штип|Филолошки факултет]], [[Електротехнички факултет - Радовиш|Електротехнички факултет]], [[Машински факултет - Виница|Машински факултет]], [[Технолошко-технички факултет - Пробиштип|Технолoшко-технички факултет]] и [[Факултет за туризам и бизнис логистика - Гевгелија|Факултет за туризам и бизнис логистика]].
 
 
==Организација==
 
Универзитетот, согласно со Статутот (Универзитетски гласник 09/2009), е највисока автономна јавна високообразовна, научна, односно уметничка установа, што го обезбедува единството во вршењето и развојот на високото образование, науката, уметноста и стручноста, и непосредно преку своите единици од различни студиски подрачја пренесува сознанија од повеќе научни, односно уметнички подрачја и дисциплини.
Во неговиот состав влегуваат јавни факултети, т.е. единици кои вршат високообразовна и научноистражувачка дејност во сите степени на високото образование.
ЕдиницитеЕдиници во состав на универзитетотУниверзитетот се следниве:
 
# [[Педагошки факултет - Штип|Педагошки факултет]] – декан проф. д-р Кирил Цацков
# [[Економски факултет Штип|Економски факултет]] – декан проф. д-р Ристо Фотов
# [[Правен факултет - Кочани|Правен факултет]] – декан проф. д-р Стеван Алексоски
# [[Факултет за музичка уметност - Штип|Факултет за музичка уметност]] – декан Мм-р Илчо Јованов
# [[Факултет за медицински науки - Штип|Факултет за медицински науки]] – декан проф. д-р Никола Камчев
# [[Факултет за туризам и бизнис логистика - Гевгелија|Факултет за туризам и бизнис логистика]] – декан доц. д-р Нако Ташков
# [[Технолошко-технички факултет - Пробиштип|Технолошко-технички факултет]] – декан проф. д-р Јордан Живановиќ
# [[Машински факултет - Виница|Машински факултет]] – декан проф. д-р Зоран Панов
како и# [[Висока здравствена школа - Штип|Високата здравствена школа]].
 
Покрај овие единици понатаму се организираат и: катедри, оддели, институти, центри, лаборатории, библиотеки и други внатрешни организациони единици, како што се:
* ГеомагнетнтатаГеомагнетна опсерваторија;
* Универзитетски културен центар;
* Универзитетски спортски центар;
* Институт за гастрономија, исхрана и диететика.
 
На Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се организираат универзитетски, стучни студии од прв, втор и трет циклус.
Наставата се одвива во повеќе градови во Република Македонија, најголемиот дел лоцирани во источниот дел на републикатаРепубликата, како што се: Штип, Кочани, Радовиш, Гевгелија, Виница, Пробиштип, Струмица, Берово, Свети Николе, Кавадарци, Прилеп и Скопје.
Вкупниот број на вработени на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип изнесува 438.
 
Универзитетскиот сенат го избираат [[ректор|ректорот]] и проректорите на Универзитетот. [[ректор|Ректорот]] ја води седницата на Универзитетскиот сенат. Проректорите учествуваат во работата на Сенатот, без право на глас. Универзитетскиот сенат донесува Статут на Универзитетот, одлучува за наставната, научната, уметничката и високостручната дејност. Исто така, Сенатот ги усвојува студиските програми на факултетите и ги утврдува научните, односно уметничките области.
 
[[ректор|Ректорот]] како раководен орган на Универзитетот го застапува Универзитетот во земјава и странство, ја води меѓународната соработка на универзитетотУниверзитетот и иницира соработка со други универзитети во земјава и во странство.
Ректорската управа ја сочинуваат: [[ректор|ректорот]], проректорите, деканите на факултетите, директорите на високите стручни школи и еден претставник на студентите од Сојузот на студентите на Универзитетот.
Во работата на Ректорската управа учествува и генералниот секретар на Универзитетот, без право на одлучување.
Со Ректорската управа раководи [[ректор|ректорот]].
 
Покрај [[ректор|ректорот]], како раководен орган, Универзитетот има и тројца прорекорипроректори:
* проректор за настава - проф. д-р Емилија Јаневиќ – Ивановска;
* проректор за наука - проф. д-р Блажо Боев; и
* проректор за финансиски инвестиции и развој.
 
Целта е воспоставување соработка за развивање и проширување на научните и професионални искуства, научна и техничка соработка со странски и со национални високообразовни и научни установи и остварување на други форми на меѓународна соработка.
Универзитетот „Гоце Делчев“, како член на Ерасмус мрежата, отвора можност студентите да добијат Ерасмус стипендија. Ерасмус програмата подразбира испраќање и примање на студенти од странство. Ерасмус студентите можат да поминат еден или два семестра на некој од европските универзитети, каде ќе имаат можност да го изучуваат јазикот на државата во која престојуваат и да ја запознаат нивната култура. Испитите кои ќе ги полагаат студентите додека престојуваат во странство ќе им бидат признати согласно со Правилникот за ЕКТС.
Универзитетот „Гоце Делчев“ се стреми за плодна и ефикасна соработка со другите универзитети, така што потпиша договори за меѓусебна соработка со:
 
