Разлика помеѓу преработките на „Правото на Европската Унија“

 
Примарното законодавтсво, односно договорите, се всушност уставното право на Европската унија. Нив ги создаваат Владите на сите земји-членки на ЕУ преку конзенсус. Тие ги утврдуваат основните политики на Унијата воспоставувајќи ја нејзнината институционална структура, законодавни постапки и моќ. Договорите кои го сочинуваат примарното законодавство се:
 
 
Договорот на ЕЗЈЧ од 1951 годнна (Договорот од Париз)
 
Договорот на ЕЕЗ од 1957 година (Договорот од Рим, Договор за функционирање на Европската унија)
 
Договорот за Евроатом од 1957 година (Договорот од Рим)
 
Договорот за спојување од 1965 година
 
Актите за пристапување на Обединетото кралство, Ирска и Данска (1972)
 
Буџетскиот договор од 1970 година
 
Буџетскиот договор од 1975 година
 
Актот за пристапување на Грција (1979)
 
Актите за пристапување на Шпанија и Португалија (1985)
 
Единствениот европски акт од 1986 година
 
Мастришкиот договор од 1992 година (Договорот за Европската унија)
 
Актите за пристапување на Австрија, Њведска и Финска (1994)
 
Договорот од Амстердам од 1997 година
 
Договорот од Ница од 2001 година
 
Договорот за пристапување од 2003 година
 
Договорот за пристапување од 2005 година
 
Лисабонскиот договор од 2007 година
 
Анонимен корисник