Персиско писмо

Писмото кое се употребува во персискиот јазик е модификација на арапската азбука, со додатни четири букви. На персиски буквите се изговараат поинаку отколку на арапски. За нијанса модифициран облик на оваа азбука се користи за урду. Следниве се 32-те букви на персиската азбука.

Персиска азбука
پ چ
ژ
ک گ هـ ی
Историја · Кирилизација
Дијакритици · хамза ء
Бројки · Нумерирање
Персиски јазик

Историја
Дијалекти

Писма

Ова е статија за современата персиска азбука. За други писма со кои се пишувал персискиот јазик, видете: Писма за персискиот јазик.
Сама Почетна Средна Крајна Име Транслитерација Фонетска вредност (МФА)
آ / ا алеф а / е / ʼ разни, како [ɒ]
бе б [b]
پ پ пе п [p]
те т [t]
се с [s]
џим џ [ʤ]
چ че ч [ʧ]
хе х [h]
х х [x]
дāл д [d]
зāл з [z]
ре р [ɾ]
зе з [z]
ژ же ж [ʒ]
син с [s]
шин ш [ʃ]
сāд с [s]
ﺿ зāд з [z]
тā т [t]
зā с [z]
ејн ʻ / [ʔ]
гејн г [ɣ] / [ɢ]
фе ф [f]
кāф к [ɣ] / [ɢ]
ک кāф к [k]
گ гāф г [g]
лāм л [l]
мим м [m]
нун н [n]
و вāв в / у [v] / [u]
хе х [h]


је ј , и [j] , [i]

Други знациУреди

Следниве не се букви, туку разни ортографски облици на буквите, и во случајот на лам алеф, лигатура.

Сама Почетна Средна Крајна Име Транс. Вредност
алеф маде ā [ɒ]
ۀ хе је -еје [eje]
лāм алеф лā [lɒ]

Персиската азбука има 4 букви повеќе од арапската азбука: п, г, ч [ʧ], ж [ʒ]:

Звук Облик Уникодно име
[p] پ peh
[ʧ] (ch) چ tcheh
[ʒ] (zh) ژ jeh
[g] گ gaf


Урду има додатни букви како да речеме ректрофлексни согласки:

Звук Облик Уникодно име
[ʈ] ٹ ttay
[ɖ] ڈ ddaal
[ɽ] ڑ arr
[eː] ے badee yay

ПоврзаноУреди