Подножна белешка или фуснота (од гер. Fußnote) — белешка под текстот што објаснува поблизу некои делови од текстот или споменатиот податок, односно термин. Подножната белешка се означува со натпис во облик на горен индекс или со ѕвездичка на горната десна страна од последната буква на зборот во текстот.

Подножна белешка

Употреба

уреди
1 за првата подножна белешка на страницата, 2 за втората подножна белешка, итн. Други типографички симболи за означување на подножна белешка освен ѕвездичката (*) можат да бидат †, ‡, §, ‖, ¶.

Има обичај подножната белешка да биде применувана како алтернатива на долги образложувачки анотации кои би го одзеле вниманието на читателот. Подножната белешка секогаш се печати со поситни букви на подножјето на страницата.