Разлика помеѓу преработките на „Класична механика“

Основни поими во класичната механика
(Основни поими во класичната механика)
* таа е полесна за разбирање за разлика од останатите теории;
* во поширок дијапазон, таа доволно добро ја опишува реалноста.
 
== Основни поими ==
 
Класичната механика користи неколку основни поими и модели. Меѓу нив вреди да се издвојат:
 
* [[Простор]]. Се смета дека движењето на телата се одвива во просторот, кој може да биде [[Евклидов простор|Евклидов]], апсолутен (не зависи од набљудувачот), еднороден (било кои две точки во просторот не се разликуваат) и изотропен (било кои две насоки во просторот не се разликуваат).
* [[Време]]. Ова е фундаментален поим, кој не може да се определи во класичната механика. Се смета дека времето е апсолутно, еднородно (хомогено) и изотропно (равенките на класичната механика не зависат од насоката на текот на времето).
* [[Референтен систем|Референтниот систем]] се состои од референтни тела (некое тело, реално или измислено, во однос на кое се изучува движењето на механичките системи) и од [[Координатен систем|координатни системи]].
* [[Материјална точка]]. Таа е објект, чија големина во дадена задача може да се занемари. Всушност, секое тело кое е потчинето на законите на класичната механика задолжително поседува ненулова големина. Телата со ненулова големина можат да дадат сложени движења, со што може да се смени и нивната внатрешна конфигурација, на пример, телото може да ротира или да се деформира. Како и да е, во одредени случаи, за вакви тела можат да се применат резултатите добиени за материјалните точки, и тоа доколку ги сметаме таквите тела како севкупност од поголемото количество на заемодејствувачки материјални точки. Материјалните точки се одликуваат со неколку параметри:
** [[Маса]] — мерка за [[Инерција|инертноста]] на телата;
** [[Радиус-вектор]] <math>\vec r</math> — [[вектор]], кој оди од почетокот на координатата до точката каде се наоѓа телото, ја карактеризира положбата на телата во просторот;
** [[Брзина]]та се јавува како карактеристика на темпото на менување на положбата на телото со текот на времето, а се определува како производ од радиус-векторот и времето
**: <math>\vec v = \frac{d\vec r}{dt}</math>
** [[Забрзување]]то претставува брзина (темпо) на менување на брзината, а се определува како производ на брзината и времето
**: <math>\vec a = \frac{d\vec v}{dt} = \frac{d^2\vec r}{dt^2}</math>
** [[Импулс]] (постаро име: количество движење) е векторска физичка величина која е еднаква на производот на масата на материјалната точка и нејзината брзина
**: <math>\vec p = m\vec v</math>
** [[Кинетичка енергија]] е [[енергија]] на движењето на материјалната точка, која се определува како половина од производот на масата на телата со квадратот на нивната брзина
**: <math>T = \frac{mv^2}{2}</math>
* [[Сила]] е физичка величина која го карактеризира степенот на меѓусебно заемодејство на телата. Всушност, дефиницијата за сила е [[Втор Њутнов закон|Вториот Њутнов закон]].
** Ако [[Работа (механика)|работата на силата]] не зависи од видот на [[траекторија]]та по која се движело телото, а е одредена само од почетната и крајната положба, тогаш таквата сила се нарекува потенцијална. Заемодејството кое произлегува со посредството на потенцијалните сили, може да биде опишано преку [[Потенцијална енергија|потенцијалната енергија]]. По дефиниција, потенцијалната енергија е функција од координатата на телото <math>U(\vec r)</math>, така што силата која дејствува на телото е еднаква на [[градиент]]от од оваа функција, земено со спротивен знак:
**: <math>\vec F = - \nabla U(\vec r)</math>
 
[[Категорија:Класична механика]]