Помош:Подредување по азбучен редослед

Често пати им потреба да подредите листа на имиња по азбучен редослед. На пример, листа на села во Струмичко. Ископирајте ги како колона во некој програм за табеларни пресметки (пр. OpenOffice.org Calc, Microsoft Excel), таму подредете ги (Data / Sort) и потоа ископирајте ги назад во вики.