Предлошка:Органи на Обединетите Нации

Главни органи на Обединетите Нации [1]
Генерално собрание на ОН
— Собрание на земјите-членки на ОН —
Секретаријат на ОН
— Административен орган на ОН —
Меѓународен суд на правдата
— Универзален суд за меѓународно право —
UN General Assembly hall
Headquarters of the UN in New York City
International Court of Justice
 • Може да донесе необврзувачки препораки до земјите-членки или предлози до Советот за безбедност;
 • Одлучува за прием на нови членки, по предлог на Советот за безбедност на ОН;
 • Го усвојува буџетот;
 • Ги избира непостојаните членки на Советот за безбедност; сите членки на Економскиот и социјалниот совет; Генералниот секретар на ОН (после неговото/нејзиното предложување од страна на Советот за безбедност); и петнаесетте судии во Меѓународниот суд на правдата. Секоја земја има еден глас.
 • Административно ги услужува сите други органи на ОН (на пример, во организирање на конференции, пишување на извештаи и подготовка на буџетот);
 • Неговиот челник – Генералниот секретар на ОН – се избира од страна на Генералното собрание, има петгодишен мандат и претставува главен претставник на ОН.
 • Решава спорови меѓу државите кои ја признаваат неговата јурисдикција;
 • Дава правни мислења;
 • Донесува пресуди со релативно мнозинство. Неговите петнаесет судии се избираат од страна на Генералното собрание и имаат мандат од девет години.
Совет за безбедност на ОН
— За меѓународните безбедносни прашања —
Економски и социјален совет на ОН
— За глобалните економски и социјални прашања —
Старателски совет на ОН
— За администрирање на териториите под старателство (моментално неактивен) —
UN security council
UN Economic and Social Council
UN Trusteeship Council
 • Одговорен за соработка меѓу државите во однос на економските и социјалните прашања;
 • Ја координира соработката помеѓу бројните специјализирани агенции на ОН;
 • Има 54 членки, кои се избираат од страна на Генералното собрание со мандат од три години.
 • Првично бил замислен да управува со колонијалните области кои претходно биле под мандатна управа на Лигата на народите;
 • Е неактивен од 1994, кога Палау, последната територија под старателство, се здоби со независност.
Икона за документација Документација за предлошка
Sources
 1. „UN Charter: Chapter III“. United Nations. Посетено на 24 March 2008.