Поштенски број, е матична бројка или распознавање на секоја поштенска централа, односно пошта.