Поштенски броеви во Србија

Поштенските броеви во Србија содржат пет броја. Првите два одговараат на било кој округ; седиштата на окрузите имаат 000 како три последни броеви, додека помалите градови и села немаат последни три бројки.

Според [1], од 1 јануари 2005 е воведен шестоцифрен поштенски формат.