* 10.12 2007 г. - Универзитетот[[Универзитет „Св. Климент Охридски“]] - [[Битола]] - http://www.uklo.edu.mk
* 24.12 2007 г. - УниверзитетотУниверзитет за Југоисточна Европа- [[Тетово]] - http://www.seeu.edu.mk
* 24.12 2007 г. - [[Државен универзитет во Тетово|ДржавниотДржавен универзитет во Тетово]] - http://www.unite.edu.mk
* 14.12.2007 г. – Хрватски геолошки институт, Хрватска - http://www.hgi-cgs.hr/
* 24.01.2008 г. – Геомагнетски завод, Србија - http://www.geomag.gov.rs/
* 17.06.2009 г. - Универзитет Пловдив - http://www.uni-plovdiv.bg
* 06.04.2010 г. - Универзитет Риека Хрватска - http://www.uniri.hr
* 27.04.2010 г. - Бозок Универзитетуниверзитет во Јозгат - http://bozok.edu.tr/
* 28.04.2010 г. - Универзитет во Ниде - http://www.nigde.edu.tr/
* 29.04.2010 г. - Универзитет во Невшеир - http://www.nevsehir.edu.tr
* 18.05.2010 г. - УниверзитетотУниверзитет Aurel Vlaicu во Арад, Република Романија - http://www.uav.ro/
* 19.05.2010 г. - УниверзитетотУниверзитет 1 Decembrie 1918 во Алба Јулија, Република Романија - http://www.uab.ro/
* 19.05.2010 г. - TÜV Rheinland, Република Романија - http://www.tuv.ro/
* 02.10.2010 г. - Национален универзитет В.Н. Каразин во Харков - http://www.univer.kharkov.ua/en
* 02.10.2010 г. - Национален Педагошкипедагошки универзитет Драгоманов - http://www.npu.edu.ua/index.php?lang=en
* 31.05.2010 г. - Универзитетот во Мостар, - http://www.sve-mo.ba/
* 26.11.2011 г. – “1 Deciembre 1918” University of Alba Iulia]], во Романија, - http://www.uab.ro/index_.php
==Студенти==
 
'''Статус на студент''' на Универзитетот се стекнува со запишувањето на дипломски, постдипломски и докторски студии на факултетите и високата стручна школа на Универзитетот „Гоце Делчев“. Статусот на студент се докажува со студентска легитимација. Студентот има право на слободно искажување на мислењата и ставовите во текот на наставата, како и право на изјаснување на квалитетот (оценување) на наставата и наставниците.
 
'''Начинот за упис''' на идните студенти на факултетите е преку полагање на екстерни и интерни испити во рамките на државната матура. За реализација на конкурсот за запишување во прв циклус на студии на Универзитетот се формираат конкурсни комисии за секоја единица. Рангирањето на кандидатите го врши конкурсната комисија. На студентските програми на Универзитетот не можат да бидат запишани кандидати кои имаат помалку од 40 поени, добиени по сите основи.
 
'''Странските државјани''' се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот. При пријавувањето кандидатите поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование, како и нострифицирани свидетелства за сите класови, заверен превод на изводот од матичната книга на родените, потврда за знаење на македонскиот јазик (издадена од комисија на [[Универзитет | Универзитетот]]) и уверение за здравствена состојба. Кандидатите наведуваат дали се стипендисти на својата влада или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето. На странските државјани кои се пријавуваат на факултетот за музичка уметност им се врши проверка на знаењата и умеењата. Универзитетот „Гоце Делчев” во [[Штип]] организира курс за изучување на македонскиот јазик. Школарината за странските студенти за учебната [[2010]]/[[2011]] година изнесува 400€400 евра за еден семестар, доколку поинаку не е регулирано со договор за меѓууниверзитетска соработка. Во оваа категорија влегуваат и кандидатите странски државјани чии родители или самитепак тие работат во дипломатските претставништва во [[Република Македонија]].
 
'''Софтверско решение''' кое придонесува за модерен начин на студирање е '''''електронскиот индекс''''' на Универзитетот. Преку електронскиот индекс се овозможува комплетно електронско студирање, вклучувајќи електронски упис и заверка на семестар, електронско пријавување на испити и семинарски работи, објава на електронски резултати, електронска огласна табла, перманентна електронска комуникација и електронски консултации со наставниотнаставничкиот и соработничкиот кадар, електронско учење, како и многу други активности.
 
Студентите (од сите степени на високо образование) кои се без родители, слепи, глуви, инвалиди од прва и втора група, мајки со деца до шестгодишна возраст и хоспитализираните лица имаат право на посебни предности утврдени со статутотСтатутот на високообразовната установа.
 
Во првата академска [[2007]]/[[2008]] година на факултетите при Универзитетот „Гоце Делчев“ се запишаа 1.300 студенти. Тогаш во состав на Универзитетот беа седум факултети и една висока школа.
Во наредната [[2008]]/[[2009]] година, со зголемувањето на бројот на факултетите, уште повеќе се зголеми и бројот на заинтересиранизаинтересираните матуранти кои своето образование го продолжија на Универзитетот „Гоце Делчев“. Со индекс се стекнаа 2.700 бруцоши, кои заедно со студентите кои во моментот на основање на Универзитетот студираа на тогаш постојните Педагошки и Рударско-геолошки факултет, вкупниот број на студенти изнесуваше околу 5.000.
Следната [[2009]]/[[2010]] година, на вкупно 13 факултети и повеќе од 90 студиски програми, бројот на запишани бруцоши изнесуваше околу 4.200, а вкупниот број повеќе од 9.000 студенти.
Оваа студиска [[2010]]/[[2011]] година со индекс се стекнаа повеќе од 2.800 нови студенти, кои својата иднина ја препознаа на Универзитетот „Гоце Делчев“ – [[Штип]]. Со тоа, во моментов бројот на запишани студенти во прв и во втор циклус студии на Универзитетот изнесува приближно 13.000 студенти.
== Надворешни врски ==
 
* [http://www.ugd.edu.mk/ Официјална страница на Универзитетот Гоце„Гоце ДелчевДелчев“]
* [http://eco.ugd.edu.mk/ Економски факултет - Штип]
* [http://inf.ugd.edu.mk/ Факултет за информатика - Штип]
Анонимен корисник