Решение за локациски услови

Дел од серија статии по

Просторен план на РМ
Генерален урбанистички план
Детален урбанистички план
Урбанистички план за село
Урб. план вон населено место
Архи.-урб. проект
Урбанистички проект

Министерство
Сектор за урбанизам

Останато

Историја на урбанизмот
Агенција за прос. планирање
Терминологија


Решение за локациски услови е управен акт (донесен од страна на општината) со кој се уредуваат условите под кои може да се гради градба на една градежна парцела.[1] Како на пример, дозволена висина (Приземје + 2 ката), и др.

Извори

уреди
  1. Закон за просторно и урбанистичко планирање [1] Архивирано на 5 март 2016 г.