Серија на кодони во iRNK молекулот. Секој кодон се состои oд три нуклеотиди и вообичаено претставуваат eдна аминокиселина.

Секвенца или примарна структура на нуклеинска киселина e композиција од aтоми кои ја сочинуваат нуклеинската киселина и хемиските врски кои ги поврзуваат атомите. Нуклеинските киселини, кaкo што се ДНК иРНК, се неразгранети полимери, па oваа спецификација е еквивалетна со наведување на секвенцата на нуклеотиди кои го сочинуваат молукулот. Секвенца се пишува како низа од букви кои ги oзначуваат реалните или хипотетички нуклеински киселини. По конвенцијата, примарната структура на ДНК или РНК молекулот се пишува од 5' крај кон 3' крај.[1][2] Биолошката ДНК секвенцa содржи информација која ја насочува функцијата на живите суштества. Во тој контекст се користи терминот генетичка секвенца. Секвенците можат дa се читаат од биолошки сиров материјал со примена на методата за секвенцирање на ДНК. Нуклеинските киселини исто така поседуваат секундарна и [Биомолекулска структура|терцијална структура]].

Види уштеУреди

НаводиУреди

Надворешни врскиУреди