Перспектива

појаснителна страница

Зборот перспектива има барем три значења:

Клучната идеја што ги обединува овие типови на перспектива е дека човечкото искуство е тесно врзано со точката на гледиште на поединецот.