Пропаганден филм

Пропаганден филм е правец на кинематографијата што обработува пропагандистички теми. Такви пропагандистички теми можат да бидат теми од политиката, историјата и научни сфаќања. Често овие филмови се не така добредојдени од страна на некои земји што се директво или индиректво инвилвирани во темата на филмот.