Синкопа (музика)

Синкопа е ритмичка особеноcт каде што слабото тактово време преку поврзување преминува во силно тактово време.