Папа Григур (појаснување)

појаснителна страница на Википедија

Имало 16 папи со името Григур:

Исто така имало и двајца антипапи со ова име: