Сол (појаснување)

појаснителна страница

Поимот сол може да значи:

  • Соли како група на неоргански хемиски соединенија и
  • Готварска сол, или NaCl (натриум хлорид), основната кујнска сол.